Socialnämnden

NÄR DU ÄR SOM SVAGAST – DÅ SKA SAMHÄLLET VARA SOM STARKAST.

Tranås ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Alla ska bidra och alla ska få del av välfärden. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar.

Vi socialdemokrater tror på att om vi ger ungdomar en trygg uppväxt med bra miljö och framtidsmöjligheter, så kommer vi få den tillväxt som vi önskar och har visioner om. Ingen ung människa i Tranås ska lämnas efter.

Tranås ska vara en framtidskommun med bra villkor för anställd personal och en attraktiv arbetsgivare. Att få arbeta heltid är en välfärdsfråga för att klara sin försörjning. Vi måste trygga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen genom ökad utbildning inom kommunen.

Våra äldre förtjänar en omsorg av högsta kvalitet. Vi socialdemokrater vill se en trygg äldrevård i Tranås. Därför vill vi utveckla en omsorg där vi har insyn och de äldre ges möjligheter att påverka kvaliteten och innehållet i omsorgen. Så kan vi skapa framtidens välfärd för alla som har behov av hjälp och trygghet.

 

Vi vill lyfta upp de särskilda behov som finns bland invånarna och som lätt hamnar i skuggan av besparingar. Vi ser våra nya svenskar som en tillgång som bidrar och en viktig del i samhället. Vi vill se ökade insatser för att våra nyanlända snabbare ska komma in i lokalsamhället och i arbete.

De funktionshindrades rättigheter måste värnas. Förbättrad tillgänglighet, utbildningsmöjligheter och en meningsfull sysselsättning ska prioriteras. Delaktighet och inflytande måste stärkas.

Vi socialdemokrater ser ett utvecklat arbete mot våld i nära relationer som oerhört viktigt. Vi vill förstärka samarbetet med ideella organisationer i det arbetet.

Tillgängligheten till vård och omsorg måste förbättras och utvecklas. Vi kommer fortsätta att driva frågan om ökade öppettider på våra vårdcentraler i kommunen.

Vi socialdemokrater vill:

  • utveckla sociala företag i samarbete mellan kommunen, näringslivet och ideella krafter,
  • bygga nytt äldre-/särskilt boende som drivs i kommunal regi,
  • utveckla det sociala innehållet inom äldreomsorgen som t ex trivsamma och bra måltider och utveckla sociala praktikplatser för ungdomar inom omsorgsverksamheterna,
  • införa rätt till heltid inom kommunal vård och omsorg och successivt avveckla delade turer,
  • skapa bättre boendemöjligheter för personer med funktionshinder, nya svenskar och medborgare med speciella behov,
  • skapa ett forum för politiskt inflytande för personer med funktionshinder,
  • öka det integrationspolitiska arbetet för att nyanlända snabbare ska komma i arbete och lättare komma in i det lokala samhället,
  • arbeta för att avskaffa barnfattigdomen i Tranås,
  • förstärka arbetet mot våld i nära relationer,
  • öka tillgängligheten på vårdcentralerna.
Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 20:10