Tydligt och långt avtal skapar möjligheter

Vi har intresserat följt Vigs Ängars utveckling och är stolta över att Ystad så tydligt på ett positivt sätt förknippas med den verksamhet som bedrivs där. Vigs Ängars anda och syn på äldreomsorg är värd att lyfta fram och bevara. De varmt engagerade medarbetarna är medansvariga för verksamheten och ”lever budskapet” fullt ut. De boende sätts i centrum och formar sin egen vardag och liv. Verksamhetens mål är att de boendes självständighet och delaktighet inte bara ska bevaras utan också utvecklas. Varierande aktiviteter, god och näringsrik mat tillagad med kärlek, ett genomgående miljö- och estetiskt tänkande skapar en helhet som stimulerar både de boende och medarbetarna.


År 2010 genomfördes den förra upphandlingen gällande Vigs Ängar. Den förra politiska (m)ajoriteten i Ystads kommun lyfte inte ärendet förrän mycket sent förra året. De valde då att skjuta beslutet framför sig men det framfördes att en upphandling nu var det bästa alternativet. Inga partier protesterade. Agerandet fick följden att Vigs Ängars medarbetare samt boende och närstående fått sväva i ovisshet om framtiden.


När så S och C kom i politisk ledning av Ystads kommun gjordes en analys av det alltmer brådskande ärendet. Det framkom att dagens avtal upplevs otydligt på flera punkter och öppnar upp för olika tolkningsmöjligheter. Det stjäl energi ifrån Vigs Ängars verksamhet när kraft behöver läggas på att lösa oklarheter i avtalet. Sådana förhållanden ger ingen arbetsro, trygghet och långsiktighet, vilket är viktigt för alla inblandade parter. Vårt beslut att uppdatera upphandlingsunderlaget och göra en ny upphandling nu grundar sig på en seriös vilja att få till stånd ett rent och tydligt avtal som gör att entreprenörens fokus kan läggas på rätt saker – verksamhetens och de boendes bästa. Att förlänga nuvarande avtal med de två möjliga åren skapar inte den långsiktighet som behövs.


Vid vårt besök på Vigs Ängar lyfte representanter för verksamheten sin önskan om att avtalstider bör vara längre än nuvarande fem år för att verksamhetsutveckling, arbetsmiljöfaktorer och boendetryggheten ska kunna tryggas. Osäkerhet och turbulens har präglat stora delar av den senaste avtalsperioden. Vår avsikt är att med kommande upphandling skapa förutsättningar för att ändra på detta. Vi menar att en längre avtalsperiod – förslagsvis 7-8 år - skulle bidra till att skapa den långsiktiga stabilitet, arbetsro och utvecklingsmöjlighet som verksamheten behöver.


Roger Jönsson (S), Ordförande Socialnämnden, Ystads kommun
Carina Gustafsson (C), Förste vice ordförande Socialnämnden, Ystads kommun

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-19 18:02