Munkmora i Fokus!

Motion till Värmdö kommunfullmäktigeMunkmora i fokus!


Munkmora är bostadsområdet norr om centrumparkeringen i Gustavsberg. Området består av drygt 700 lägenheter varav 239 är bostadsrätter, resterande ca. 460 är hyresrättslägenheter. Samtliga bostäder är byggda under 70-talets första halva och ingick i miljonprogrammets produktion. Bostadsrätterna har under de senaste åren genomgått en upprustning. Områdena med hyresrätter är däremot kraftigt slitna såväl interiört som exteriört.


Området har under perioder haft stora problem med otrygghet. Under förra mandatperioden genomfördes det sk. “Munkmoraprojektet”, ett samarbete mellan de boende, kommunens olika förvaltningar, Värmdö Bostäder, Verdandi, Hyresgästföreningen och övriga föreningar.


Projektet var en framgång och innebar att vissa satsningar på utemiljön genomfördes efter synpunkter från de boende, att “Humlan” (hyresgästernas lokal i området) blev en social träffpunkt med olika typer av verksamhet, nolltolerans mot klotter och förstörelse infördes vilket innebar att bostadsbolaget åtgärdade trasiga lampor, klotter etc så snart det blev känt.


Arbetet var framgångsrikt i flera avseenden. Kriminaliteten sjönk dramatiskt och genomströmningen av boende i området minskade. Projektet vann europapris i brottsförebyggande tävlingen ”European crime prevention awards” 2004.


Efter förra valet då den nya (m)ajoriteten tog över, upphörde projektet. Senaste året har problemen eskalerat och resulterat i att de boende uppvaktat kommunen och krävt insatser på en rad områden.


Vi socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister anser att det är högt tid att (m)ajoriteten prioriterar insatser i Munkmora. Vi har många konstruktiva och konkreta förslag!


Värmdö Bostäder inledde med WSPs hjälp redan för ett år sedan en inventering för att se över möjliga förtätningar inom sina bostadsområden. Det resulterade i en sammanställning som behandlades av VBABs styrelse i februari. Styrelsen beslutade om en framställan till kommunstyrelsen och bad att få ett uppdrag att gå vidare. Snart har ett år gått och inget har därefter hänt.


Vi föreslår att samhällstekniska nämnden ges uppdraget att omgående inleda ett detaljplanearbete för Munkmoraområdet i syfte att pröva var och i vilken omfattning det skulle vara ett positivt inslag med ny bebyggelse. Erfarenheter visar att det genom kompletterande bebyggelse är möjligt att bygga bort otrygga miljöer.


Vi vill också initiera ett upprustningsprogram för området, både invändiga renoveringar av lägenheterna som upprustningar i utemiljön. Genom en förtätning kan infrastruktur som kommunen redan investerat i tas tillvara. Exempelvis finns här tomma platser både inom förskola och skola. Positiva effekter för V/A-ekonomin är en annan aspekt. Upprustningsprogrammet kan, genom att utnyttja smarta energieffektiviseringar, leda till halverade energiförbrukningskostnader och därmed bättre ekonomi för VärmdöBostäder AB som in sin tur gör att hyresnivåerna kan sänkas.


Programarbetet kan med fördel genomföras inom ramen för det “Dialogprojekt” som socialkontoret presenterat. Det är vår uppfattning att kommunen ska sätta höga mål när det gäller hållbarhet och ekologiska lösningar. Upprustningen av området och nya tillskott av bostäder ska ha en ekologisk profil. Se med fördel det framgångsrika arbete som genomförts i Gårdsten utanför Göteborg. Där har kommunen arbetat tätt ihop med de boende och skapat ett lyft för området som blivit bestående. Vi vill också betona att projektet ska beakta behovet av särskilda satsningar för ungdomar.


En viktig beståndsdel i arbetet med ett tryggare Munkmora handlar om att öka tillgängligheten till området. Den planerade byggnationen på Vattentornsberget är en viktig del i att skapa ett samband mellan centrum och Munkmora. Redan idag kan tillgängligheten förbättras genom bättre kollektivtrafik till området. Kommunen måste uppvakta SL för att säkerställa en god försörjning, såväl när det gäller linjesträckning som turtäthet. Det måste vara slut på kortsiktiga lösningar och en långsiktig strategi för kollektivtrafikförsörjning till området måste utarbetas. I det arbetet ska beaktas Värmdö kommuns spårbilsutredning från 2006, där linjer föreslogs till och genom Munkmoraområdet.


