Budgetdebatt inför 2012

                                                         

S-förslag till budget 2012 som gjort skillnad!

 

Följande förslag från Socialdemokraterna i Värmdö har Kommunfullmäktige den 28 september bifallit:

 

 • Samtliga nämnder och styrelser ska fortsätta arbetet med att främja alternativa driftsformer enligt planer framtagna 2011 och redovisa till Kommunfullmäktige i oktober 2012 (förslag 17)

 • Kommunstyrelsen ska kvartalsvis redovisa effektiviseringar inom den kommunala förvaltningen (förslag 21)

 • Kommunstyrelsen ska påbörja utvecklingen av pedagogiskt besökscentrum i Ekobacken, i enlighet med beslutet i Kommunfullmäktige den 24 november 2010 (förslag 28)

 • Arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter och kontor ska fortsätta och redovisas av Kommunstyrelsen i kommande Årsredovisningar (förslag 40)

 • Möjligheterna att införa en differentierad skolpeng baserad på bl.a. SALSA-värden ska utredas och redovisas till Kommunstyrelsen senast i maj 2012 (förslag 49)

 • Förslag till stödåtgärder för att få elever i gymnasieskolan att slutföra sin utbildning ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 30 september 2012 (förslag 50)

 • Kultur- och fritidsnämnden ska senast den 30 juni ha utrett möjligheten att säkerställa ridmöjligheter för personer med funktionsnedsättning (förslag 51.3)

 • Kommunen ska ännu starkare fokusera på hemtjänstens kvalitet både i den egna och den privat bedrivna verksamheten. (förslag 59.5)

 • Utformningen av ett system med äldreombud ska utredas (förslag 59.7)

 • Gustavsgårdens inne- och utemiljö ska förbättras för att bättre svara mot de krav som ställs på en fungerande miljö (förslag 60.1)

 • Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bättre informera om vad allemansrätten innebär för fastighetsägare och invånare (förslag 61.4)

 • Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Samhällsplaneringsnämnden ska utveckla närmare samverkan i frågor som är väsentliga för medborgarna, t.ex. vid frågor om detaljplaner och bygglov, särskilt när en detaljplan förses med fördröjd genomförandetid p g a utbyggnad av VA-nätet (förslag 61.7)

 

(M)ajoritetens NEJ till S-förslag till budget 2012

 

Nedanstående förslag avslogs av den politiska majoriteten (M, Mp, Fp, Kd) vid Kommunfullmäktiges behandling den 28 september 2011.

 

1.1. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att under våren 2012 redovisa hur

       uppdraget från 2007 års budgetbeslut att fler personer som stadig-

       varande bor i kommunen, utan att vara skrivna här, ska förmås

       mantalsskriva sig i kommunen och därmed erlägga kommunalskatt till

       Värmdö kommun, fullföljs.

 

1.2. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att uppvakta regeringen med krav

       på att det kommunala skatteutjämningssystemet snarast bör justeras

       utifrån minst de förslag till förändringar som våren 2011 lämnades av en

       nig parlamentarisk kommitté, med effekten att Värmdö skulle få en

       ekonomisk avlastning motsvarande ca 50 öre på kommunal-

      skatten.

 

1.3. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att göra en samlad utredning

       om balansen mellan en långsiktigt rimlig skattenivå, rimliga avgifter och

       resursåtgången i kommunens kärnverksamheter, utifrån bl.a. kommande

       förändringar av det kommunala skatteutjämningssystemet samt

      effektiviseringen av kommunens centrala administration.

 

2.1. Nej till att nämndernas Plan för hållbar utveckling ska omfatta

       ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

 

3.1. Nej till att kommande medel i statsbudgeten, t.ex. för yrkesvux,

       lärlingsutbildning och/eller ev. lärarsatsning ska gå direkt till

       respektive nämnd i syfte att användas i berörd verksamhet.

 

5. Nej till att lönereserven ska uppgå till 45,0 mnkr (för lärarsatsning +

    2%).

