Vidareutveckla Saltan i sin nuvarande form

 

 

Vi behöver mer fakta kring Saltan

(Replik till M:s YA-insändare 14/8)

Jag vill tacka för inbjudan från K Bendz, B Lönnerblad och H Plantin, alla (M), till möte med anledning av debatten om Saltsjöbadens framtid. Men vi behöver inte för min skull börja med att reda ut företagsekonomiska begrepp, dem är jag av olika skäl bekant med. Frågorna i min artikel (YA 2/8) gällde hur ni använt sådana begrepp i er första insändare (YA 10/7) om avsikten att sälja fastigheten Saltsjöbaden. Jag tyckte att vi behöver mer och klarare fakta.

Så, för min del är jag just nu nöjd med nyheten i YA den 13/8 att (M) lagt en motion till Ystad kommunfullmäktige i frågan, med förslag att i ett första steg förbättra underlagen före eventuellt beslut. Det ger även oss andra möjlighet att få bättre grepp om problematiken, även genom egna analyser.

Dock bekymrar mig en annan aspekt då det gäller M:s senaste artikel (14/8). Jag är en av flera som oroas eller motsätter sig M:s förslag om Saltsjöbaden. Vi vill – och har rätt - att framföra vår åsikt, ställa våra frågor och bemötas med svar. Ibland talas det om maktens arrogans. Att avfärda opponenter med att de är okunniga (i detta fall jag) är i och för sig ett ganska klassiskt grepp men det är knappast bevis på ett demokratiskt synsätt! 

Gunilla Olsson

.................................................................................................

 

Resultaten av den nuvarande majoritetens styrning i Ystads kommunfullmäktige börjar bli alltmer synliga.  Ekonomin visar underskott, trots att tanken var att skattelättnader och de ”hinder” som den gemensamma sektorn sägs vara orsak till skulle gynna ekonomin. Antalet invånare stagnerar, jobb försvinner, fler elever väljer gymnasieutbildning på annan ort, sjukvården oroar många, den sociala omsorgens budget har underskott. Nu vill Moderaterna i Ystads kommunfullmäktige sälja fastigheten Ystads Saltsjöbad. Motiv ges i en artikel i YA (10/7), följd av vissa klargöranden av arrendatorn, YSBAB (13/7).

Först ska sägas att det är positivt att M går ut öppet, innan beslut tagits, så att vi kan granska argumenten.  

Angående ekonomin är, enligt M:s artikel, lönsamheten i fastighetsbolaget låg, lånen redan stora, och det behövs än större lån för önskvärd utveckling. ”Marknadsvärdet av en investering blir större än investeringskostnaden i takt med inflationen, dvs. först efter flera år.” För undertecknad är detta ganska obegripligt. Investeringar brukar skrivas ned vid årsboksluten, men de har inget rakt samband med marknadsvärdet där det också ingår varumärke, fastighetsläge, med mera. Och vad har det att göra med inflation? I själva verket ger detta bolag positiv avkastning till ägaren, Ystad kommun.  

Ett annat motiv låter också konstigt: ”Om konjunkturen dalar och arrendatorn får problem att betala ständigt ökande avgifter – då står vi med lån som måste betalas med ägartillskott”. Vad är det för avgifter och ägartillskott? Rent allmänt torde gälla att kommuner liksom privatpersoner skapar bolag för att minska riskerna för förluster, det är ju poängen med bolag. Sköts inte bolaget i dag som ett separat företag, på ett affärsmässigt sätt?

Vi har de senaste sex till sju åren sett exempel på utförsäljningar av kommunala tillgångar som enbart resulterat i att personer eller t.ex. riskkapitalbolag kunnat skapa stora förmögenheter på kort tid. Det har gynnat enskilda medborgare på ett ibland olagligt sätt. I Stockholm har (M) lovat upphöra med detta. Men så inte i Ystad. Man får hoppas att det inte snart också blir ”kärnverksamheter” som säljs ut här.

Vi ystadbor gläds, säkert utan undantag, åt att Saltsjöbaden har utvecklats så som skett de senaste åren och är villiga att stödja och vidareutveckla verksamheten. Tanken på Ystad som en stad med en konferensanläggning med god kapacitet och kvalitet, känd utanför kommunens och landets gränser, är vi säkert många som bejakar.

Gunilla Olsson (S) 

Bilder på Ystads Saltsjöbad

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-03 21:55