Hamnen och Framtiden

Hamnen och framtiden!

Diskussionerna kring hamnen och etableringen av EWP vindkraftsföretag, som idag finns i Malmö, har pågått under många år. Redan 2006 tog EWP kontakt med Ystad kommun för att sondera om det fanns någon möjlighet att etablera en industri i ett hamnnära läge. Anledningen till flytten är att företaget inte kan vara kvar i nuvarande lokaler på grund andra etableringar i området vid ”gamla Kockums verkstäder”. Företaget har behov av närhet till kajer för in- och utförsel av material, framförallt stål, men även färdiga konstruktioner i form av vindkraftverk. Att transportera detta landvägen, är svårt med tanke på vikt och dimensioner.

Företaget sysselsätter i dagsläget ca 200-250 personer som huvudsakligen är bosatta i Malmö med omnejd och har de senaste åren haft en kraftig expansion. Antalet anställda har ökat kraftigt under de senaste åren.

Diskussionerna mellan Ystads kommun och EWP har utmynnat i ett ”letter of intent”, alltså en avsiktsförklaring där parterna undertecknat ett dokument som innebär att man är intresserade av gå vidare med planeringen för en etablering i Ystad. Dokumentet, som naturligtvis är offentligt, innehåller också vissa uppgifter på investeringsstorlek m.m. Den innehåller också en siffra på vad EWP ska betala i tomträttsavgäld, alltså en arrendekostnad för det område som man tänker hyra av Ystad kommun. Längden på arrendeavtalet är 40 år och ska avstämmas efter 20 år. Dokumentet avslutas med att påpeka att detta är en avsiktsförklaring som inte har några bindande verkan, förutom vissa formella delar, som att parterna ska bära sina egna kostnader och utgifter, vilka personer som ska företräda parterna och vilka lagar som ska följas.

”Letter of intent” har sedan behandlats i kommunstyrelsen där Miljöpartiet redovisat en avvikande mening och reserverat sig mot tecknandet.

Efter undertecknandet av detta dokument har planarbete startat för att pröva om etableringen av EWP i hamnen är möjlig. Planområdet har minskats i samråd med länsstyrelsen till att endast omfatta området för industrins placering. I planen föreskrivs också att området ska ha en grön profil både när det gäller fasadmaterialval och utformning av omkringliggande mark. Även gatu-och parkeringsanläggningar ska ges gröna inslag. Verksamheten är tillståndspliktig och detta ska göras parallellt med planen. EWP beräknar att 1 fartyg per vecka kommer med stål och 1 fartyg varannan vecka för utlastning av stålkonstruktioner. Den generella byggnadshöjden är 15 m, med möjlighet att gå upp till 25 m på viss del av byggnaden. Man ska undvika långa monotona fasader och området ska ha en grön karaktär. Fasader och tak bör förses med växtmaterial t.ex sedum.

Det som nu diskuteras är hur en kaj för EWP:s transporter kan arrangeras i yttre hamnen, på södra sidan av Revhus-kajen. Det är en stor investering som ska finansieras genom avgifter, på samma sätt som det fungerar idag när investeringar utförs i hamnen. Det är nyttjarna som ska betala, inte skattebetalarna.

Som jag ser det innebär en etablering av EWP också en möjlighet att på sikt flytta ut färjetrafiken i ett nytt yttre läge. Detta är som jag ser det fullt genomförbart.

Det finns också personer som hävdar att man kan bygga bostäder i hamnen om inte EWP etablerar sig. Detta har inget sammanhang med verkligheten. Om färjetrafiken flyttas till yttre hamnen kommer riksintresset för hamn att omöjliggöra bostadsbyggnation, precis som det inte är möjligt att bygga bostäder i den inre hamnen idag.

På insändarsidor efterfrågas kalkyler för EWP-engagemanget. Just nu pågår förhandlingar om ett exploateringsavtal. Men inga överenskommelser är träffade i dagsläget, utan parterna fortsätter förhandlingarna. Parallellt med detta pågår arbetet med miljötillstånden, utredningar av ledningsflytt, detaljplanearbetet som är överklagat, arrendekontrakt med olika befintliga företag i hamnen och inlösen av fastigheter

Dessutom har parterna nu, av praktiska skäl, kommit överens om att förlänga tiden för ”Letter of intent” med två månader.

Jag hoppas att alla inser att man inte kan göra affärsöverenskommelser på insändarsidorna i Ystads Allehanda. Det skulle vara helt förödande för inblandade företag att i tidningen kunna läsa vilka olika diskussioner som förs.

 

Kent Mårtensson (s)

 

 

 

                                                                                                                             

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-19 21:24