 

7.1. Nej till att anvisa 5 mnkr till tillgänglighetsanpassning av lokaler i

       enlighet med tidigare uppdrag från Kommunfullmäktige.

 

7.2. Nej till att anvisa upp till 3 mnkr till investeringsåtgärder i Värmdö

       simhall AB.

 

7.3. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att säkerställa att Socialnämndens

       framställda behov av fastigheter för boende kan tillgodoses inom den

       ram om 30.000 tkr för fastighetsinköp som Kommunstyrelsens

       fastighetsutskott förfogar över.

 

7.4. Nej till att påbörja investeringen i Kvarnbergsskolan hösten 2012.

 

8.1. Nej till att överdäckningen av Farstaviken tidigareläggs till 2012 (del

       av 58,7 mnkr) och att mötesplatsen utrustas med en hotspot.

 

8.2. Nej till att investeringen i Gustavsbergsvägen flyttas till 2013, undantaget

       projekterings- och uppstartskostnader (31 mkr).

 

8.3. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att, genom Gustavsbergsutskottet,

       utlysa en arkitekttävling för det nya resecentrumet i Gustavsberg,

       avseende såväl arkitektonisk utformning som konstnärlig utsmyckning.

 

8.4. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att, genom Gustavsbergsutskottet,

       i samverkan med Gustavsbergs Porslinsmuseum och Konsthallen på

       Hålludden projektera en ”kulturstig”, vandringar med audioguide

       mellan Gustavsbergs hamn och Tjustvik på Hålludden.

 

8.5. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att, genom Gustavsbergsutskottet,

       planera för en samåknings- och bilpoolscentral i Gustavsberg.

 

13.1. Nej till att avgiften för trygghetslarm för äldre halveras från 343 kr per

         månad till 161 kronor per månad, samt att alla över 80 år ska kunna

        erhålla trygghetslarm kostnadsfritt Från och med år 2013.

 

13.2. Nej till att straffavgiften för bortglömd avbokning av hemtjänst för

         äldre avskaffas.

 

13.3. Nej till  att avgiften till Värmdö Kulturskola sänks med 150 kr/termin,

         dvs en minskning på 300 kr jämfört med kommundirektörens/

         majoritetens förslag.

 

13.5. Nej till att avsätta 1.000 tkr för reduktion av entréavgiften till

         simhallen, i syfte att möjliggöra besök för de Värmdöbor som idag inte

         har råd att besöka simhallen.

 

13.6. Nej till att tillsätta en genomgripande utredning avseende kommunens

         taxor och avgifter, i syfte att klarlägga deras effekter samt uppnå

         återhållsamhet i kostnadsutvecklingen, i enlighet med den tidigare

         kriskommissionens förslag år 2002.

 

14.1. Nej till att komplettera avsnittet ”Utgångspunkter – ekonomisk strategi”

          med att slå fast: ”Målet att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt och

         socialt hållbar utveckling är överordnat andra ambitioner vid

         användningen av kommunens resurser”.

 

17.1. Nej till att avstå från kommunalisering av verksamheten ”Butikkällan”

         i Hästhagen, Gustavsberg, och uppdra till Socialnämnden att istället

        eftersträva en fortsatt samverkan med berörd förening.

 

17.2. Nej till att avstå från kommunalisering av biografverksamheten i

         Gustavsberg, och uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att istället stödja

         föreningsdrift av verksamheten.

 

17.3. Nej till att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att utreda behov och

         möjligheter att uppnå Sänkta avgifter i förningsdriven verksamhet

         som drivs med kommunalt stöd (bidrag och lokaler) samt återkomma

         med förslag, inkl. ev förstärkta föreningsstöd, inför kommunens

          budget 2013.

 

 

 

Kommunfullmäktige

 

18.1. Nej till att sammankalla en fullmäktigeberedning med uppdrag att,

         utifrån en analys av behoven i äldreomsorgens olika delar, utreda hur

         äldres möjligheter till boende och kommunens omsorg bör

         utformas för att möta framtidens behov.

