För Värmdös bostäder

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös bostäder"

 

Ett bra boende är en grundläggande rättighet och en förutsättning för välfärd. Bostadsbehovet varierar under livets olika skeden. Vi vill stödja människors verkliga valmöjligheter till boende. Vi måste särskilt ägna oss åt lösningar för unga, trångbodda barnfamiljer och de som inte har någon bostad alls och behöver komma in på bostadsmarknaden. Det måste finnas tillräckligt med bostäder i alla delar av kommunen för att vi ska kunna möta nya bostadsbehov och erbjuda bra bostäder till dem med särskilda behov. Rätten till bostad står i lagen och det är kommunen som ansvarar för bostadsförsörjningen. Vi socialdemokrater menar att du har rätt till en bra och sund bostad i en trivsam miljö. Det är en självklarhet och en del av livskvaliteten.....

 

I kommunens bostadsförmedling fanns, när den avskaffades 2013, över 5 500 bostadssökande. Många är under 25 år eller över 65 år. Kommunen har – i socialnämnd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och Värmdö bostäders styrelse – beslutat om vikten av fler hyresrätter. Men väldigt lite händer. Vi socialdemokrater konstaterar att viljan att bygga hyreslägenheter mest har varit läpparnas bekännelse.....

 

Endast en handfull nya hyreslägenheter har byggts under Värmdömoderaternas snart åtta år vid makten.....

 

Vi är väldigt kritiska till att den kommunala bostadskön har avskaffats. Beslutet drabbar många av de köande som om fem år kommer förlora kötid i förhållande till de som stått i Stockholms bostadskö......

 

Var Värmdö växer bäst, i vilken utsträckning och hastighet, är viktiga framtidsfrågor. I det arbetet är det angeläget att du som är värmdöbo har möjlighet att medverka och ha synpunkter. Det visar inte minst alla dyrköpta erfarenheter kommunen haft när medborgardialogen brustit. Vi socialdemokrater vill utgå från översiktsplanens inriktning. Genom att växa ”inifrån och ut”, från de olika centrumområdena och utåt, underlättas planering av infrastruktur för det goda boendet, exempelvis med förskolor, skolor, vatten och avlopp, service, gator och kommunikationer. De investeringar som redan är gjorda utnyttjas då mest effektivt och behoven av nya, dyra samhällsinvesteringar minskar. Så används våra begränsade gemensamma resurser på bästa sätt.....

 

Att bygga hus efter beräknat befolkningsbehov är en sak. Att bygga ett samhälle kräver analys av den sociala och ekonomiska dynamiken som sedan ska ingå i bebyggelseprogrammet. För att klara det behövs politisk vilja. Den har vi. Det krävs en projektledande arkitekt eller stadsarkitekt med stor kunskap och med stark integritet för att stenhårt kunna hålla i bebyggelseprogrammet och dess estetiska och sociala röda tråd när alla detalj- och särintressen kräver annan lösning.....

 

Vi socialdemokrater i riksdagen vill satsa en miljard kronor i byggbonus för studentlägenheter och små hyresrätter. Det är ett viktigt stöd för att få ordentlig fart på byggandet av smålägenheter i Värmdö. Utöver statligt stöd behöver kommunen göra stora ansträngningar för att hålla nere kostnaderna vid nyproduktion. Några saker som kan pressa priserna är att:

 
  • Använda ”billig mark”, ofta finns det marksnuttar som i anslutning till befintliga områden som går att bygga enstaka hus på. Genom att bygga i befintliga områden minskar också kostnaderna för framdragning av vägar, vatten och avlopp mm.

  • Se över parkeringsnormen när smålägenheter och studentbostäder byggs, de genererar lägre biltäthet

  • Använd ”standardiserade lösningar”, t ex projektera samma hus för byggnation på två eller flera platser. 

  • Bygga yteffektiva lägenheter

  • Välja enklare standard

  • Inventera befintliga lokaler som göras om till bostäder

 

I riksdagen ska vi verka för att plan- och bygglagen att ses över. Den behöver förenklas och moderniseras. Byråkratin behöver minskas om vi ska kunna höja tempot och klara att bygga bostäder effektivt.

 

Vi vill därför skriva under på att:

  • Minska tiden i bostadskön. Bygg fler hyresrätter. Vi har konkreta förslag på 500 nya smålägenheter som omedelbart ska börja projekteras.

  • Vi vill återinföra bostadsförmedlingen i Värmdö.

  • 20 procent av nya hyresrätter avsätts till ungdomar och studenter.

  • Snabba på byggandet genom bättre samarbete mellan byggbolag och myndigheter.

 

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös bostäder"