Regeringen proriterar bort skolan

Svar till Margareta Arvidsson ”Kort sagt” 12 november 

Speciallärarna spelar en viktig roll
  
Vi socialdemokrater menar att regeringen har misslyckats med sin skolpolitik, vilket de sjunkande resultaten är ett tydligt bevis på. Vi föreslår miljardinvesteringar i skolan för att minska klasserna, kunna ge stöd i tid och läxhjälp efter behov. 
  
Det finns behov av mindre klasser i lågstadiet för att lägga grunden, inte minst i läsning och matematik, som varje elev sedan kan utvecklas ifrån. Mindre klasser sätter ljuset på lärarnas stora betydelse. Att en skicklig lärare är det viktigaste för en elevs resultat råder det inga tvivel om och mindre klasser ger lärarna mer tid med varje elev. Margareta Arvidsson undrar i sin kommentar om vi har satt någon undre gräns för klassernas storlek. Vår satsning handlar om att se till att klasserna blir mindre där det behövs. Där klasserna redan är små på 10-15 elever är det inte aktuellt. 
  
Vi ser också behovet av att ge stöd tidigt till de barn som behöver det. Därför föreslår vi satsningar på att utbilda och anställa 1000 speciallärare och specialpedagoger i skolan. Avskaffandet av speciallärarutbildningen år 1990 som skribenten ifrågasätter genomfördes med en ambition att elevers olika behov skulle kunna mötas individuellt i den ordinarie verksamheten istället för att de elever som behövde extra stöd skulle skiljas från sina klasskamrater och få specialundervisning. Det var en viktig utveckling för att skapa en skola för alla. Tidigare ansågs svårigheterna som gjorde att elever behövde extra stöd ligga hos eleverna själva. På 1980-talet uppmärksammades de samhälleliga faktorerna som orsak till många elevers behov av extra stöd. Därför satsade vi socialdemokrater på att utbilda specialpedagoger som skulle kunna möta behoven oavsett orsak till elevens svårigheter i skolan i den ordinarie verksamheten. 
  
Efter den borgerliga regeringens sju år vid makten ser vi hur en likvärdig skola som möter individuella behov har ersatts av en segregerad skola som inte klarar av att möta elevernas olika behov. Istället förstärks ojämlikheten och resultaten sjunker. Utifrån dagens verklighet ser vi socialdemokrater att det finns behov av mer resurser för att möta elevernas individuella behov i den ordinarieverksamheten även inom specifika områden. Där har specialläraren en viktig roll. Därför föreslår vi satsningar på fler speciallärare och specialpedagoger. Det skulle innebära ett stort stöd till läraren i den ordinarie verksamheten. 
  
Socialdemokraternas mål om en skola för alla handlar om att skolan ska vara inkluderande och inte stänga elever ute från den sociala gemenskap som den ordinarie klassen utgör. Oavsett vilka förutsättningar eleven har ska den svenska skolan kunna ge dig samma möjligheter till en god och likvärdig utbildning. 
  
Bo Bernardsson                                                                                    Kent Mårtensson

Riksdagsledamot (S), Lund                                                              Oppositionsråd (S), Ystad

............................................................................................................................................

Regeringen prioriterar bort skolan

 

Många föräldrar upplever med rätta att deras barn inte får det stöd de behöver i skolan. Skolresultaten sjunker och allt färre elever är behöriga till gymnasiet. Detta kräver förändring.

 

Regeringen lägger i sin sista budget 0,8 miljarder på skolan, och väljer i stället att satsa 20 gånger så mycket på skattesänkningar. Det är helt fel prioritering. Vi vill istället investera 4,5 miljarder mer i skolan, och fokuserar på fem punkter:

 

1. För att varje barn ska få stöd krävs det att stora klasser blir mindre. Vi vill skapa mindre klasser, med upp till fem barn färre per klass, under de första åren i skolan. Det är bra både för elever som behöver extra stimulans, men också för de som behöver extra stöd. Tidiga insatser ger också bäst effekt. Därför behövs det fler speciallärare och specialpedagoger i skolan, så att alla som behöver kan få tidigt stöd.

 

2. Inget är viktigare för en elevs resultat än att de möter en skicklig lärare. Vi vill därför satsa på en lärarmiljard för att höja läraryrkets status och förbättra lärarnas villkor. Vi vill också stärka rektorerna så att de får mer tid för sitt uppdrag som pedagogiska ledare i skolan.

 

3. Det ska vara ordning och reda i skolan. Man ska inte behöva oroa sig för att skolor ska gå i konkurs. Stat och kommun måste kunna stoppa överetableringen av skolor. Och alla skolor ska följa lagen. Elever ska kunna välja skola – skolor ska inte välja elever.

 

4. De länder som har högst skolresultat kännetecknas av att de har jämlika skolsystem. Vi behöver därför också stärka jämlikheten i skolan om vi ska lyckas vända utvecklingen. Alla elever ska lyckas – inte bara några. Staten ska ta ett större ansvar för att stötta de skolor som har tuffast förutsättningar.

 

5. En utav få insatser för skolan som regeringen skapat är Läxrut. Det innebär att alla vi är med och betalar för läxhjälp – men bara för de barn med föräldrar som har råd att köpa den. Det spär på ojämlikheten mellan barn. Läxrut ska avskaffas och alla elever ska ges läxhjälp efter behov. Ingen ska fråga efter dina föräldrars betalningsförmåga när du frågar om en krånglig skoluppgift.

 

Det är så här vi vill vända de sjunkande skolresultaten. Det kommer att krävas stora investeringar i mindre klasser, i tidiga insatser och i lärarnas utveckling för att vända skolresultaten – och därför måste skolan prioriteras framför stora skattesänkningar.

 

Bo Bernhardsson

Riksdagsledamot (S) från Lund

 

Stefan Löfven

Partiledare Socialdemokraterna

 

Kent Mårtensson

Oppositionsråd i Ystad

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-15 17:09