Utveckla ett pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö- Pedagog Värmdö

 

2015-03-25

 

Allt lärande börjar med en bra lärare! En engagerad, strukturerad, kunnig lärare som skapar ett fokuserat och lugnt arbetsklimat samt hjälper eleverna att hitta sin inre motivation, kan avgöra om en elev lyckas eller ej.

 

I ett lärande samhälle i utveckling måste skolan fungera som en lärande organisation där medarbetarna lär sig av varandra och av omvärlden. Vi måste skapa bättre förutsättningar för att denna lärande organisation ska utvecklas. Lärare på olika förskolor och skolor delar många gånger samma utmaningar och ställs inför samma frågor: -Hur lär sig eleven bäst utifrån de förutsättningarna som han/hon har?  Hur identifierar jag ett barn i behov av stöd och vad kan jag göra för att se till att det barnen ges rätt stöd i skolan? Vilka olika sätt finns det att förklara lösningen på ett matematiskt problem? Hur kan jag arbeta med olika digitala verktyg i mitt ämne? Hur gör jag rättvisa bedömningar av elevernas kunskaper och hur får jag den löpande bedömningen och återkopplingen att fungera i vardagen?  Genom att samla behoven utifrån de gemensamma utmaningarna och möjligheterna i undervisningen i ett gemensamt forum ger vi lärarna bättre förutsättningar att utveckla undervisningskvaliteten på ett strukturerat sätt genom kollegialt lärandet och kompetensutveckling.

 

Vi ser också behov av att utveckla den centrala resursen inom elevhälsan. Elevhälsan, som inrymmer kompetenser som specialpedagogik, psykolog, kurator, mm, ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har ett särskilt ansvar att undanröja hinder för elevernas lärande. Genom en utökad central resurspool kan kommunen erbjuda alla utbildningsaktörer inom kommunen stöd utifrån de behov som finns i verksamheterna. Även små enheter får på så vis god tillgång till elevhälsopersonal.

 

Idag vet vi att det finns en efterfrågan på gemensam kompetensutveckling och samverkan med universitet och högskolor samt ett gemensamt nav för det pedagogiska kvalitetsutvecklingsarbetet bland skolpersonalen i Värmdö bland både fristående aktörer och kommunala verksamheter.  Även de båda lärarfacken har under många år lyft behovet av ett samlat forum. Etableringen av Pedagog Värmdö skulle också visa på en tydlig satsning på att vara en attraktiv skolkommun att jobba i.

 

Det finns många goda exempel runt om i landet på gemensamma kompetensutvecklingsarenor. Pedagog Stockholm funnits under många år och kan fungera som en förebild.

 

Vill vi lyfta förskolan och skolan måste vi investera i lärarna. Vi menar att en satsning på ett gemensamt pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö är en klok investering som ger utdelning i våra barns och ungdomars kunskapsutveckling och som bygger en hållbar struktur för förskolans och skolans kompetensförsörjning.

 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar 

  • Att ge förvaltningen i uppdrag att utforma ett förslag på hur Pedagog Värmdö kan organiseras utifrån verksamheternas behov inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium av kompetensutveckling, undervisningsutveckling (metod och innehåll), kollegialt lärande, kvalitetsutvecklingsarbete samt ta fram en kostnadsuppskattning.

 

  • Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en utökad gemensam resurspool för elevhälsan kan organiseras utifrån verksamheternas behov samt ta fram en kostnadsuppskattning.

 

Socialdemokraterna Värmdö

 

Karin Aaseby

Cecilia Strömmar

Marielle Forstadius

Henrik Paulsen

Ann-Kristine Särnbrink

Sandro Wennberg

Saquar Mossen

Cecilia Strömmar

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-02 11:25