Djuröbadens pensionat rivs

Fick idag (tisdag den 10 februari 2009) beskedet om att Djuröbadens pensionat i denna skrivande stund håller på att rivas. Ett pensionat som den kommersiella fastighetsägaren hela tiden velat riva och omvandla till en exploatering med flertal bostadshus på. Frågan om bygglov var uppe senast på byggnämnden tisdagen den 3 februari där bygglovet fick avslag med hänvisning att sådan nyexploatering ska endast ske med stöd av detaljplan. Majoriteten i detta ärende uttryckte också att man önskade se en prövning för hur ett eventuellt bevarande av denna speciella byggnad hade kunnat ske.
 
Jag vill på detta sätt uttrycka min beklagan över att detta inte kommer ske. Jag kan inte annat än ana att denna rivning är ett sätt att ställa kommunens vilja uttryckt i nämnden i tisdags inför fullbordat faktum i förhoppningen från exploatören om att nämnden ska ändra uppfattning om exploateringen. Men signalen från oss är tydlig! Plankravet gäller fortfarande!
 
Vad vi nu förlorat är ett av kommunens och skärgårdens visserligen inte av lagen skyddade kulturmärke men icke desto mindre en för omgivningen kulturell pärla. Och prövningen om byggnaden hade kunnat sparas åt eftervärlden är för alltid oprövad.
 
Nu finns det anledning att överväga resurser till kulturenheten för en inventering av Värmdös värdefulla och bevaransvärda byggnader så att detta inte upprepas.
 
Anna Hellgren Westerlund, (S) oppositionsledare i Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-13 17:14