Vi vill arbeta för:

JOBBEN ÄR VÅR FRÄMSTA PRIORITERING.

Full sysselsättning är det främsta politiska målet för oss socialdemokrater. Allt annat är ett slöseri med mänskliga resurser och ambitioner – och en utmaning mot människovärdet. Arbete åt alla är den viktigaste politiska frågan.

Tranås kommun behöver en stor satsning på jobbfrågorna eftersom kommunen har gått miste om hundratals jobb de senaste åren.

Alldeles för många invånare i Tranås kommun saknar sysselsättning, Socialdemokraternas viktigaste uppgift är att förändra detta genom ett aktivt samarbete mellan kommunen, näringslivet, skolan och andra aktörer som kan möjliggöra för nya företag att etablera sig i vår kommun och skapa nya arbetstillfällen. Det regionala samarbetet för fler jobb måste utvecklas.

Tranås har industrier som måste värnas. I nära samarbete med företagen kan kommunen vara med och bidra med utbildningar som matchar behovet av kompetens som efterfrågas.

Nyföretagande i Tranås ligger på en låg nivå.  Det är inte acceptabelt.  Vi kommer att föra en aktiv jobbpolitik som möjliggör att kommunen kan stötta nyföretagandet och hjälpa företag att bli livskraftiga.

Vi vill utveckla Tranås som handelsstad genom att stärka centrumhandeln och värna den unika Storgatan. Men konsumentvanorna förändras i snabb takt. Därför är det viktigt att vara med och stötta utvecklingen mot internethandel och andra framtidsinriktade idéer för handeln i Tranås.

Vi socialdemokrater vill:

 • se ett närmare samarbete mellan näringsliv, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi vill utveckla en tankesmedja för unga som leder till nya innovationer och framtidsvisioner, exempelvis genom UF (Ung Företagsamhet),
 • utveckla satsningar på ungdomspraktik och andra jobbsatsningar i kommunal förvaltning men också aktiva sysselsättningsinsatser i nära samarbete med det lokala näringslivet,
 • införa en kommunal sommarjobbsgaranti för åk 1 och 2 på gymnasiet och möjlighet att driva sommarlovsföretag,
 • skapa bättre matchning av efterfrågan på personal till industri och kommun,
 • öka satsningen på nyföretagandet i kommunen i projektetet ”Tillväxt Arena Industri”,
 • se ett tydligare kommunalt engagemang och riktlinjer för Tranås United för att påverka näringslivsutvecklingen,
 • stimulera jobbutvecklingen på landsbygden med närproducerade varor och tjänster samt stödja produktionen av ekologiska och kravgodkända jordbruksprodukter,
 • öka satsningarna för en långsiktig planering av nybyggnation av bostäder och företagslokaler,
 • förbättra pendlingsmöjligheterna både åt norr och söder,
 • se en tydligare satsning på energiproduktion i form av sol och biogas.

 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ÖKAR MÖJLIGHETEN ATT VÄXA.

Socialdemokraterna vill att Tranås ska vara en attraktiv kommun som många vill arbeta och bo i. Det vill vi verka för genom politisk vilja, ett tydligt ledarskap och en vision om en bättre kommun. Bra för alla. För att vara en attraktiv kommun som skapar möjligheter till att växa krävs mycket: god service, jobb, utbildning, ett boende efter önskemål och ett rikt fritidsutbud med en trygg och bra miljö.

I socialdemokraternas Tranås ser vi att det finns stora möjligheter att utveckla småstadskänslan med en stor tillgång till sjö- och naturliv och bra fritidsaktiviteter, idag och för kommande generationer. En levande landsbygd krävs för att kommunen ska utvecklas.

Vi vill värna om en bättre miljö, renare luft och vatten samt biologisk mångfald. Vi vill öka möjligheten att kunna tanka våra fordon med renare bränslen i form av el och biogas. Vid all kommunal planering ska miljövärdena beaktas.

Vi vill uppmuntra invånarna att röra på för att må bra och för en bättre livskvalitet.  Ett led i det arbetet är att investera i simhallen och idrottshuset. Spontanidrottsplats och skateparken är lyckade satsningar som vi vill se mer av i kommunen.

Ett bra och varierat kulturutbud är viktigt för stimulans och utveckling för både kommunen och den enskilde. Vi vill skapa förutsättningar för detta. En bra infrastruktur är en förutsättning för en kommun som Tranås. Bra kollektivtrafik, goda möjligheter att pendla från sin bostadsort till både studier och arbete ökar viljan och möjligheten att bo kvar i kommunen.

För att nå befolkningsmålet behöver vi bygga flera attraktiva bostäder och fler trygghets-/seniorboenden.

Socialdemokraterna ser framtiden i ungdomsboenden och att kunna erbjuda studenter bra boenden med pendlingsmöjligheter till universitet och annan högre utbildning.

Vi socialdemokrater vill:

 • bygga flera hyresrätter för trygghets-/seniorboende,
 • bygga flera cykelbanor,
 • öka tryggheten genom en bättre stadsplanering av belysning och gångstråk,
 • ta bort parkeringsavgifterna,
 • öka tryggheten genom bättre tillgänglighet av polis och sjukvård och att satsa på fältarbete för unga,
 • arbeta för att öka tillgången att tanka alternativa fordonsbränslen, som el och biogas,
 • behålla griftegården i kommunal regi,
 • se en utvecklad kollektivtrafik och fortsätta arbeta för pendeltågstopp i Sommen,
 • värna närtrafiken på landsbygden,
 • starta investeringen i simhall och idrottshus,
 • utveckla fler spontanområden för t ex skatepark, spontanidrott samt grönområden,
 • utveckla Tranås till en hälsostad med fokus på grönområden, luft, vatten och småstadsmiljö
 • bygga nya undervisningslokaler för den kommunala vuxenutbildningen,
 • behålla stadsbiblioteket på Storgatan.
Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 19:48