För Värmdös idrott

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös idrott"

 

Närmare 15 000 av Värmdös 39 000 invånare är med i någon av kommunens 37 idrottsföreningar. Fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott är många: stärkt självförtroende, ökat välbefinnande samt minskad stress, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition, minskad risk för belastningsskador och förbättrat immunförsvar.....

 

Motion - en livslång livsstil

Vi vill att idrott och motion blir en del av en livsstil från barn till vuxenliv.....

 

Tillgänglighet för alla

Vi vill att alla Värmdöbor ska erbjudas att ta del av ett rikt idrotts- och motionsutbud oavsett funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar, bakgrund, ålder eller kön.....

 

Mångfald och variation under skoltid och fritid

Vi vill att alla barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas ett rikt och brett utbud av idrottsaktiviteter under skoltid och under den egna fritiden.....

 

Idrottsfritids (och kulturfritids)

Vi vill utveckla en organisatorisk form för samverkan mellan fritidsverksamheten på skolorna och med föreningslivet.....

 

Spontanidrottsplatser

Som ett komplement till befintliga idrottsanläggningar bör skolgårdar rustas, öppna ytor göras om till spontanidrottsplatser till en rimlig kostnad....

 

Anläggningarna i dag och i framtiden

Vi vill att kommunens idrottsanläggningar och andra föreningslokaler åter inventeras och att en behovsanalys görs av utifrån de behov som finns idag och inom fem respektive tio år.....

 

Aktiv samverkan mellan politik och föreningsliv

Vi vill utveckla återkommande samverkansformer mellan kommunens föreningar, förvaltning och politik för att identifiera gemensamma utmaningar samt formulera lösningar tillsammans.....

 

Vi vill därför skriva under på att:

  • Idrottsverksamheter ska vara tillgängliga för alla

  • Införa idrottsfritids

  • Utveckla befintliga och bygga fler spontanidrottsplatser

  • Se över idrottsanläggningarnas skick och kommunens utbyggnadsbehov

  • Bygga fler konstgräsplaner, bland annat i Gustavsberg

  • Utreda Värmdö Campus

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös idrott"

Idrottsplats