 

18.2. Nej till att anvisa en samlad reserv om 33,0 mnkr för att kompensera

         volymförändringar och säkerställa kommunens ansvar för social

         trygghet och kvaliteten i välfärden samt med möjlighet att disponera

         upp till 5 mnkr till utveckling av IT-infrastruktur.

 

 

Kommunstyrelsen

 

19.1. Nej till att tillföra Kommunstyrelsen ytterligare 3.000 tkr till kommunens

         arbete med näringslivsfrågor i syfte att skapa nya kvalificerade jobb,

         samt uppdra till Kommunstyrelsen att inleda samarbete med

         kvalificerade utbildningsanordnare på högskolenivå kring en satsning

         på miljötekniskt inriktad företagsamhet.

 

19.2. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att utforma ett

         uppföljningssystem för att kunna mäta hur Värmdö kommun uppfyller

         de nationella miljömålen.

 

19.3. Nej till att anvisa 500 tkr till klimatsamordning samt uppdra till

         Kommunstyrelsen att säkerställa att det i kommunförvaltningen finns en

         klimatsamordnare med uppdrag att stödja samverkan i klimatfrågor

         mellan olika aktörer såsom skolan, näringslivet,föreningslivet,

         kommunala bolag och forskningen.

 

19.4. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att utvärdera kommunens arbete

         med att uppmuntra och förmedla sommarjobb för ungdomar, samt

         redovisa resultatet senast 30 april 2012.

 

19.5. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att öka ambitionsnivån när det

         gäller att slå vakt om Värmdöbornas intressen i dialogen om de

         regionala trafikfrågorna,.bl.a. Slussen, Skurubron samt med

         Trafikverket om GC-nätet.

 

19.6. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att snarast och senast den 28

         februari 2012 återkomma till Kommunfullmäktige med en handlingsplan

         för att få ett bostadsutbud som bättre motsvarar de behov som

         föreligger i Värmdö, inkl. konkreta och kraftfulla åtgärder för att öka

         utbudet av hyresbostäder.

 

19.7. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att utarbeta en plan för att ge

        alla medarbetare möjlighet till arbete på heltid.

 

20. Nej till att bifalla förslaget med tillägget ”med målet att uppnå en

      effektivisering om 21 mnkr under åren 2012-2014”.

 

22.1 Nej till att ge Värmdö Bostäder AB ett riktat lån om 500 tkr för att

        fokusera på nyttan för hyresgästerna, bl.a. genom en boendeenkät

       (motsv.) samt med krav på att detta ska genomsyra bostadsbolagets

        kommande Årsredovisningar.

 

22.2. Nej till att ge Kommunstyrelsen och Värmdö Bostäder AB i uppdrag att

         utveckla projekt för bättre boendekvalitet av det slag som görs av

         andra allmännyttiga bostadsföretag, t.ex.”Mitt Gröna kvarter”

         (Örebrobostäder).

 

26.1. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att tillse att alla kommunens

         fordon drivs med Biogas eller andra förnyelsebara drivmedel.

 

27.1. Nej til att anvisa 200 tkr till Kommunstyrelsen till projekt för att

         uppmuntra samåkning.

 

29.1. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att planera för att en

         demonstrations-anläggning för solenergi anläggs vid Ekobacken.

 

29.2. Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för

         att installera en biogasanläggning i Ekobacken, med möjlighet att

         tömma slutna tankar samt ta hand om matavfall.  (200 tkr anvisas för

         uppdragen 29, 29.1. samt 29.2.)

 

 

Finansieringsnämnden för utbildning

 

41.  Nej till att finansieringsnämnden för utbildning avskaffas och ersätts av

       Utbildningsnämnden med en budget om netto 982.967 tkr (+7.000

       tkr), och som får i uppdrag:

 

41.1. Nej till att inrätta karriärtjänster för lärare med hjälp av en särskild

         lönepott för pedagoger som utmärker sig som särskilt skickliga, samt

         senast den 30 april 2012 redovisa förslag till kriterier för lönepotten

         samt ett system för spridning av exempel på undervisning med hög

         kvalitet/måluppfyllelse.

