Kristina Bendz bristande ansvar drabbar äldre

 

 Kristina Bendz bristande ansvar kan drabba pensionärer.

År 2008 lämnades in en motion till kommunfullmäktige från Lasse Wollin (S) och Roger Jönsson (S). Den handlade om att införa en kommunal stimulansmodell för de som bygger trygghetsboende. Svaret kom först 2010, då det blev bifall till motionen. Många andra kommuner har redan infört detta, nu senast i Simrishamn som har insett att trygghetsboende är bra för kommuninnevånarna.

I Ystad skulle detta ske genom ett samverkansprojekt mellan Social Omsorg och Ystadbostäder som tidigare har uttryckt ett positivt svar då en skrivelse behandlats där. Motionen bifölls, och trots livligt uppvaktande med frågor så har det har inte funnits intresse från den styrande femklövern att fullfölja detta.

Förutsättningarna för att ett boende skall godkännas är det uppfyller vissa kriterier.

Jag nämner några här nedan.

En värd/värdinna som har till uppgift att hålla kontakt med boende och skapa en gemenskap i boendet samt att ansvara för det sociala innehållet.

Socialt innehåll kan vara att det finns möjlighet till gemensamma dagliga måltider, gemensamma aktiviteter för de boende, samverkan med frivilliga/frivillig organisationer etc.

Trygghetsboendet skall ha en tillgänglig och trygg utemiljö och vara en trygg och tillgänglig bostad.

En förutsättning är att det finns tillgång till lokaler för gemensamma aktiviteter.

I Helsingborgs modell står det att boendeformen har indirekt ett förebyggandeperspektiv, att skjuta upp/undanröja behov att flytta till ett särskilt boende. Därför har de liksom andra infört en kommunal stimulans för värd/värdinna och gemensamhetslokal.

Den som är högst ansvarig för att inte införa en modell i Ystad enligt intentionerna i den bifallna motionen är Kristina Bendz (M). Hon har delegerat till Social Omsorg som inte tänker göra det.

Naturligtvis är hela femklövern ansvarig eftersom det inte framkom några synpunkter vid fullmäktigemötet i november.

Lasse Wollin (S)

Sjöstaden,

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-19 21:49