Budgetanförande november 2014

Efter framgångarna i valet i september med ökat väljarstöd och nya mandat för båda partierna, har Socialdemokraterna och Centerpartiet bildat en ny majoritet. Genom ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet har vi nu 25 av kommunfullmäktiges 49 mandat.

I socialdemokraternas och centerns politiska plattform har vi prioriterat sex politiska områden som vi vill bygga vidare på och utveckla. Det är också från dessa områden som vi hämtat våra budgetprioriteringar.

Leva och bo; Vi menar att en ökande folkmängd ger ökade resurser till investeringar som ytterligare stärker Ystad kommuns attraktivitet. Kreativa och inspirerande bomiljöer ökar inflyttningen. Idag återfinns ca 4000 presumtiva nya invånare som står i kö för en ny bostad. Vi vill förverkliga deras önskemål om en bostad I Ystad. Det finns behov av att bygga minst 50 nya bostäder per år. Kontakterna med vårt bostadsbolag Ystadbostäder kommer att bli intensiva, det kan jag lova. Vi måste titta över vilka möjligheter vi har finansiera en ökad bostadsproduktion, men det vi måste kunna se att det med nya invånare också finns möjligheter till nya intäkter. Ungdomarna måste få en möjlighet till ett eget boende. Det hänger ihop med hela deras situation kring att skapa ett eget liv.  

Miljö- en kommun med hög miljöprofil; Miljötänkandet ska genomsyra all verksamhet i Ystad kommun, allt från upphandling till fastighetsskötsel. Vi vill satsa på det förnyelsebara. Tillgången till rent vatten är en grundläggande parameter och vi tittar nu över våra vattenskyddsområden och hur dessa ska skyddas.

Företagande och jobb; Nya företag ska ha möjlighet att etablera sig, och existerande företag ska ha möjlighet att växa. Genom att skapa ”Mötesplats Ystad” vill få bättre samverkan mellan näringslivet och kommunen i syfte att skapa nya och fler arbetstillfällen. Skapandet av denna mötesplats pågår just nu en våning ner i detta hus. Det ska vara lätt att möta såväl kommunalrådet som kommundirektören i Gamla Rådhuset. Vi känner att kontakterna med näringslivet handlar om en tillgänglig och serviceinriktad organisation.

Ystad- en kommun med bättre utbildning och bättre skolresultat; Vi vill främja alla barns utveckling och lärande samt skapa förutsättningar för goda studieresultat och en livslång lust att lära. Kom-vux ska vara en central motor i det livslånga lärandet och ge människor möjlighet till kompetensutveckling. Mer personal behövs för att ge barnen de bästa förutsättningarna. Vi vill slå vakt om de små klasserna, det möjliggör arbetsro för läraren och mer uppmärksamhet till eleverna. Vi behöver föra in miljötänkandet ännu mer i skolan. Kunskap kring klimateffekter och hur det påverkar tillgången till mat är viktig för barnen, kombinerat med hälsosam mat, god hälsa och motion.

Trygghet och välfärd, en stödjande kommun; Alla Ystadbor ska leva ett tryggt liv där man hela tiden känner och upplever att man är delaktig och med hög självständighetskänsla. Förebyggande och långsiktigt arbete för att utveckla en bra välfärd som ger människor stöd och nya chanser i livet. Det måste finnas en god framförhållning i planeringen av nya boende till äldre, så vi inte står handfallna när behoven ökar. Den pågår nu en utredning kring våra äldreboenden, resultatet av denna måste också vägas in den framtida planeringen för eventuellt nya boenden. Skapandet av ett Seniorernas hus har länge varit ett önskemål. Det vill vi nu förverkliga i servicehuset Göken.

Demokrati och delaktighet; I utvecklingen av en hållbar kommun är demokrati och delaktighet mycket viktiga beståndsdelar. Demokratiarbetet behöver ständigt förnyas och förbättras. Vi tror på dialog och samarbete med olika grupper i samhället t.ex näringslivet och byalagen. Ungdomsfullmäktige är en mycket viktig del av vårt demokratiarbete. Den nu avsomnade ”Ystadmodellen” menar vi behöver ny inspiration för att åter ta nya steg i demokratiutvecklingen för ungdomar.

 

Den nya majoritetens budgetförslag innehåller satsningar främst på tre områden. Det handlar om ungdomsarbetslösheten, skola och äldreomsorg. Till detta kommer att vi måste öka takten i bostadsbyggandet.

Dessa prioriteringar har vi varit tydliga med i valrörelsen och vi följer nu upp dessa i vårt budgetförslag. Det handlar om satsningar mot ungdomsarbetslösheten. Att ge ungdomar en framtidstro, en möjlighet att stå på egna ben och en möjlighet att planera för ett eget liv och inte vara hänvisade till föräldrarna. För att lyckas med detta måste kontakterna med näringslivet bli intensivare. Sommarjobben för ungdomar är också en del av det fokus som vi menar hör till satsningen på ungdomar och jobb.

Skolan är det område som mest prioriterat. Här gör vi den största satsningen. Det är personalförstärkningar och mindre grupper i skola och förskola som ska resultera i att varje ska få det stöd som man behöver. Långsiktig kompetensutveckling för lärarna är också en viktig komponent för kvalitetsarbetet.

Social Omsorg har dragits med underskott under lång tid och vi gör en satsning på personalförstärkningar, men också för att öka valfriheten för de äldre, man ska kunna välja sin insats.

Vi vill att personalen i vården ska få tillgång till arbetskläder. Det har varit ett fackligt krav under lång tid och vi vill nu förverkliga detta.

Den kostnad för tekniska hjälpmedel som infördes ifjol tar vi ta bort. Eftersom det visat sig att kostnaden hämmar de äldre från att använda hjälpmedel, får avgiften motsatt effekt. De äldre avstår från hjälpmedel som man är i behov av. Det kan innebära att andra kostnader uppstår, vid t.ex fallolyckor, men också onödigt lidande för den enskilda personen.

 

Kent Mårtensson

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-24 00:46