 

41.2. Nej till att utarbeta en handlingsplan för att erbjuda kompletterande

         utbildning för obehöriga lärare.

 

41.3. Nej till att inrätta en omställningsfond som kan fungera som ett stöd

         för de lärare som önskar byta yrke, samt senast i april 2012 redovisa ett

         förslag till regelverk för fonden.

 

41.4. Nej till att avsätta 1.000 tkr till att återupprätta ett pedagogiskt

         centrum som fungerar som en motor i kvalitets- och utvecklingsarbete

         för förskolor och grundskolor.

 

41.5. Nej till att avsätta 1.000 tkr till att starta ”en-till-en-projekt” i

         matematik för elever i år 8 och 9, samt senast 30 april 2012 redovisa

         förslag till hur projektet kan genomföras för att sedan starta

         höstterminen 2012.

 

41.6. Nej till att inventera tillgången till hjälpmedel för barn i behov av

        särskilt stöd samt disponera 500 tkr för att komplettera utbudet.

 

49.1. Nej till att Kommunfullmäktige reserverar 4.500 tkr till förstärkning av

         skolpengen vid en övergång till en differentierad skolpeng.

 

50.1. Nej till att uppdra till nämnden att under våren 2012 redovisa hur

         uppdragen från 2010 och 2011 års budgetbeslut om mobila förskolor,

         organisering av skolskjutsverksamhet samt beredskapsplan för

        gymnasieutbudet, fullföljs.

 

 

Kultur- och fritidsnämnden

 

51. Nej till att bifalla förslaget till budget för Kultur- och fritidsnämnden med

      justering av beloppet till netto 97.404 tkr (+1.750), samt med följande

      tillägg:

 

51.1. Nej till att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att senast den 1 april

         2012 återkomma med ett komplett förslag till lösning för fritidsgården

         Ettans lokalisering i Gustavsberg, i syfte att lösa frågan före

         31 december 2012.

 

51.2. Nej till att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att senast den 1 mars

         2012 presentera ett förslag som kan säkerställa driften av

         Ungkulturhuset Gurraberg i Gustavsberg, inkl.beaktande av

         säkerhetsaspekter för besökare i enlighet med kommunens alkohol-

         och drogpolicy.

 

51.4. Nej till att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att återkomma med

         förslag till hur fler barn och ungdomar i Värmdö i framtiden ska kunna

         nyttja Värmdö Kulturskola i enlighet med nämndens beslut om till-

        gänglighetsprincipen. (Medel för sänkta avgifter, haravsatts, förslag 13.3)

 

51.5. Nej till att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med

         Värmdö Simhall AB, säkerställa att fler barn och ungdomar i Värmdö

         i framtiden ska kunna nyttja simhallen. (En miljon har avsatts för

        sänkning av avgifter, förslag 13.5.)

 

51.6. Nej till att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att, genom bl.a.

         samverkan med föreningslivet, skapa möjligheter att få fler av

         kommunens idrottsspår och leder spårade när det finns snö.

 

51.7. Nej till att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att under våren 2012

         återkomma med redovisning av hur uppdraget från 2010 års

         budgetbeslut om att inventera möjligheterna att i ökad utsträckning driva

         kommunens idrottsanläggningar med förnyelsebar energi, fullföljs.

 

54.1. Nej till att en motsvarande revision (som genusrevisionen) ska göras

         avseende fritidsmöjligheter för funktionsnedsatta.

 

 

Socialnämnden

 

56.  Nej till att bifalla förslaget till budget för Socialnämnden med justering av

       beloppet till netto 252.650 tkr (+ 600 tkr), samt med följande tillägg:

 

56.1. Nej till att slå fast att den kommunala ”tak över huvudet-garantin”

         ska bibehållas som ett  yttersta skydd för den enskilde parallellt med att

         kommunen får en fungerandetillämpning av principen ”bostad först”.

 

56.2. Nej till att ge Socialnämnden i uppdrag att vidta särskilda insatser för att

         fler flyktingar ska kunna försörja sig av egen kraft.

 

56.3. Nej till att uppdra till Socialnämnden att återgå till tidigare ambitionsnivå

         att alla som söker försörjningsstöd inledningsvis alltid ska få ett besök

         hos Centrum för Arbete och Studier (CAS) som innebär arbets-

         inriktade åtgärder före passiva insatser som riskerar att leda

         till bidragsberoende.

 

56.4. Nej till att uppdra till Socialnämnden att varje månad redovisa

         utvecklingen av försörjningsstöd till kommunstyrelsen, samt en analys

         av hur stor andel som kan hänföras till kostnadsövervältring från

         statliga/regionala myndigheter (motsv.).

 

56.5. Nej till att uppdra till Socialnämnden att, tillsammans med bl.a.

         Näringslivsrådet, senast den 31 maj 2012 återkomma till Kommun-

         fullmäktige med förslag till insatser för att underlätta för unga vuxna att

         komma in på arbetsmarknaden.

 

56.6. Nej till att uppdra till Socialnämnden att, i samråd med Kommun-

         styrelsen, redovisa förutsättningarna för att inrätta ett medborgarkontor

         i Munkmora.

 

56.7. Nej till att uppdra till Socialnämnden att, i samverkan med Värmdö

         Bostäder AB, snarast och senast den 15 februari 2012 utarbeta

         förslag till utredningsdirektiv angående hur den akuta bristen på

         hyresbostäder för särskilda behov, ska kunna lösas.

 

58.8.  Nej till att anvisa 1.000 tkr till insatser mot barnfattigdomen i

          Värmdö, samt uppdra till Socialnämnden att senaste den 1 mars 2012

          lämna Kommunfullmäktige förslag till handlingsplan mot

          barnfattigdom.

 

 

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

 

59.1 Nej till att finansieringsnämnden för äldreomsorg avskaffas och ersätts av

       Omsorgsnämnden, med en budget om netto 204.213 tkr (+440 tkr),

       och som får i uppdrag:

 

59.2. Nej till att upprätta en plan för att öka antalet förebyggande hälso-

         inriktade, kulturella och sociala aktiviteter för äldre bl,a genom

         samverkan med lämpliga samarbetspartners inom den sociala ekonomin.

 

59.3. Nej till att utarbeta en plan för ökat stöd till anhöriga i form av

         utbildningsinsatser,anhöriggrupper, möjlighet till olika typer av avlastning

        bl.a. fler korttidsplatser.

 

59.4. Nej till att utarbeta en strategi för hur kommunen skall utveckla och

         behålla personal inom omsorgen utifrån nuvarande och framtida

         behov.

 

59.5. Nej till att utarbeta ett system som fastställer personalbehovet i

         förhållande till vårdnivån samt ger tillräckligt utrymme för

        meningsfulla aktiviteter.

 

59.6. Nej till att ännu starkare fokusera på att de boende i särskilda boenden

         erbjuder gemensamma och individuella vardagliga aktiviteter samt

         rehabilitering/sjukgymnastik tillräcklig omfattning.

 

 

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

61.1. Nej till att uppdra till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att initiera

         en satsning på ekologisk, hälsosam och giftfri mat vid kommunens

         olika restaurangverksamheter, genom central upphandling med krav på

         klimat- och miljövänliga produkter.

 

61.2. Nej till att uppdra till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att starta

         ett tillsyns- och informationsprojekt för ett Giftfritt Värmdö för start

         under 2012 och med syfte att bl.a.informera näringsidkare om förbjudna

         ämnen i varor samt kontrollera att nödvändiga tillstånd finns för

         kemikalier i verksamheter.

 

61.3. Nej till att uppdra till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att under

         2012 starta arbete med en strandskyddsinventering, i syfte att

         motverka ökad avskärmning/privatisering samt skaffa möjligheter att

        åtgärda genomförd olaglig avskärmning/privatisering, i enlighet

         med bl.a. de skärpta bestämmelserna i den nya miljöbalken, samt anvisa

        300 tkr för ändamålet.