Behovet av trygghetsboende för äldre ökar i takt med att gruppen äldre i vår kommun blir större. Genom de förändringar vi ser framför oss med ett tillgängligare Munkmora tycker vi det vore lämpligt att undersöka möjligheterna att omvandla ett av hyreshusen, till ett sk. trygghetsboende. Boendet kommer kunna erbjuda närhet till service och kommunikationer och inom området finns lokaler som kan fungera som mötesplatser för olika former av aktiviteter och samvaro.


Kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) har beslutat att genomföra en trygghetsvandring i området. Det är ett bra initiativ. Vi ser gärna att BRÅ gör en överenskommelse med hyresgästföreningen i området om återkommande vandringar för att följa upp utvecklingen och säkerställa förbättringar av tryggheten.


En viktig trygghetsfråga är utemiljön under dygnets mörka timmar. För ett par år sedan uppvaktades kommunen av konstfackstudenter med förslag till en spektakulär belysning från centrum upp till Markörplan. Förslaget kombinerade en viktig funktion med en udda och rolig estetik, ett välkommet inslag i miljön. Vi vill uppmärksamma “Dialogprojektet” om förslaget och hoppas att det alltjämt är genomförbart. Detta bör samplaneras med beredningsgruppens arbete för Centrala Gustavsberg.

På samma tema, belysning, finns en åtgärd som kommunen kan vidta omgående. Munkmora har ett av Gustavsbergs tydligaste landmärken, vattentornet. Det är stilren och vacker byggnad som syns vida omkring, något att vara stolt över. Vi föreslår att vattentornet får en förstärkt ställning som landmärke genom att det ljussätts under dygnets mörka timmar.


Värmdö kommun har en unik möjlighet att åstadkomma en fantastisk levnadsmiljö i Munkmora bland annat med de åtgärder som vi föreslagit. Om kommunen satsar energi på att koppla samman Munkmora med Vattentornsområdet och de andra omkringliggande områdena kan utvecklingen bli ännu bättre. Därför är det viktigt att alla berörda parter samarbetar. Kommunen måste här ta ett ledningsansvar så att utvecklingen blir i den riktning de boende önskar. Samarbete med boende, hyresgästförening, lokala föreningar, skolor och förskolor mm. mm. är nyckeln till framgång!


Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:


att Dialogprojektet för Munkmora som föreslogs av socialkontoret i oktober 2009 genomförsatt samhällstekniska nämnden ges i uppdrag att omedelbart starta ett detaljplanearbete i syfte att föreslå förtätningsprojekt i områdetatt Värmdöbostäder ges i uppdrag att i samarbete med de boende och andra aktörer utarbeta ett upprustningsprogram för lägenheterna i området, enligt Gårdstensbostäders modellatt Värmdöbostäder ges i uppdrag att presentera ett förslag till inrättande av en störningsjour och ett förslag till 24-timmarsgaranti som innebär att felanmälan som görs gällande lampor, klotter och förstörelse ska åtgärdas inom ett dygn eller senast efterföljande vardagatt VärmdöBostäder AB ges i uppdrag att utarbeta ett upprustningsprogram för utemiljön i Munkmoraområdetatt Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppvakta SL för att få en långsiktig strategi för kollektivtrafikförsörjning till området till stånd som utarbetas i samarbete mellan kommunen och SLatt Värmdöbostäder och nämnden för äldre och funktionshindrade ges i uppdrag att pröva frågan om att inrätta trygghetsboende i ett av hyresbostadshusen i Munkmora samt utarbeta principer för kösystem för dessa lägenheteratt BRÅ ges i uppdrag att planera återkommande trygghetsvandringar i Munkmora samt att de synpunkter som framkommer förs vidare till rätt instans som åtgärdar problemenatt ovanstående arbete hålls samman och leds av socialnämnden inom ramen för det “Dialogprojekt” som kontoret föreslagitatt Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ljussättning av vattentornet och att kommunfullmäktige finansierar detta i samband med budgetrevidering för 2010.Gustavsberg 2009-11-23

 

 

Annika Andersson Ribbing (S) Yvonne Blombäck (MP)  Mats Skoglund (V)
Jösta Claeson (S)  Marina Hardenbildt (MP) Helena Valentin (V)
Annika Arvo (S) Bertil Krakenberger (V)
Lennart Karlsson (S) Berit Sjögren (V)Sidan uppdaterades senast: 2009-12-09 12:02
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer