Debatt artiklar

FÖRDELA RESURSER MER EFTER ELEVERNAS BEHOV
Alla barn har rätt till en bra utbildning. Alla skolor ska hålla en hög kvalitet så att alla elever kan utvecklas för att nå målen. Störst prioritet har det övergripande målet att alla elever i grundskolan ska vara minst godkända i alla ämnen.

 

Vi öppnar för förändring av skolan

Alla barn har rätt att nå sin fulla potential i skolan. För det krävs att klasserna inte är för stora. De elever som är i behov av särskilt stöd ska ges den rätten. Lärare och rektorer ska ha en rimlig arbetsmiljö.

Boråsregionen behöver inte fler gymnasier
Den 8 april ska kommunstyrelsen ta ställning till vad den anser om att en friskola i Borås ska utöka sin verksamhet. Skolan vill bedriva verksamheten inom lantbruk och textil. Förslaget från ordföranden är att kommunstyrelsen ska avstå från att yttra sig. Vi ser att en utökning av skolan riskerar att slå sönder redan befintliga utbildningar.

Alla barn har rätt till bra förskola
Istället för fortsatta skattesänkningar vill Socialdemokraterna investera i barnens möjligheter till utveckling. På sikt vill vi göra förskolan avgiftsfri från 2 års ålder.

Idag har inte alla barn tillgång till förskolan i tidiga åldrar. Tidigare sågs förskolan som barnpassning när föräldrarna arbetade. Idag är den en viktig pedagogisk verksamhet och borde vara självklarhet för alla barn.

Isolera stor del av vindkraften till redan bullerstörd miljö
Efter flera års arbete börjar vi nu närma oss målsnöret för kommunens första vindkraftsplan. Arbetet har skapat stort engagemang bland invånare. Det välkomnar vi socialdemokrater välkomnar och det har också påverkat vårt ställningstagande. När Socialdemokraterna sätter ner fötterna i myllan vad gäller kommunens vindkraftsplan har vi också vägt in Energimyndighetens nya förslag till riksintresseområden.

Pröva intraprenad inom fler områden
Varje elev ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential i förskola och skola. Idag får inte alla elever tillräckligt stöd för att klara skolan och riskerar att halka efter i tidig ålder.

 

Partilojaliteten kostar oss två miljoner
I förslaget till skatteutjämningssystem vill regeringen att vi ulricehamnare ska avstå drygt 2 miljoner kronor till de rikaste av Stockholms kranskommuner – varje år. Socialdemokraterna i Ulricehamn vill att kommunen framför sitt starka ogillande mot detta. Men det moderata kommunalrådet håller hårdnackat emot.

 

Ökad kommunal skatt ingen självklarhet
Höjd kommunal skatt som Jan-Olof Sundh och Arne Sjögren föreslår den 14 februari är ett alternativ för att komma tillrätta med de utmaningar som vi står inför inom skolan. Men det får konsekvensen att vi drar isär samhället ytterligare.

 

S är fortsatt för utveckling i hela kommunen  
Centern uttrycker i Ulricehamns tidning den 9 februari farhågor för att "kommunledningen" inte vill att skolorna på landsbygden ska överleva. Samtidigt underkänner partiet förvaltningens underlag. Det är inte första gången som Centern går i otakt med förvaltningen. Under förra mandatperioden förklarades tjänstemän som inkompetenta av centerpartister på ett offentligt möte.

 

Nya möjligheter efter skolbeslutet  
När samhället och förutsättningarna för skolan förändras är det inte konstigt om det också påverkar skolstrukturen. Beredningen för lärande lade fram ett djärvt förslag på förändrad skolstruktur som hade kunnat ligga till grund för en höjning av kvaliteten i skolan, anpassad till samtiden och andra redan beslutade politiska mål.

 

 

S nya förslag tummar inte på barnens rätt 
Socialdemokraterna i Ulricehamn har avslutat sitt interna arbete och landat i ett nytt förslag i frågan om skolstrukturer i Ulricehamn. Förslaget innebär att Dalums skola bevaras, Vegby skola omvandlas till en F-3-enhet, Tvärreds skola blir en 4-6-skola, medan skolan i Marbäck läggs ned om två och ett halvt år.

 

Låt flickor prova teknikskola som sommarjobb
Under flera år har Ulricehamns kommun låtit ungdomar under sommaren testa på hur det är att vara företagare genom att vara så kallade sommarlovsentreprenörer. För unga som är nyfikna på företagande kan det ge nyttiga erfarenheter som de sedan bär med sig in i vuxenlivet.

 

Därför kompromissade vi om budgeten
I grunden har vi ett bra politiskt klimat i kommunen som bygger på respekt, öppenhet och förtroende. Men sedan i augusti har Ulricehamn en oklar parlamentarisk situation. När vi dessutom befinner oss i tider av ekonomisk och politisk oro runt om i Europa, med risk för ökad arbetslöshet och tuffa ekonomiska förutsättningar i kommunen sätts det politiska ledarskapet på prov.

Alla elever har rätt till god kunskap

Alla barn har rätt till en bra utbildning. Alla skolor ska klara sitt uppdrag och hålla en hög kvalitet så att alla elever kan utvecklas för att nå målen. Störst prioritet inom skolan har det övergripande målet att alla elever i grundskolan ska vara minst godkända i alla ämnen.

 

Vi ger Stubo förutsättningar för byggande

I Ulricehamn fortsätter befolkning att växa. Det är bra. Med ett större antal invånare är vi fler som delar på nuvarande och kommande gemensamma kommunala kostnader.

Det ökar också underlaget för lokala handlare som kan driva sin verksamhet vidare och förhoppningsvis växa ytterligare. För företagen ökar tillgången på arbetskraft vilket naturligtvis också är positivt.

 

Stärk handeln och förbättra öppettider tillsammans

Ulricehamns kommun har under de senaste åren vuxit i befolkning. Det är bra. Med fler invånare och skattebetalare skapas förutsättningar för att fortsätta utveckla vår lokala handel och vårt lokala näringsliv.

 

S och V vill se över öppettider i kommunala bolag

Kommunens bolag ska under 2013 göra en översyn av sina öppettider i syfte att öka tillgängligheten utifrån ett kund-, brukarperspektiv. Det kommer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att föreslå i sin budget för nästa år.

Socialdemokraterna i Ulricehamn har avslutat sitt interna arbete och landat i ett nytt förslag i frågan om skolstrukturer i Ulricehamn. Förslaget innebär att Dalums skola bevaras, Vegby skola omvandlas till en F-3-enhet, Tvärreds skola blir en 4-6-skola, medan skolan i Marbäck läggs ned om två och ett halvt år.

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-04 10:11