Inventera och stärk brandskyddet hos våra äldre och funktionsnedsatta

 

Motion till kommunfullmäktige i Värmdö                                             2015-02-18

 

I Värmdö, som i många andra kommuner, är utgångspunkten att gamla och funktionsnedsatta så långt det är möjligt ska ges möjlighet att bo kvar och få vård i det egna hemmet. I dag klarar till exempel en halvsidesförlamad ensamstående rullstolsbunden äldre utmärkt att bo hemma med hemtjänst några gånger per dygn.

 

Hur går det för hen om det börjar brinna? Risken är att det inte går alls bra. Av det hundratal dödsbränder som varje år inträffar i Sverige sker 90 procent i bostäder, och de som dör är i hög grad äldre eller personer med funktionsnedsättningar.

 

Det är ingen naturlag att det måste vara så. Risken går att minska genom förebyggande åtgärder.

 

På äldreboenden är brandskyddet väl utvecklat. Det finns en ny verksamhetsklass i byggreglerna som förtydligar kravnivån i gemensamhetsbostäder, till exempel HVB-hem (hem för vård eller boende). Men i hemmet gäller att den som bor där själv både ska kunna uppfatta branden och utrymma bostaden.

 

I en kommun hamnar denna fråga ofta mellan stolarna, men ansvaret är alltid kommunens. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har i skriften Brandsäker bostad för alla tagit fram en vägledning för hur kommuner kan stärka brandskyddet hos hemmaboende.

 

Det kan till exempel handla om att låta hemtjänstpersonal inventera behov och utföra olika åtgärder, som att sätta upp brandvarnare eller flytta mattor. Systemmässigt står kommunen för hemtjänstavgiften vid det besök då hemtjänsten inventerar behoven. Det finns goda exempel att studera i vårt närområde; Uppsala kommun har till exempel arbetat systematiskt med frågan sedan 2009 och också varit MSB behjälplig i arbetet med sin vägledning.

 

Yrkande

 

Därför yrkar vi att kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag:

 

att utifrån MSB:s rekommendationer implementera ett systematiskt brandskyddsarbete bland biståndsbedömda hemmaboende i Värmdö.

 

Mikael Lindström (S)           Sandro Wennberg (S)          Kenneth Ehrnstedt (S)

 

Johnny Tedenfors (S)           Ann-Kristin Särnbrink (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-20 13:10