Förstår Erik Pettersson (M) sitt uppdrag?

På sammanträde 23 juni hanterade Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden en anmälan om olovliga åtgärder på strandskyddad plats. Ärendet rörde såväl olovlig rivning som nyuppförande av bod i strandkant och olovliga markåtgärder. Vid ärendets behandling visade den moderata ordföranden (Erik Pettersson) anmärkningsvärd brist på insikt om vad som åligger denna myndighetsnämnd med lagstadgat ansvar för tillsyn.

Strandskyddet är reglerat i lagen och innebär att det krävs dispens för så omfattande åtgärder som i detta ärende. Vi som sitter i nämnden har ett långtgående ansvar att anmäla misstanke om brott mot miljöbalken och s. k. miljöbrott. Vår uppgift är däremot inte att värdera ev. bevis eller bedöma om brott kan styrkas, den uppgiften är förbehållen miljöåklagare. Vid nämndens sammanträde informerade byggkontoret om att miljöåklagare inlett en förundersökning i det aktuella ärendet.

Trots detta hävdade Erik Pettersson att åtgärderna inte var dispenspliktiga och att nämnden skulle ålägga kontoret att återta anmälan om miljöbrott. Först efter omfattande diskussion, där vi i oppositionen hävdade det horribla i ett sådant beslut, och en ajournering landade den moderatstyrda majoriteten i att bordlägga ärendet och att arbetsutskottet ska göra besök på plats.

Majoritetens agerande väcker många frågor och sänder en tydlig och illavarslande signal om att vissa i nämnden inte förstått sitt ansvar. Majoritetens bristande förtroende för våra professionella tjänstemän är alarmerande och visar brist på respekt för våra olika roller. Om förvaltningens underlag inte är relevant för majoritetsgruppen - vem förser dem i så fall med det sakliga och opartiska underlag de behöver. Eller är det bara allmänt tyckande som utgör grund för beslut? Det ger i så fall anledning till oro för beslutens kvalité, inte minst ur rättssäkerhetsaspekt.

Det är särskilt allvarlig är att vi i Värmdö har en ordförande i myndighetsnämnden med så allvarliga brister i ansvar och kunnande. Nämnden kan inte dra tillbaka en anmälan om brott som faller under allmänt åtal och ska heller inte göra någon som helst prövning i ansvarsfrågan. Däremot måste nämnden svara för att upprätthålla respekten för att våra gemensamma regler och lagar ska gälla alla. Förstår Erik Pettersson det?

Anna Hellgren Westerlund (S)

Oppositionsledare i Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-20 11:01
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer