För Värmdös äldreliv

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös äldreliv"

 

Värmdö är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Det innebär att vi får allt flera äldre, och därmed snabbt växande vård- och omsorgsbehov. Vi anser att utbyggnaden av äldreomsorgen är eftersatt, liksom i många andra kommuner. Sedan länge minskar antalet vårdplatser på våra vårdboenden (s.k. "särskilda boenden") i relation till andelen äldre.  Värmdö kommun är särskilt utsatt. En utbyggnad som håller jämna steg med en kraftig ökning av antalet vårdbehövande ställer stora krav på kommunens ekonomi.....

 

Statistiken visar nu att överlevnaden i Värmdös vårdboenden blir allt kortare: de äldre får komma in allt senare och med allt tyngre vårdbehov. Våra äldreboenden har utvecklats till vad som tidigare har kallats sjukhem.....

 

Värmdö kommun har liksom många andra kommuner hållit tillbaka utbyggnaden av vårdboenden, andra kommuner har lagt ned vård- och omsorgsboenden. Värmdö hänvisar till den s.k. "kvarboendeprincipen", och erbjuder istället "mera hemtjänsttimmar dygnet runt", med besök av hemtjänstpatruller morgon, middag, kväll och natt. Det innebär att antalet platser på vårdboenden minskar år efter år (i förhållande till andelen äldre i kommunen), och därmed ökar också vårdtyngden i hemtjänsten.

 

Biståndsbedömningarna har blivit alltmera restriktiva. Det handlar om en fortlöpande urholkning av de äldres rättigheter, och en social nedrustning utan att socialtjänstlagen har ändrats. Nedrustningen ledsagas av tandlösa s.k. "kundundersökningar" och luddiga "värdighetsgarantier".

 

Några nyckeltal

• Enligt Värmdöstatistiken kommer andelen äldre (80+) att öka med drygt 60 procent på tio år.

• Andelen (90+) som bor kvar i sitt hem har ökat från 50 till 65 procent på sex år.

• Värmdö har idag ca 230 platser i sina vårdboenden. En prognos från 2011 som antagits av fullmäktige säger att vi behöver bygga ytterligare 160 nya platser fram till år 2021, dvs. inom de närmaste sju åren.

• Vi har idag 40 platser s.k. trygghetsboenden (med låg servicenivå). Ytterligare 60 planeras, men 200 personer står redan i kö.

 

En rättssäker biståndsbedömning

Äldrenämnden i Värmdö har ingen insyn i biståndsbedömningen till våra vårdboenden. Värmdö saknar ett grundläggande styrdokument, som preciserar kriterierna för rätten till plats på vårdboende. Värmdömoderaterna har under sex år motsatt sig ett sådant styrdokument.....

Revisorerna har granskat biståndshandläggningen i Värmdö, och anför allvarlig kritik: mål kopplade till besluten saknas, ingen kontinuerlig kontroll finns om fattade bistånds- och avslagsbeslut är rättvisa och likvärdiga, och olika bedömningsnivåer har upptäckts för likvärdiga ärenden.....

Vår slutsats är att biståndsbedömningen i huvudsak anpassats till redan befintliga vårdplatser och till kommunalekonomiska hänsyn, och inte till faktiska vårdbehov.....

 

Centrala vårdboenden och fler boendeformer nu

Värmdö är en skärgårdskommun med omfattande landsbygdsbebyggelse, på fastlandet och på öarna. Kommunen behöver därför flera äldrebostäder i centralorterna, såväl som vårdboende och som service/trygghetsboenden. Det behövs dessutom ett stort tillskott av mindre hyresbostäder och bostadsrätter i centralorterna, med social förtur för äldre.....

 

Fri trygghet

Alt fler äldre tvingas att bo kvar hemma för att det inte finns tillräckligt många trygghetsboenden, servicehus och särskilda boenden i kommunen Att vara äldre och ensam kan skapa stor otrygghet, ångest och oro. För dessa personer kan ett trygghetslarm innebära den trygghet de behöver. Tjänsten är emellertid inte avgiftsfri, för närvarande kostar tjänsten 353 kronor per månad. Vi socialdemokrater menar att kommunen bör tillhandahålla trygghetslarmen gratis.....

 

En mänskligare hemtjänst

Det nya systemet med en beställar- och en utförarnämnd inom äldreomsorgen i Värmdö, bröt upp ett väl fungerande samarbete där brukaren av hemtjänst var i fokus. Personal som arbetar och känner brukare väl blev inte längre delaktiga vid beslut. Även om en kund vill ha med hemtjänstpersonal vid vårdplanering etcetera, godkänns det oftast inte.

