Skolskjutsregler efter värmdöbornas behov

S fick  med Alliansen på flera viktiga förslag till förbättringar av de nya riktlinjerna för skolskjuts.

Den nya mandatperioden öppnar med stor lyhördhet och konstruktiva diskussioner. Tack!

"M, Fp, KD, S yrkar på att ärendet återremitteras med följande tilläggsuppdrag:


1. Att se över avståndsreglerna ytterligare, de ekonomiska konsekvenserna av ett avstånd på 2 km respektive 3 km

2. En plan för hur informationen om förändringarna i reglementet fås ut till skolorna och vårdnadeshavarna i god tid inför höstterminstart 2015.

3. Ökad möjlighet till skolskjuts för friskolorna även till andra kommuner.

4. Synpunkt från Kullsvedsskolans föräldrarförenings skrivelse beaktas vid återremissen.

5. att barn med växelvist boende i annan kommun än Värmdö kommun inte drabbas negativt till de nya riktlinjerna.

6. Att rätten till skola utgår från den skola som eleven tillhör och inte den skolenhet som eleven studerar vid. Resor mellan skolans olika lokaler och enheter ska täckas av skolskjuts och inte av den enskilda skolan.

Tilläggsyrkanden S:
Att utreda möjlighet till skolskjuts efter fritids genom att se över skolskjutstider mm."

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-24 09:57