Utveckla psykiatrin i sydöstra Skåne

  

Utveckla psykiatrin i sydöstra Skåne

Välfärdens kvalitet mäts i hur väl samhället lyckas erbjuda rätt hjälp eller vårdformer den dag den enskilde medborgaren är i behov av det. Att sjukvården ska fokusera på patienternas behov av vård tycker nog de allra flesta är en självklarhet. I praktiken innebär det att vi som är med och tar beslut om den skånska sjukvården är medvetna om och kan förhålla oss till det faktum att patienter har varierande behov och att det därför behövs olika vårdformer. Detta gäller även inom psykiatrin.

Vi socialdemokrater ser behov av att utveckla fler och nya vårdformer inom öppenvårdspsykiatri i sydöstra Skåne. Anledningen är främst att vi vill använda de resurser vi har så effektivt vi kan och samtidigt erbjuda skåningarna den allra bästa sjukvården. För att göra det krävs att vi ger rätt vård i rätt tid och att de vårdformer som erbjuds är anpassade efter behoven som finns. Det kan handla om mobila team och mellanvårdsformer i samarbete med kommunerna.

Det kommer alltid att finnas behov av ett visst antal slutenvårdsplatser inom psykiatrin. Naturligtvis ska det alltid finnas möjlighet till inläggning för de som har behov, det handlar om trygghet för patienter och anhöriga. Därför är det viktigt att antalet slutenvårdsplatser inte minskar i snabbare takt än behovet av dem. Däremot ska ingen behöva vårdas i slutenvården av brist på andra bra alternativ. Variationen måste öka och olika vårdformer måste finnas utanför sjukhusen, nära patienterna.

Det viktiga arbetet med att utveckla öppenvården och hitta fler mellanvårdsformer inom psykiatrin i sydöstra Skåne kräver ett gott samarbete mellan Region Skåne och kommunerna. När den borgerliga majoriteten i Region Skåne valde att överlåta den psykiatriska öppenvården till privata vårdgivare, samtidigt som man beslutade lägga ner slutenvården i Simrishamn, släppte man helt möjligheterna till ett helhetstänkande gällande psykiatrin i sydöstra Skåne. Vi socialdemokrater hade istället velat ta ett ökat ansvar för att utveckla dialogen med kommunerna i samband med nedläggningen av slutenvården i Simrishamn. Den borgliga majoriteten har en uttalad ambition att minska antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin. Vi vill istället se till att själva behovet av slutenvårdsplatser minskar, vilket naturligtvis är något helt annat! För att utveckla psykiatrin i sydöstra Skåne krävs en vilja och ett helhetstänkande samt en aktiv dialog med de skånska kommunerna om hur behoven ser ut. Vi socialdemokrater vill gärna lyssna på personal och patienter för att se vad Region Skåne kan göra för att tillgodose de behov som finns.


Rikard Larsson (S), regionråd i opposition

Stefan Malmberg (S), regionfullmäktigeledamot från Ystad

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-06 08:41