När utförare ansöker om utökad tid för att brukarens behov har ändrats, bemöts detta ofta med misstro från beställarsidan. Tyvärr är det brukaren som drabbas negativt av detta.....

 

En bidragande orsak till denna stelbenthet är enligt vår mening det dubbla nämndsystemet. Det har visat sig att detta system leder till ständiga gränsdragningsproblem där brukaren är den stora förloraren.....

Alla som har hemtjänst borde i mycket högre grad själva ges möjlighet att bestämma hur den biståndsbedömda hemtjänsten skall användas. Vill man göra fler promenader, besöka biblioteket eller kommundelens dagverksamhet skall detta vara möjligt.....

Det alltmer ökande vårdbehovet ställer krav på personal med adekvat utbildning, liksom behov av speciella demensteam.....

Till de få negativa synpunkter som brukar nämnas när hemtjänsten utvärderas är att personalen har för bråttom. Behovet av mer tid hos brukarna är uppenbart, tid för ett vardagssamtal vid köksbordet skulle innebära en kvalitetshöjning för de allra flesta.....

 

Mer tid för bättre måltid

Vi socialdemokrater ser att en av de största frågorna för äldre är maten. Hemlagad mat med smak och doft är viktig. Hemtjänstbrukarnas vardag fylls också av lust och glädje om de bereds möjlighet att vara delaktiga vid såväl inhandlandet som tillagandet av maten.....

 

Måltidshjälp i Värmdö är beviljat till 15 minuter. På den tiden ska personal komma in till den äldre hänga av sig, presentera sig, tillsammans med brukaren bestämma vad denne ska äta, värma mat, duka, eventuellt hjälpa brukaren till bords, servera mat och på ett trevligt sätt avrunda samtalet, diska, ta på ytterkläder och gå ut.

 

Enligt kommunens riktlinjer ska måltidshjälp innebära näringsriktig kost som serveras på ett trevligt och aptitligt sätt......

 

Kompetens för vård av dementa

Behovet av demensvård ökar stadigt i Värmdö (och i Sverige). För att våra dementa ska få en god vård är det centralt att personalen har en adekvat utbildning. Det råder emellertid stor brist på demensutbildade vårdare.

 

Vi vill därför skriva under på att:

 • Inrätta ett rättssäkert system med objektiva kriterier för biståndsbedömningen.

 • Sätta högsta fart med två nya vårdboenden i centrala Gustavsberg.

 • Bygga fler trygghetsboenden, återinföra servicehusen och samplanera utbyggnaden av mindre hyresrätter för att passa både unga och äldre.

 • Hemtjänstutövare ska kunna få ersättning för oförutsedda händelser/fördröjningar som uppgår till i genomsnitt 15 minuter per vecka och brukare.

 • Inrätta fler demensteam i sin egen hemtjänst och ställa krav på fristående utförare att ha demensutbildad personal.

 • Såväl den egna verksamheten som fristående utförare uppmuntras att öka kontinuiteten bland personal som besöker brukarna.

 • Brukaren själv får välja hur de sex timmarna av förenklat bistånd ska disponeras.

 • Kvalitetstid införs i hemtjänsten för alla från 75 år för att ge de äldre ”guldkant” på tillvaron.

 • I varje kommundel ska finnas dagverksamhet av två slag: biståndsbedömd och icke-biståndsbedömd. Den icke-biståndsbedömda kan med fördel drivas i samarbete med den sociala ekonomin. Den biståndsbedömda dagverksamheten, där deltagarnas hälsotillstånd är mer komplext, bör drivas av för ändamålet utbildad personal.

 • Ge mer tid för en bättre måltidsupplevelse och näringsriktig kost i hemtjänsten, genom att:

 • Ge hemtjänstutövare möjlighet att lägga fokus på den äldres rätt till hemlagad mat.

 • Ge hemtjänstutövare möjlighet till mer tid för en hemlagad måltidsupplevelse såväl som för matsällskap.

 • Ge hemtjänstutövare möjlighet att följa med brukare som själva vill och kan handla sin mat.

 • Ge personalen inom äldreomsorgen särskild utbildning när det gäller förhållandet mat och ämnesomsättning samt kostens betydelse för ett friskare liv.

 • Sätta i gång ett lokalt utvecklingsarbete ”Matlust” för att lyfta fram måltidernas betydelse inom äldreomsorgen, och att personalen ska vara en resurs i det arbetet och att det leds av förslagsvis dietist/pedagog med erfarenhet från vuxenundervisning och ämnesområdet.

 • Trygghetslarmen ska vara tekniksäkra och avgiftsfria.

 • Vidareutbilda kommunens undersköterskor i äldreomsorgen att fortbilda sig inom demensvård.

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös äldreliv"