Vad vi vill med kommunens budget 2010

Socialdemokraternas förslag till beslut, budget 2010


Våra förslag till beslut följer den numrering som återfinns i förslaget från Kommunstyrelsen. Den Socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige lämnar följande yrkanden:


1. att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2010 till 20,18, dvs en

sänkning med 10 öre


1.1. att uppdra till Kommunstyrelsen att upphäva sitt beslut den 31 januari 2007 om

ny förvaltningsorganisation för Värmdö kommun


1.2. att uppdra till Kommunstyrelsen att senast den 15 november 2009, återkomma till

Kommunfullmäktige med förslag avseende

  • reviderad förvaltningsorganisation, bl.a. i harmoni med nämndstrukturen

  • nämndernas arbetssätt, avseende bl.a. beredningskvalitet och insyn

Investeringsbudgeten


  1. att bifalla Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget samt uppdra till

Utbildningsnämnden, Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden samt

Samhällstekniska nämnden att inom sina resp. ansvarsområden återkomma med

underlag till beslut om tilläggsinvesteringar, utifrån vad som beaktas i

driftsbudgeten för resp. nämnd


Generellt beslut om direktiven till nämnderna


3. att avslå Kommunstyrelsens förslag


3.1. att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en plan för att främja alternativa

driftsformer utifrån kommunens strategi för att främja den sociala ekonomin

och partnerskap i Värmdö kommun samt överenskommelsen mellan regeringen

och de idéburna organisationerna inom det sociala området


Budget, Kommunfullmäktige m.m.


4. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


5. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om ev. inrättande av

överförmyndarnämnd och/eller gemensam överförmyndare med grannkommuner.

Utredningen ska presenteras Kommunfullmäktige senast 2010-03-31


Budget och uppdrag, Kommunstyrelsen


6. att bifalla förslaget till budget för Kommunstyrelsen, med direktiv att

omprioritera inom budgeten så att insatserna för att främja lokalt näringsliv, att

främja social ekonomi, att utveckla det brottsförebyggande arbetet samt att

utveckla besöksnäringen förstärks med sammanlagt två miljoner kronor samt att

projektet ”arbeta smart” förstärks med en miljon kronor


6.1. att tillföra Kommunstyrelsen 600.000 kronor för att utöka Värmdös medverkan i

EU:s landsbygdsutvecklingsprojekt ”Leader” till att omfatta hela kommunen


6.2. att uppdra till Kommunstyrelsen att genomföra markförsäljning i anslutning till

Älvsby arbetsplatsområde i syfte att utveckla området för lokal företagsamhet


6.3. att uppdra till Kommunstyrelsen återkomma med förslag till ägardirektiv till

Värmdö Kommunfastigheter AB (VKFAB) i syfte att bedriva en mer aktiv

markpolitik för att bl.a. säkerställa kommunens framtida behov av mark

(markreserv)


6.4. att uppdra till Kommunstyrelsen att redovisa hur man fullföljer uppdraget från

2007 års budgetbeslut att fler personer som stadigvarande bor i kommunen, utan

att vara skrivna här, ska förmås mantalsskriva sig i kommunen och därmed

erlägga kommunalskatt till Värmdö kommun


6.5. att uppdra till Kommunstyrelsen att skyndsamt återkomma med förslag till

bostadsförsörjningsplan, i syfte att både öka utbudet av hyresbostäder i

kommunen och säkerställa bättre kvalitet på framtida befolkningsprognoser


6.6. att rikta en skarp uppmaning till Kommunstyrelsen att kvalitetssäkra framtida

befolkningsprognoser


7. att återremittera Kommunstyrelsens förslag för att inhämta en konsekvensanalys,

bl.a. av effekten av att välja beslutsnivån Kommunfullmäktige


8-9.att bifalla Kommunstyrelsens förslag


10-11. att avslå Kommunstyrelsens förslag


12. att återremittera Kommunstyrelsens förslag för att inhämta konsekvensanalys


13. att bifalla Kommunstyrelsens förslag med preciseringen ”samordnat system för

kvalitetssäkring och måluppföljning”


14-15. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


Budget, peng och uppdrag, Utbildningsnämnden


16. att bifalla Kommunstyrelsens förslag med tillägg om totalt 10 miljoner kronor

för att motverka att grundskolan i Värmdö hamnar under länsgenomsnittet


17. att uppdra till Utbildningsnämnden att återkomma med förslag till skolpeng som

ligger i nivå med genomsnittet i Stockholms län


18. att avslå Kommunstyrelsens förslag


18.1 att avskaffa förbudet för barn, som har föräldrar som är föräldralediga med

syskon, att vara på förskola mer än 25 timmar i veckan


19. att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att i samarbete med VKFAB se över

ersättning och hyressättning för lokaler inom nämndens ansvarsområde, samt

systemet för hur sport- och gymnastikhallar finansieras.


20. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


20.1. att uppdra till Utbildningsnämnden att närmare överväga lämpligheten att införa

mobila förskolor i kommunen.


Budget och uppdrag, Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden


21. att bifalla Kommunstyrelsens förslag, med tillägg om en miljon kronor för

förstärkning av stödet till barn-, ungdoms- och föreningsverksamhet


21.1. att därutöver tillföra Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden ytterligare en miljon

kronor för att sommaren 2010 svara för en sommarjobbsgaranti för ungdomar

enligt ”Nynäshamnsmodellen”


21.2. att uppdra till Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden att, i samverkan med

idrottsföreningarna, utarbeta plan för fortsatt arbete med arenautveckling i

Värmdö med fortsatt hög ambitionsnivå, samt tillföra nämnden ytterligare två

miljoner kronor för täckning av driftbudgetens kapitalkostnader för detta


21.3. att uppdra till Kommunstyrelsen att säkerställa en god dialog mellan kommunen

och idrottsföreningarna avseende bl.a. frågan om ev. bandyhall i Gustavsberg

(Gustavsbergs IF) resp. alternativa lösningar för att tillgodose annat utökat

behov av anläggningar för ungdomsverksamhet (bl.a. Gustavsbergs

Tennisklubb)


22. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


23. att bifalla KS förslag, med preciseringen att i första hand överföra drift, skötsel

och tillsyn av motionsspår, vandringsleder och friluftsbad till föreningslivet, och

i andra hand överväga en upphandling av detta.


24. att återremittera Kommunstyrelsens förslag


25. att ge Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att låta projektera en

skateboardbana i centrala Gustavsberg


25.1. att uppdra till Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden att inventera möjligheterna

att i ökad utsträckning driva kommunens idrottsanläggningar med förnyelsebar

energi


Budget, Socialnämnden


26. att bifalla Kommunstyrelsens förslag, med tillägg om 8 miljoner kronor för att

kompensera underbudgetering samt med uppdrag att motverka kostnader för

externa placeringar genom aktiva åtgärder, i första hand på hemmaplan


26.1. att uppdra till Socialnämnden att utarbeta förslag till projekt för Munkmora-

området av det slag som framgångsrikt bedrevs mandatperioden 2002-2006


27. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


28. att avslå Kommunstyrelsens förslag


29. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


Budget, peng och uppdrag, Nämnden för äldre och funktionshindrade


30. att bifalla Kommunstyrelsens förslag, med tillägg om 7.225.000 kronor för att

kompensera underbudgetering och säkerställa kvalitet inom hemtjänsten

(beräknat sex miljoner kronor), genomföra riktad satsning inom omsorgen av

funktionshindrade (beräknat en miljon kronor), förstärka stödet till

frivilligcentralen ”Guldkanten” (beräknat 200.000 kronor) samt utveckla och

pröva system med medborgarombud inom äldreomsorgen.


30.1. att uppdra till Nämnden för äldre och funktionshindrade att utveckla ett system

för kvalitetssäkring inom hemtjänstverksamheten


30.2. att uppdra till Kommunstyrelsen att låta göra en noggrann granskning, ev.

genom att inrätta en ”haverikommission”, avseende äldreomsorgen, med fokus

på biståndsbedömningen och samarbetet kommun - landsting


30.3. att uppdra till Nämnden för äldre och funktionshindrade att utarbeta en

handlingsplan för att säkerställa kvaliteten inom omsorgen av

funktionshindrade, med tonvikt på personalutveckling och framtida möjligheter

att rekrytera personal


30.4. att uppdra till Nämnden för äldre och funktionshindrade att utveckla och pröva

ett system med medborgarombud, med rätt att observera verksamheten inom

den kommunalt finansierade äldreomsorgen, oberoende av huvudman.


31. att återremittera förslaget till Nämnden för äldre och funktionshindrade för att

överväga en indelning i färre nivåer


32-33. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


34. att uppdra till Nämnden för äldre och funktionshindrade att, i enlighet med

kommunens program för att främja den sociala ekonomin och partnerskap i

Värmdö kommun, avtala om partnerskap med förening/föreningar i syfte att

bedriva öppen seniorverksamhet vid Hemmestahöjden


35. att bifalla Kommunstyrelsens förslag (?)


35.1. att uppdra till Nämnden för äldre och funktionshindrade att utreda framtida

behov av mark- och planberedskap för vårdboende, bl.a. på Ingarö


35.2. att uppdra till Nämnden för äldre och funktionshindrade att återkomma med

förslag till konstruktion för att införa kvalitetsval inom hemtjänsten, med start

hösten 2010


Budget, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden


36. att bifalla Kommunstyrelsens förslag i den del som avser ekonomiska resurser

till nämnden


    1. att besluten av myndigheten Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ska hålla en hög kvalitet, vara rättssäkrade samt underlätta en effektiv ärendehandläggning


    1. att ytterligare delegation av ärenden från Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden till kontoret ska göras i syfte att effektivisera handläggningen


Budget, Samhällstekniska nämnden


37. att bifalla Kommunstyrelsens förslag, med tillägg om en miljon kronor i syfte

att höja tempot avseende produktion av detaljplaner inom prioriterade områden,

för att förstärka arbetet med trafikfrågor och för att förstärka arbetet med att

genomföra projektet Ekobacken


37.1. att uppdra till Samhällstekniska nämnden att utarbeta plan för utbyggnad av

gång- och cykelvägar, med fortsatt hög ambitionsnivå, samt tillföra nämnden

ytterligare 500.000 kronor för täckning av driftbudgetens kapitalkostnader för

detta


38. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


39. att avslå Kommunstyrelsens förslag


40. att återremittera förslaget till Samhällstekniska nämnden


40.1. att uppdra till Samhällstekniska nämnden att senast den 31 januari 2010

återkomma till Kommunfullmäktige med en särskild redovisning avseende

takten i utbyggnaden av kommunalt VA


40.2. att uppdra till Samhällstekniska nämnden att återkomma med förslag till

miljöbonus” inom renhållningsverksamheten


Övrigt, bl.a. budgetregler


41-48. att bifalla Kommunstyrelsens förslag


49. S-gruppen avstår från att delta i beslutet


49.1. att tillsätta en genomgripande utredning avseende kommunens taxor och

avgifter i syfte att klarlägga deras nivåer och effekter i enlighet med den

tidigare kriskommissionens förslag år 2002


50. S-gruppen avstår från att delta i beslutet


Nya förslag


51. att till kapitlet ”Strategi enligt fullmäktiges beslut” lägga till:


Öppenhet samt ”ordning och reda”


Kommunens centrala förvaltning utgör i flera avseenden hjärtat i den kommunala demokratin och måste präglas av öppenhet och transparens. Förvaltningen av kommunen ska fortsätta kännetecknas av ”ordning och reda” och beslutsunderlagen ska vara av god kvalitet så att besluten blir väl underbyggda.”


Omtanke och god kvalitet


Kommunens egna verksamheter ska genomsyras av omtanke och god kvalitet. Omtanken om de medborgare som verksamheterna är till för underlättas av en god personalpolitik som också visar omtanke om den egna personalen. All verksamhet skall kännetecknas av god kvalitet.”


Samverkan med den sociala ekonomin


Kommunen ska genomsyras av samverkan med den sociala ekonomin (ideella och ekonomiska föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag och liknande sammanslutningar) på alla områden där dessa kan bidra till att stärka välfärd, demokrati och tillväxt.”


Fler lokala arbetsplatser och utveckling av näringslivet


Det behövs fler och mer varierande arbetsplatser inom kommunen. Det lokala näringslivet måste ges goda förutsättningar att verka och utvecklas. Den andel av befolkningen som tvingas till arbetspendling bör successivt minska.”


samt

att punkten ”stor valfrihet” ersätts med:


Goda valmöjligheter


Alla Värmdöbor som så önskar ska ha goda möjligheter att göra val utifrån sina egna behov. Valmöjligheter inom kommunalt finansierade verksamheter och service ska präglas av rättvisa mellan medborgarna, oavsett deras egna ekonomiska eller övriga förutsättningar.”52. att uttala att Värmdö kommun förutsätter att staten fullföljer sitt ansvar för

underhåll reparationer och ev. nybyggnadskostnader avseende förbindelse över

Skurusundet, i enlighet med beslut på Kommunfullmäktige den 23 juni 2009

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-22 08:41
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer