Sju löften för en framtidsinriktad skola

Vi vill gärna samtala med dig om vad du tycker krävs för att skapa framtidens skola! Kom på vårt Framtidsmingel om skolan den 12 februari kl 18.30 på restaurang Bistro i Gustavsbergs hamn!


Elevers kunskaper och förmågor sjunker. Andelen elever som uppnår godkända resultat i grundskolan har sjunkit med 20 procent sedan 2006. Skillnaderna mellan skolor och mellan elever med olika bakgrund ökar i Sverige, enligt den senaste PISA-rapporten.

Denna bekymmersamma bild kontrasteras samtidigt av en verklighet där många engagerade lärare arbetar med våra elever i skolan varje dag. Enskilda lärares passion är en god början för att  vända den negativa trenden och skapa en positiv framtid för skolan. Men det räcker inte hela vägen fram.

Vi socialdemokrater anser att skolans uppgift är att att utveckla eleverna så att de vill och kan forma framtidens samhälle. Skolan måste utgå från att alla människor är resurser i vår gemensamma framtid. Skolan behöver därför anpassa sig efter olika elevers förutsättningar och behov. Skolan måste hjälpa eleverna att hitta nycklar till motivation och lust att lära. Då får vi ett effektivt lärande.

Vi måste börja i en annan ände än den som utbildningsminister Jan  Björklund (FP) har arbetat utifrån de senaste åtta åren. Eleverna kommer inte att prestera bättre enbart för att vi mäter deras kunskaper, eller ju mer katederundervisning vi bedriver.

Elever presterar när engagerade, skickliga lärare leder dem genom lärandets upptäcksfärd. Längs denna resa behöver eleverna förstå kunskapernas sammanhang och betydelse. De behöver få kvittens på vad de kan och vad de behöver utveckla. De behöver känna lusten att lära mer. Lärandets upptäcksfärd måste utgå ifrån att eleverna är flerdimensionella varelser som också behöver konst, musik och fysisk rörelse för att utvecklas till hela människor.

Vårt mål är att skapa en attraktiv, modern skola skola där alla elever ges chans att lyckas. Lärarna och rektorerna måste ges rätt förutsättningar genom förutsägbara rimliga ekonomiska ramar, tydliga spelregler samt stor frihet och tydliga krav på att utveckla sin skola.

 

Därför avlägger Socialdemokraterna Värmdö  under veckan sju löften för vår framtidsinriktade skola:

Löfte 1:7 Ge mer tid till undervisning - läraren ska vara lärare

Varje elev ska få mer tid med  läraren. Lärarnas administrativa börda ska minska. Lärarjobbet ska renodlas till          planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Gruppstorleken för de yngsta barnen ska minskas.

 

Löfte 2:7 Lärare ska få bättre förutsättningar att utveckla undervisningen

Lärare ska få ökade möjligheter till kompetensutveckling, behörighetsgivande studier och karriärsmöjligheter från förskola till gymnasium. Vi ska skapa Pedagog Värmdö - en arena för undervisningsutveckling och erfarenhetsutbyte. Vi vill betona motivationens betydelse för elevernas lärande och satsa på ledarskapsutveckling i skolan.

 

Löfte 3:7 Elevstödet ska förbättras så att alla elever ska kunna lyckas

För att alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan måste stödresurserna i skolan förbättras. Vi ska etablera läxstudios med behörig personal på alla skolor.  Skolhälsovårdens och specialpedagogernas funktion ska förstärkas och stödprocesser för elever i behov av stöd ska förbättras. Vi ska ha en gemensam resurspool i kommunen, i stället för att enskilda skolor omöjligt får råd eller ens kan få tag i rätt resurs. Skolans samverkan med nätverken runt ett barn i svårigheter måste öka och börja så tidigt som möjligt för att minska risken för barnet att hamna i livslångt utanförskap.

 

Löfte 4:7 Skolorna ska ha god arbetsmiljö och modern lärmiljö

Vi lär bättre i en positiv arbetsmiljö. Därför ska vi rusta upp de kommunala skolornas lokaler och satsa på att skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Alla elever ska ges digitala kompetenser i skolan genom lärarfortbildning och IT-satsningar. Vi ska bygga en ny modern utvecklingsinriktad skola i Gustavsberg.

 

Löfte 5:7 Skolan ska utveckla hela människan och hennes kreativitet

För att tillvarata alla aspekter av våra resurser som människor måste skolan utveckla hela människan. Vi ska satsa på att integrera estetiska uttrycksformer, fysiska aktiviteter och socialt samspel i barnens vardag. Kreativitet och innovation ska stimuleras i undervisningen. Fler utbildade fritidspedagoger ska arbeta på fritids där vi vill se en ökad samverkan med undervisningen.

 

Löfte 6:7 Möjliggör ett livslångt lärande

 Lärandet fortsätter hela livet. Därför ska alla få möjligheter att skola om sig och vidareutbilda sig som vuxen. Vuxenutbildning, lärlingsutbildning och yrkeshögskolor ska i första hand bedrivas på hemmaplan för att tillgodose såväl individens som näringslivets och den offentliga sektorns behov.

 

Löfte 7:7 Vi vill ha en långsiktig, blocköverskridande strategi som är förankrad i skolan

 Vi behöver en långsiktig strategi för skolan. För att lyckas behöver den fattas i bred enighet mellan samtliga politiska partier. Vi vill se till att framtidens skola byggs upp med rektorer, lärare, skolforskare, politiker och föräldrar tillsammans. Vi är beredda att ta ledningen i det arbetet.

Framtidens skola skapar inte sig själv. En långsiktig utveckling av skolan behöver skapas i dialog med omvärlden.

Våra sju satsningar kräver en ökad samverkan inom kommunen mellan skolor. Det kräver en effektivare  organisation              som utgår från verksamheternas behov och en ekonomi som är anpassad till dessa behov.

Kvarnbergsskolan

 

Karin Aaseby skolpolitisk talesperson

karin.aaseby@varmdo.se

 070-424 31 38

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-21 20:13