 

61.5. Nej till att uppdra åt Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att utforma

         direktiv för ett projekt där skolor, ideella föreningar och privatpersoner

         m fl medverkar i utformningen av en nulägesbild av hur vår

         energianvändning ser ut i kommunen.

 

61.6. Nej till att uppdra till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att utforma

         projektdirektiv för En ”hälsokontroll” av kommunen (benchmarking)

         för att identifiera vilka åtgärder som måste vidtas för att på kort och lång

        sikt uppnå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun och

        kommunal verksamhet.

 

61.8. Nej till att uppdra till Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden att minst

         varje halvår lämna en redovisning till Kommunstyrelsen av de

         ärenden där nämndens beslut inte överensstämt med förvaltningens

         förslag, baserat på tolkning av lagstiftningen.

 

61.9. Nej till att uppdra till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att senast

         den 30 april 2012 lämna Kommunstyrelsen en redovisning av hur

         kompetenstillgången på kontoret ska  kunna säkerställas, bl.a.

         kompetensutveckling av nyrekryterade handläggare.

 

64.   Nej till att bifalla förslaget (om informationskampanj), med tillägget

        ”samt återkomma till Kommunfullmäktige senast 30 april 2012 med

        förslag till åtgärdsprogram för att komma  tillrätta med resultatet av

        förstudien om Hållbart båtliv”.

 

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

65.  Nej till att bifalla förslaget till budget för Samhällsplaneringsnämnden med

       justering av beloppet till netto 49.254 tkr (+2.600 tkr), samt med följande

       tillägg:

 

65.1. Nej till att uppdra till Samhällsplaneringsnämnden att höja tempot

         avseende produktion av detaljplaner inom prioriterade områden, för

         att förstärka arbetet med trafikfrågor och föratt förstärka arbetet med

         att genomföra projektet Ekobacken.

 

65.2. Nej till att uppmana Samhällsplaneringsnämnden att säkerställa att det

         finns en tjänst i förvaltningen som arbetar med barnperspektiv i

        samhällsplaneringen.

 

65.3. Nej till att den beslutade lekplatsen i Gustavsbergs centrum byggs

         liksom Djurö bikepark.

 

65.4. Nej till att uppdra till Samhällsplaneringsnämnden att utveckla de

        ekonomiska incitamenten för att kretsloppsanpassa avfallshanteringen,

        t.ex. ”miljöbonus” inom renhållningen i syfte att uppmuntra och

        utveckla fastighetsnära återvinning.

 

65.5. Nej till att uppdra till Samhällsplaneringsnämnden att snarast tillse att

         busstrafiken till och från Munkmora kan återställas på tidigare nivå

         (före kommunens försämring 2007/08).

 

68.1. Nej till att under kommande treårsperiod fördubbla resurserna för

         utbyggnad av gång- och cykelvägar (+ 8.000 tkr per år) samt

         uppdra till Samhällsplaneringsnämnden att revidera planen för

         utbyggnad av gång- och cykelvägar, i syfte att kommunen bl.a. ska

         kunna minska behovet av skolskjutsar.

 

 

Utbildningsstyrelsen och Vård- och omsorgsstyrelsen

 

72. Nej till att avskaffa Utbildningsstyrelsen och Vård- och omsorgsstyrelsen

      och ersätta dem med Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden.

      (beräknad nettobesparing ca 1 mnkr)

 

73. Nej till att skriva av Vård- och omsorgsstyrelsens underskott från 2010

      avseende hemtjänsten.

 

74. Nej till att uppdra till Vård- och omsorgsstyrelsen att senast den 30

      november 2011 återkomma till Kommunfullmäktige med en plan över

     hanteringen av det strukturella underskottet i hemtjänsten.

 

Övrigt

 

75.  Nej till att uppdra till Kommunstyrelsen, i samråd med Kultur- och

       fritidsnämnden och Socialnämnden, att återkomma till Kommun- 

       fullmäktige senast 30 april 2012 med förslag till åtgärdsprogram för att

      motverka klotter och skadegörelse.

 

 

 

 

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter