Se till att politiska gestaltningskrav följs

 

Gustavsberg 2015-03-25

 

I samband med att detaljplanen för Fabriksstaden i Gustavsberg antogs av kommunfullmäktige, beslutades om en omfattande gestaltningsanvisning för bebyggelsen. Där står bland annat vilken karaktär husen ska ha och att hushöjd ska variera inom varje kvarter. Anvisningen är en bilaga till detaljplanen. Detaljplanens plankarta hänvisar till gestaltningsanvisningarna.

 

Tjänstemännen som behandlar bygglovsansökningar har i sin myndighetsutövning att ta hänsyn till plankartan. En plankarta som hänvisar till ett externt dokument ger inte det externa dokumentet någon juridisk vikt. Det är plankartan som gäller. En plankarta kan vara mer eller mindre detaljerad. Ofta görs plankartor mindre detaljerade för att ge frihet åt samhällsplaneringen och byggherrarna. Det kan vara dags att delvis ompröva den hållningen.

En byggherre fick nyligen i strid med gestaltningsanvisningen (och markanvisningsavtal) bygglov i Fabriksstaden för fyra stycken femvåningshus inom ett kvarter. Bygglovet är dock sannolikt korrekt i förhållande till plankartan.

 

Det här är ett problem för den demokratiska samhällsplaneringen. Om inte beslutade gestaltningsanvisningar följs, måste vi hitta ett sätt att se till att det görs. Det är inte oviktigt hur vårt samhälles byggnader ser ut och harmoniserar med varandra, inom kvarter, inom områden och i förhållande till andra områden. En attraktiv bebyggelsemiljö skapar mervärden, inte bara i form av ökad trivsel, utan även i form av ökat marknadsvärde.

Enligt Länsstyrelsen finns det förutom plankartan ett sätt att påverka: detaljplanens syfte kan ange hur man politiskt vill att gestaltningen ska se ut.

 

Det finns andra vägar till styrning och kontroll, som inte ryms i plan- och bygglagen, till exempel: a) markanvisningsavtal som säger att gestaltningsanvisningar ska följas, b) en aktiv dialog med byggherrarna, c) en dedikerad och kunnig tjänsteman, en stadsarkitekt, som kan ställa dessa krav, hålla i och följa upp projekt, d) att detaljplaner antas innan vi ger markanvisningar (för kommunal mark), vilket ökar incitamentet för byggherrarna att följa gestaltningsönskemål.

 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar 

  1. att förvaltningen ges i uppdrag att säkerställa att politiskt beslutade gestaltningsanvisningar blir verklighet när bygglov beviljas,
  2. att Värmdö kommun anställer en stadsarkitekt för att säkerställa styrningen och gestaltning av bebyggelseutvecklingen,
  3. att förvaltningen ges i uppdrag att arrangera ett kunskapsseminarium kring bygglov, detaljplaner och gestaltningsanvisningar för berörda nämnder och tjänstemän

 

Socialdemokraterna Värmdö

Mikael Lindström

Karin Aaseby

Pär Simon Marguiles

Cecilia Strömmar

Henrik Paulsen

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-02 11:26