Kommunalpolitiska reflektioner ur en Socialdemokratisk syn på årets första månader i vår kommun.

Kommunalpolitiska reflektioner ur en Socialdemokratisk syn på årets första månader i vår kommun.

Ekonomi.
Nu har vi snart avverkat 2 månader av 2012 och redan har alliansens budget för innevarande år på minus 9 mkr skapat oro. Detta på grund av att regeringen ej lagt fram propositionen om kostnadsutjämningsförslaget i vår, vilket till 2013 skulle givit vår kommun ytterligare 14 mkr och som var förutsättningen när de tog det stora underskottet för innevarande år. Detta innebär att vi till budgeten för 2013 har att täcka ca 25 mkr genom besparingar eller skattehöjning, om vi ska ta det via skatt så behövs en höjning med ca 1.30 kr. Så här blir det med en chansande majoritet ledd av moderaterna. Vi riskerar att hamna i ekonomiska situation som under 90-talet och fram till 2002, då vi med den politiken drog på oss en skuld på 90 mkr genom årliga underskott på 8-10 mkr.

 Utveckling/Attraktion.
Ska denna förödande ekonomiska politik få råda nu och framöver blir naturligtvis stora problem för de projekt som vi nu står inför att förverkliga såsom Allaktivitets Hus/ Träffpunkt Habo med kulturskola, fritidsgård, aktivitetshall, tillbyggnad av läktare i sporthallen och föreningslokaler. Vi socialdemokrater kommer att föra en ekonomisk politik som möjliggör att vi kan genomföra dessa investeringar enligt vår flerårsplan, vi kommer också att lägga budgetförslag för 2013 så att detta kan förverkligas.

 Vårt förslag till budgetförstärkning inför innevarande år.
Vi socialdemokrater lade också förslag om att skatteväxlingen mellan Landsting och Kommun på 33 öre skulle vi bibehållit vid budgetsammanträdet i november vilket inneburit en förbättring med drygt 7 mkr för innevarande år.

Äldreomsorg.
Vår kommun står nu inför att ta ställning för en fortsatt entreprenad för drift av vår äldreomsorg eller om vi ska ta tillbaka denna i kommunal drift. Vi socialdemokrater har lagt en motion om att vi ska ta över och driva äldreomsorgen i egen regi, vi kommer med kraft att driva på och skapa opinion i denna för våra äldre så viktiga fråga.

 Industri och Vättern /fiskmuseum.
Efter vår motion om ett kommunalt museum för vårt industriella kulturarv och ett informationscentra/ museum för reproduktion av fiskbeståndet i Vättern tillsammans med Länsstyrelsen, har nu en styrgrupp med representanter från kommun och länsstyrelsen nu arbetat fram ett förslag som kommer att föreläggas fullmäktige för beslut under försommaren.                                    
Denna satsning kommer att vara av stor betydelse för vår kommuns attraktivitet både vad det avser skola och utbildningssektorn och besöksnäringen, men också tillskapa arbetstillfällen och generera kommunala intäkter.

 Boendet för ensamkommande flyktingungdomar.
I tisdags den 14/2 var det invigning av boendet på Västersol i Västra Kärr och på onsdag den 15/2 flyttar de första 6 ungdomarna, invigningen bevistades av ett 70 tal personer från både Habo och Mullsjö och 9 ungdomar från Sjörydsvillans mottagande var också närvarande. 

Undertecknad förrättade invigningen med att klippa band och tala om solidaritet mellan olika kulturer och vikten av att ställa upp för människor som utsätts för krig och förföljelser i en orolig värld.
Jag välkomnade vår personal och önskade dem lycka till i sitt viktiga arbete. 
Jag hälsade också ungdomarna välkomna till vår kommun och vårt land samt önskade att de ska trivas och utvecklas i denna för dem nya kultur.
 Jag fick också tillfälle att tala med flera grannar till anläggningen som uttryckte tillfredställelse med att vi förlagt denna verksamhet där.


Habo 2012-02-14
Jarl Karlsson
Oppositionsråd

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-21 20:46