Varför undanhålls fakta om Vigs ängar?

Vigs ängar är ett bra äldreboende.  Och ett äldreboende alla vill ha kvar. Något alla är stolta över att det finns i Ystad. Också en inspirationskälla för annat kommunalt boende.  Att ge sken av att Socialdemokraterna och Centern, som f.n. innehar den politiska makten i Ystad, skulle anse något annat, är skenhelig lögn.  Sanningen bekräftas bäst av att det var 1995, när en vänstermajoritet regerade i Ystad, som Vigs ängar kom till.  Ingen tjänar på att hetsa mot nuvarande kommunledning och komma med påståenden tagna ur luften.   

All kommunens verksamhet som finansieras med allmänna medel måste upphandlas enligt en lag 2007.  Årtalet visar att den genomfördes av en borgerlig regering. Verksamheten har också med femårsperioder upphandlats. Det nuvarande femåriga avtalet med entreprenören Vigs ängar AB går ut i höst.

Att direkt sluta avtal med Viks ängar AB om fortsatt verksamhet, typ vi vill ha Lillemor Husberg, är alltså inte förenligt med lagstiftningen.  Detta vet naturligtvis de borgerliga politiker som uttalat sig i frågan, Bo Sterner (M) och Carl-Axel Johansson (KD) mfl.  Det vore säreget att förmoda att Lillemor Husberg själv, såsom framgångsrik entreprenör, inte också har denna kunskap.  Även journalister borde veta bättre. Därför är det synnerligen märkligt att boende, anhöriga, personal och folk i allmänhet bibragts en annan uppfattning.

Enligt gällande avtal fanns en möjlighet att utan förändringar förlänga avtalet med två år.  Lillemor Husberg har själv under 2013 till kommunen framfört önskemålet att förlänga avtalstiden till 7 eller 8 år eftersom verksamheten mår väl av långsiktighet. Vidare har både Lillemor Husberg och kommunen haft synpunkter på hur nuvarande avtal skulle tolkas, varför klarläggande ändring i avtalet behövs.  Lillemor Husbergs nu – enligt reportage i YA – intagna position om förlängning av gällande avtal med 2 år avviker alltså från vad hon tidigare anfört.

Det är också så att lagstiftningen om upphandling lägger hinder i vägen för att i ett förlängningsavtal göra förändringar, eftersom det skulle kunna anses som ett olagligt missgynnade av andra utförare.  Därför var de politiska partierna vid en genomgång efter valet, troligen i december 2014, överens om att det skulle ske ny upphandling av äldreboendet på Vigs ängar.  Flera borgerliga partiers ställningstagande att nu i socialnämnden motsätta sig upphandlingen är därför säreget.

Lillemor Husberg har framhållit att hon nu tröttnat på kommunens hantering och antytt att hon ev. skall sluta.  Till historien hör då att den borgerliga majoriteten som hade makten fram till och med 2014 inte själv tycktes vilja ta ställning till Viks ängar som fortsatt entreprenör.  Trots upprepade framställningar från både Socialdemokraterna och Lillemor Husberg lämnade de borgerliga inte något besked i frågan. Istället förhalade man frågan så att det nu uppkommit tidsbrist och berättigad irritation. Det går naturligtvis inte att som nu sker föra ”förhandlingar” via media, varför förhoppningen finns att alla inblandade kan sansa sig. En sådan lagenlig upphandling skall vara en s.k. kvalitetsupphandling, där villkoren kan anknytas till de särskilda nyttigheter som finns just i detta alternativ av uppskattat äldreboende.

Bo Widegren (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-21 17:47