För Värmdös infrastruktur

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös infrastruktur" 

 

Vägar och kollektivtrafik

Värmdö har en fantastisk potential med sin natur, skärgård och kulturhistoria. Men geografin och naturen innebär också utmaningar. De många öarna och ibland bergiga terrängen sätter begränsningar. Tvärförbindelser är svåra att lösa. Vägnätet har i nuläget karaktären av trafikleder som bildar barriärer. Kommunens kraftiga tillväxt de senaste decennierna i kombination med befolkningsökningen sommartid, har lett till att vägnäten är överbelastade vissa tider på dygnet och vissa tider på året.....

 

Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för en god livsmiljö och en positiv utveckling för Värmdö.....

 

Kommunen måste bli bättre i sin dialog med Trafikverket. I nuläget finns medel avsatta i Trafikverkets långtidsbudget för en fyrfilig lösning vid Grisslingerakan. Vi menar att en fil till i ”lågtrafiksriktning” inte löser de trafikproppar vi har. Lägg hellre resurserna på att trimma rondeller och andra flaskhalsar utmed 222:an, bredda vägen på de avsnitt som krävs för att åstadkomma fyrfilig väg från Mölnvik till Slussen och anpassa en av filerna till kollektivtrafikkörfält så att bussen alltid har framkomlighet. Gör passagen över Skurubron reversibel (3+1). Dessa åtgärder kommer ge effektivare trafikflöden och öka framkomligheten.....

 

Om fler ”vanliga” pendlare kan växla från bil till buss minskar miljöbelastningen och trängseln på vägarna. Det ökar framkomligheten. Enhetstaxan är ett viktigt medel för att öka kollektivtrafikresandet. Vi vill göra pendlarnas arbetsdag mer flexibel. Genom tätare turer, fler målpunkter än Slussen och en ny bussgeneration kan det bli verklighet.....

 

 Vi ser också gärna Värmdö som en pilotkommun för att testa uppgraderade busshållplatser i form av ”paviljonger” varifrån man stiger rätt in i bussen. Exempel på testplatser kan vara Hemmesta, Grisslinge, Mölnvik, Gustavsbergs C, Charlottendal, Brunn och Stavsnäs.....

 

Värmdös geografi gör att vi inte kan avskaffa bilberoendet. Därför måste vi göra det så enkelt som möjligt att ställa bilen i anslutning till kollektivtrafikens hållplats, främst kring de stora knutpunkterna. Vi vill utveckla och bygga ut våra infartsparkeringar, men vi vill inte spränga eller skövla fler gigantiska ytor. Vi måste hushålla med alla våra resurser och bygga smartare. Vi tror till exempel på att uppföra något parkeringshus i kollektivtrafiknära läge.....

 

IT- och telenätsutbyggnad

IT- och telenätsutbyggnad är också en viktig och grundläggande infrastruktur. Värmdö har ett mycket dåligt utbyggt bredbandsnät med länets näst lägsta andel invånare som har tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s. Här har 17 procent tillgång. Siffran för länet i genomsnitt är 63 procent. Detta är en basinfrastruktur vars betydelse ständigt ökar....

Värmdö kommun måste säkerställa att det i stora delar av kommunen - särskilt dess tätorter - finns ett öppet höghastighetsnät för IT-tjänster med låga avgifter och låga inträdesbarriärer....

 

Vi vill därför skriva under på att:

 
  • Att kommunen ska ha tecknat ett avtal med Trafikverket om kollektivtrafikkörfält på sträckan Mölnvik-Slussen och reversibla körfält över Skurubron

  • Föra dialog med landstinget/SL så att Värmdöbussarna senast år 2015 har en standard med wifi och laddningsurtag

  • Införa enhetstaxa för SL

  • Nå en överenskommelse med Stockholms hamnar om bättre reglering av broöppningar vid Danvikstull så att störningar i rusningstrafik minimeras

  • Att kommunen återupptagit arbetet med Värmdöagendan (kommunens plan för öka resandet med kollektivtrafik)

  • Initiera en utredning om förbättrade tvärförbindelser och ökad framkomlighet på vägnäten i kommunen

  • Att ”fiberhjälpen” inrättas, en tjänst som ett par timmar i veckan utför rådgivning till föreningar

  • En utredning startar kring ”öppet stadsnät”

  • En tjänsteman utses som ytterst ansvarig för utbyggnaden av fibernätet

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös infrastruktur"