För Värmdös jobb

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös jobb"

 

Jobben först

 

Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt ställs alltfler permanent utanför arbetsmarknaden, särskilt bland unga och personer utan gymnasial utbildning.

Värmdömoderaterna lovade jobb och mindre utanförskap. Den ambitionen var inte fel – men verkligheten visar att deras svar på utanförskapet inte fungerar, och nu saknar de nya idéer.....

 

Jobb i stället för bidrag

Det är viktigt att insatser anpassas individuellt efter den arbetssökandes förutsättningar. Personer som uppbär försörjningsstöd på grunda av arbetslöshet ska erbjudas jobb eller utbildning. För det finns flera åtgärder.....

 

Vuxenutbildning

Bygg ut vuxenutbildningen med fokus på bristyrken. Samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög i Värmdö letar många arbetsgivare efter utbildad arbetskraft. Idag är gymnasiekompetens ett grundkrav för så gott som alla jobb samtidigt som många arbetslösa saknar gymnasiekompetens.....

 

Arbete för unga

Alla människor har rätt till ett arbete och skyldighet att delta i arbetslivet. Unga ska i samma utsträckning som alla andra få ta del av arbetets mening och sammanhang.

Arbetslösheten för unga Värmdöbor (18-24 år) har ökat med 22,7 procent, från 154 personer i augusti 2012 till 189 personer samma månad i år, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.....

 

 • Vi vill satsa på CAS så att Värmdö matchning ges möjlighet att fungera som resurs för näringslivet igen.

 • Vi vill satsa på yrkesintroduktionsjobb/lärlingsutbildningar som ger möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom det yrke som man utbildat sig till inom ramarna för Värmdö Matchning.

 • Vi vill påbörja arbetet med att skapa ett ”certifieringssystem” för vuxenutbildning (enligt Nackas modell). På längre sikt vill vi avsluta den upphandlingsmodell för vuxenutbildning som nu gäller så att satsningar kan göras på vuxenutbildning.

 • Vi vill utveckla bestående former för projektet Unga Vuxna. Genom projektet nås unga personer mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar och som har någon form av funktionsnedsättning. Målet med Unga vuxna i Värmdö är att så många som möjligt ska studera färdigt för att sedan kunna gå vidare till arbete. Projektet finansieras via Varmsam fram till 2015, därefter är finansieringen oklar.

 

Införa utbildningskontrakt för unga

Vi vill införa utbildningskontrakt för att unga som saknar gymnasiekompetens ska avsluta sin gymnasieutbildning.....

 

Öka kopplingen till arbetsmarknaden i skolan

Vi vill utveckla ett nätverk mellan skola, näringsliv och kommun - Jobbnet Värmdö.....

 

Erbjud sommarjobb för alla

Samtliga unga värmdöbor i åldern 15-17 år ska erbjudas sommarjobb.....

 

Anställ en ungdomscoach för gymnasiet

Anställ en ungdomscoach som ansvarar för att följa upp elever med hög frånvaro som befinner sig i riskzonen för att hoppa av.....

 

Affärsplan Värmdö

Värmdö är på många sätt en välbärgad kommun med en hög inkomstnivå. Sysselsättningsnivån och nyföretagandet ligger högre än i många andra kommuner..... Trots de goda förutsättningarna är ungdomsarbetslösheten hög och företagarklimatet i Värmdö får ständigt låga betyg.....

 

 • Värmdö Framtidsarena. Vi etablerar en arena som samlar personer ur näringsliv, akademi, förvaltning, politik, utbildningsväsen med flera, för att diskutera hur Värmdö kan påbörja arbetet med att nå affärsidén.

 • Innovationsupphandling. Kommunen upphandlar varje år verksamheter för mångmiljonbelopp. En del av dessa kan bidra till att utveckla framtidens välfärd och hållbara produkter och tjänster. Vi vill därför främja upphandlingar som utgår ifrån kommunens behov av nya lösningar. Vi definierar vad vi behöver, inte hur det ska lösas. Innovationsupphandlingen är en process som genomförs innan den egentliga upphandlingen, men målet är att den som får göra lösningen också ska få genomföra uppdraget och kommunen åtar sig att mildra krav på garantier eller långvarig support, etc, för att uppmuntra småskaliga lösningar. Värmdö kommun kan erbjuda en särskild kvalitetsstämpel som i sin tur underlättar för en nyetablerad verksamhet att få fler nya kunder, vilket i slutändan gynnar företagets tillväxt och kommunens support- och garantimöjligheter.

 • Detaljplanearbete. Vi startar detaljplaner för ”Sveviatomten” (Skärgårdsvägen), Västra Ekedal (Kil/Insjön) och inventerar ytterligare områden att detaljplanelägga för arbetsplatser.

 • Mark- och lokalfond. Vi underlättar framtida markköp och arbetsplatsområden.

 • Flexibla och permanenta arbetsplatsmöjligheter för företagare i kulturhuset.

 • Jobbmöjlighet på bussar. Föra dialog med landstinget/SL så att Värmdöbussarna senast år 2015 har en standard med wifi och laddningsuttag.

 • Fler busskörfält och reversibla körfält på väg 222. Kommunen ska teckna avtal med Trafikverket om kollektivtrafikkörfält på sträckan Mölnvik-Slussen och om reversibla körfält över Skurubron och eventuellt andra flaskhalsar utmed vägen.

 • Minskade brostörningar vid Danvikstull. Vi når en överenskommelse med Stockholms hamnar om bättre reglering av broöppningar vid Danvikstull så att störningar i rusningstrafik minimeras.

 •  Fiberhjälpen. Vi inrättar ”fiberhjälpen”, en tjänst som införs ett par timmar i veckan utför rådgivning till föreningar.

 • Öppet stadsnät. Vi utreder möjligheten att bygga ett ”öppet stadsnät” för fiber i Värmdös centralorter.

 • Värmdö matchning. Satsa på vuxenutbildningen Centrum för arbete och studier (CAS) så att Värmdö matchning fungerar som resurs för näringslivet igen.

 • Certifierad vuxenutbildning. Vi börjar arbetet med ett ”certifieringssystem” för vuxenutbildning (enligt Nackas modell). På längre sikt vill vi avsluta den upphandlingsmodell för vuxenutbildning som nu gäller så att satsningar kan göras på vuxenutbildning.

 • Högskola i Värmdö. Vi kartlägger vilka högskoleverksamheter att bearbeta för en etablering här.

 • Utbildning för politiker och kommunanställda. Personal inom utvalda förvaltningar, politiker i kommunstyrelsen och nämndernas gruppledare erbjuds utbildning i företagande och näringslivsfrågor.

 

Vi vill därför skriva under på att:

 • Bygga ut vuxenutbildningen och skapa fler utbildningsplatser inom bristyrken.

 • Ge jobb istället för försörjningsstöd och anställa inom skola, vård och omsorg.

 • Alla långtidsarbetslösa unga som kan jobba erbjuds ungdomsanställningar, lärlingsjobb eller en utbildning som leder till jobb.

 • Erbjuda sommarjobb för 300 15-17-åringar.

 • Införa åtgärderna i Affärsplan Värmdö för att Värmdö ska var en av Sveriges mest attraktiva kommuner att driva företag i.

 

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös jobb"