Kommunens nya mål

Socialdemokraterna och Centerpartiet har beslutat om nya mål och en ny målprocess för den här mandatperioden. Vi vill att de politiska målen på ett tydligare sätt ska få genomslag i de olika verksamheterna. Därför har både nämnder och bolag på ett imponerande sätt arbetat fram både vad som ska göras och hur det ska göras för att uppnå de mål som har beslutats.

De övergripande målen är;

 

 • 1% befolkningsökning
 • Demokrati och delaktighet för alla
 • Kvalitetsutveckling ska införas
 • En god personalpolitik som gör Ystad till en attraktiv arbetsgivare
 • Ungdomsarbetslösheten ska minska
 • Miljöhandlingsprogram och Folkhälsoprogram ska genomföras

 

 

För att uppnå ovanstående behöver vi;

 

 • Öka bostadsbyggandet
 • Halvera bostadskön 2015-2022
 • Skapa fler arbetstillfällen
 • Halvera ungdomsarbetslösheten 2015-2018
 • Stimulera näringsliv och turism
 • Bredband för alla medborgare
 • Utbyggt fibernät både på landsbygden och i staden
 • Stärka kulturstaden Ystad
 • Utvecklingsarbete för biblioteken 2016-2018
 • Öka ungdomskulturen, kulturgaranti i förskolan 2015-2018
 • Fortsätt satsa på filmen
 • Offentlig utsmyckning vid nybyggnation
 • Kompetensutveckling för personal ska säkras
 • Gymnasieskolan i Ystad ska vara det självklara valet
 • Anpassa barngrupperna i förskolan efter behov
 • Öka kontakterna med näringslivet i grundskolan
 • Individens behov ska styra stödinsatserna inom vården
 • Enklare dialog för individ/anhöriga
 • Öka stödet till kvinnojoursverksamheten
 • Delaktighet och inflytande ska mätas 2015-2018
 • Vatten-och avloppsnätet ska byggas ut
 • Stimulera tillväxt av gröna jobb
 • Framtagande av livsmedelsstrategi 2015
 • Ystads kommuns fordon ska drivas med förnybar energi 2015-2020
 • Stimulera hållbar matutveckling
 • Fossilbränslefri och klimatneutral kommun 2020
 • Hav, sjöar och vattendrag ska ha bra kvalitet

 

 

Alla dessa åtaganden ska leda till att vi ökar bostadbyggandet, på det sättet kan vi öka befolkningen, vilket ger underlag för framtida utveckling.

En satsning på kulturen skapar större attraktivitet, samtidigt som det skapar tolerans och mångfald. Skolan ska stimulera till en livslång lust att lära, gäller både för barn och vuxna.

Barn och elever ska känna trygghet i förskola och skola. Inga kränkningar och trakasserier får förekomma. Eleverna ska ges möjlighet till inflytande och påverkan i sin skolmiljö.

Vi vill att Ystad ska vara ett samhälle där kan leva tryggt och med livskvalité. Vi vill satsa på förebyggande åtgärder mot social otrygghet, missbruk, våld och hot och ohälsa.

Vi ska vara ett föredöme för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska erbjuda ren luft, rent vatten, giftfri miljö och giftfri mat.  

Kent Mårtensson

 

Vad betyder kommunens nya mål för mig som medborgare?

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-22 07:54