Om åsiktsregistrering av medarbetare i Värmdö kommun

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö (M)

 

Anställda i Värmdö kommun anmodas sedan ett antal år att fylla i en enkät om ”Anmälan avseende bisyssla för anställd inom Värmdö kommun”. Det finns flera goda skäl att inhämta uppgifter om bisyssla av detta slag, inte minst för att säkerställa kvalitet och objektivitet i förvaltningens handläggning. Den som arbetar eller har uppdrag i ett affärsmässigt företag som kommunen har en relation till, bör naturligtvis inte ha arbetsuppgifter som har betydelse för kommunens relation till detta företag. Därför råder enighet och bred acceptans för att denna typ av bisysslor ska redovisas.

 

Vid den senaste insamlingen av uppgifter om bisysslor har det dock införts en nyhet. Numera ställer kommunen också krav på de anställda att de även ska redovisa sitt engagemang i ideella föreningar och liknande samanslutningar, även om dessa inte har affärsmässiga syften. Det innebär att den som är aktiv i t.ex. ett politiskt parti eller en religiös sammanslutning måste anmäla sitt engagemang som t.ex. styrelseledamot. En kopia av den anmälan om bisyssla som alla anställda ska fylla i bifogas. Vad ligger bakom denna nyordning och vilka effekter får det?

 

Det är stor skillnad på att ägna sig åt företagsamhet respektive föreningsverksamhet. Kommunens sätt att bunta ihop detta och ge allt den gemensamma benämningen ”bisysslor” är vilseledande. Det är inte rimligt att blanda samman personligt engagemang i föreningslivet med arbete eller uppdrag i företag. När man väljer att engagera sig i föreningslivet är det knappast en ”bisyssla” till arbetet, utan snarare ett uttryck för samhällsengagemang.

 

Men utöver den stora skillnaden mellan att vara verksam i föreningslivet och på något sätt arbete med eller åt ett företag så reser den nyinförda ”Värmdö-modellen” fler frågetecken av allvarlig art. Den åsiktsregistrering som införts, för det är de facto vad det handlar om, står i direkt strid mot den förenings- och religionsfrihet vi har i Sverige. I praktiken innebär detta att anställda tvingas uppge engagemang som baseras på t.ex. politisk färg, religion och sexuell läggning.

 

 

Mot denna bakgrund vill jag fråga dig:

 

1. Var du medveten om att vi har infört denna ”Värmdö-modell” när den infördes?

 

2. När fattades beslutet att införa den och vilken instans fattade beslutet?

 

3. Vad är syftet med att samla in uppgifter om medarbetares engagemang            

    i t.ex.politiska föreningar och religiösa samfund?

 

 4. Hur sammanställs, förvaras och redovisas de insamlade uppgifterna om

    medarbetares ideella föreningsengagemang?

 

5. Vad blir påföljden för de anställda som inte vill uppge vilka

    föreningsengagemang  de harpå sin fritid?

 

6. Vad tror du blir effekten för våra anställdas benägenhet att engagera sig i ideellt

   föreningsarbete, och är det önskvärt?

 

bil. Sammanställning bisysslor 

 

Gustavsberg den 15 februari 2012

 

Jösta Claeson (S)                                                         Lars Bryntess (S)

2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige                    Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-15 14:11