Ge personalkooperativet en chans!

Ge personalen möjlighet att driva vårdboendet vid Ljung! Det påbörjade samarbetet kring värdegrund och utvecklingen av verksamhetens kvalitet kan då fortsätta, säger Lars Bryntesson, Ingalill Westh och Jösta Claeson alla (S).

Personalen har tillskrivit Kommunstyrelsen och påbörjat arbetet med att bilda ett personalkooperativ. Därmed har de visat att de både vill och kan. Men vågar kommunen?

Genom ett personalkooperativ säkerställs en fortsatt nära samverkan med övriga kommunala vårdboenden. Det påbörjade samarbetet kring värdegrund och utvecklingen av verksamhetens kvalitet kan fortsätta. Kommunen får en samarbetspartner, inte en konkurrent, i det viktiga arbetet att ge våra äldsta bästa möjliga förutsättningar till vård, omsorg och omtanke.

Upphandlingen av vårdboendet vid Ljung havererade den 14/1 när majoriteten slutgiltigt förbjöd den kommunala produktionen att lägga anbud på verksamheten. När varken pris eller kvalitet gavs någon betydelse försökte man, för att rädda ansiktet, försvara tvångsprivatiseringen med att den innebär ökad mångfald. Men stämmer detta? Kommunen kan inte välja det minsta företaget framför en större vårdkedja, bara med hänvisning till "mångfald".

Om argumentet "mångfald" är seriöst vore ett personalkooperativ att föredra. Då skulle vi få en driftform som idag saknas i kommunen och samtidigt leva upp till det program för att främja social ekonomi och partnerskap som Kommunfullmäktige antagit. I detta anges att möjligheten till personalkooperativ ska prövas när ansvaret för en verksamhet är aktuell för upphandling. Så har inte skett i fallet Ljung.

Det finns goda skäl att vara restriktiv mot verksamhetsöverföringar från en kommun till ett kommersiellt företag, inte minst mot bakgrund av det s.k. Tibble-fallet i Täby. Ett skäl är att sådana privatiseringar kan innebära betydande förmögenhetsöverföring från det allmänna till enskilda i form av såväl materiella tillgångar (t.ex. inventarier) som immateriella tillgångar (t.ex. varumärke och rättigheter). Om en verksamhet ska läggas ut på en marknad ska en upphandling i konkurrens genomföras för att bl.a. få skälig betalning, annars drabbas skattebetalarna. I fallet med Ljung ska, precis som i Tibble-fallet, betydande immateriella tillgångar överföras - främst ”goodwill”, övertagande av stabil marknad/kundkrets, tillgång till personal och lokal samt rätt att förfoga över inventarier. Men kommunen har, precis som i Tibble-fallet, inte begärt någon ersättning för detta.

Det är också ytterst osäkert hur den mest avgörande ”produktionsfaktorn” – personalen – kommer att reagera på en tvångsprivatisering. Hur många kommer att vilja vara kvar och hur många kommer att vilja lämna eller göra anspråk på annan kommunal tjänst. Den frågan har över huvud taget inte undersökts men behöver inte vara ett problem när personalen nu själva anmält intresse av att driva verksamheten i nära samarbete (partnerskap) med kommunen. Missa inte den chansen!

Lars Bryntesson (S)
Ingalill Westh (S)
Jösta Claeson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-15 20:20