Låt pensionärer hyra bostad på Sandhamn

                                                                                                              

Till Kommunstyrelsens sammanträde 4 mars 2012

 

Låt också pensionärer få möjlighet att hyra bostad på Sandhamn!

 

Det har i olika sammanhang uppmärksammats att kommunen infört sådana regler att pensionärer inte har någon möjlighet att hyra någon av de hyresbostäder på Sandhamn som Värmdö Bostäder blockförhyr av Eknö hemman. Någon politisk diskussion om detta har tidigare inte förts, varför det sannolikt är ett misstag. Möjligen har detta skett, utan att Kommunstyrelsen uppmärksammats på det, i samband de avtal som ingåtts i ärendet.

 

Kommunens uthyrning av hyresbostäder på Sandhamn sker i andra hand, med avstående från besittningsskydd från hyresgästernas sida. Den enda bevekelsegrunden för detta är att undvika att bostäder avsedda för permanentboende hyrs av enskilda för fritidsändamål, med en ytterligare utarmning av permanentboendet i skärgården som följd.

 

Bakgrunden till att kommunen, genom blockförhyrningen och avståendet av besittningsskydd, infört ”boplikt” i de aktuella hyresbostäderna är målet att slå vakt om en levande skärgård året runt, vilket kräver permanent boende. Därutöver innebär kravet på permanent boende att de berörda betalar sin kommunalskatt till Värmdö, även om detta inte är kravets huvudsyfte.

 

Det kan knappast vara kommunens avsikt att negativt särbehandla en grupp personer, som vill på permanent i skärgården, beroende på att de erhåller pension som sin främsta (ev. enda) inkomst. Utöver den diskriminering av pensionärer som det skulle innebära så skulle det också resa frågor kring de personer som bosätter sig i hyresbostäderna före sin pensionering. Ska de kastas ut ur sin bostad i och med att de blir pensionärer? Detta kan omöjligt vara kommunens avsikt!

 

Mot denna bakgrund föreslår undertecknad att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag

 

  • att till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj återkoma med en redovisning av frågan, samt orsaker till särbehandlingen, inkl. innebörden i kommunens avtal med Eknö hemman.

  • att till Kommunstyrelsens snarast återkomma med sådana förslag att pensionärer som önskar hyra permanent bostad i Sandhamn inte utestängs från denna möjlighet, utan behandlas på samma villkor som övriga bostadssökande som önskar bosätta sig på Sandhamn.

 

Gustavsberg Gustavsberg 120402 

Lars Bryntesson (S)

2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-04 11:45