Ystadborgarna urholkar demokratin

Ystadborgarna urholkar demokratin

Svenska folket blir allt mer skeptiska och tveksamma till utförsäljningar och privatiseringar av offentlig verksamhet, som t.ex elnätet, järnvägstrafiken, sjukvården. Ofta handlar det om internationella riskkapitalbolag som tar över. Bolag som har sina säten i skatteparadis, där man inte behöver betala någon skatt alls. Då ska man ha i åtanke att de nästan uteslutande lever på skattemedel.

Detta bekymrar dock inte den borgerliga majoriteten i Ystad, som nu i sann Thatcher-anda vill gå vidare på privatiseringsvägen.

Det handlar nu om att införa en policy för valfrihet, mångfald och konkurrens. Policyn är relativt harmlös i vissa delar, men innehåller också nyliberala ideologiska ingredienser som den s.k utmaningsrätten.

Utmaningsrätten som går ut på att företag ska kunna utmana den kommunala verksamheten, har sitt ursprung från Svenskt Näringslivs lobbyarbete gentemot de borgerliga partiernas syn på den offentliga sektorn. På Svenskt Näringslivs hemsida kan man ta del av detaljerade beskrivningar kring utmaningsrättens fördelar och hur denna kan genomföras. Om förslaget antas i fullmäktige, kan man med mycket god grund kunna påstå att det borgerliga förslaget, i vilket även Miljöpartiet instämmer, i stort sett kopierar Svenskt Näringslivs förslag om utmaningsrätten. Här har inte funnits någon blygsamhet, man har i stort sett tagit en blåkopia, några ordval har ändrats, men andemeningen är densamma. Utmaningsrätt är bra, utmaningsrätt ska vi ha.

En analys kring vad utmaningsrätt innebär och en kostnadsuppskattning av administration hade varit på sin plats. Den demokratiska aspekten har överhuvudtaget inte tagits upp.  Nej, ingen tid för eftertanke, ideologin väger tyngre.

Socialdemokraterna menar att förslaget är en papperstiger, som bara kommer att äta resurser och skapa otrygghet och oro för personalen. Man kan naturligtvis också fråga sig på vilket sätt valfriheten ökar för medborgaren när man inför utmaningsrätt?

Det måste vara kommunens behov som ska avgöra om och när en extern utförare anlitas, inte den privata marknadens möjligheter att göra vinst på skattebetalarnas pengar.

Det är kanske dags att fundera över om det inte istället är den borgerliga politiken som behöver utmanas? En sak kan jag lova, Socialdemokraterna är beredda att anta utmaningen.

Kent Mårtensson (s)

--------------------------------------------------------------------------

Nytt inlägg.

Du glömmer verkligheten, i dina ideologiska utläggningar

Svar till Rune Petersson,

Medan allt fler larmrapporter om skandaler och vanvård av äldre dyker upp i samband med riskkapitalbolag som Carema och Attendo, väljer Rune Petersson att ta dessa företag i försvar och förordar istället mer privat äldrevård. Det räcker kanske med att hänvisa till att det privatägda TV-bolaget TV4 under minst en vecka presenterade uppseendeväckande inslag från Caremadrivna äldreboenden. Om detta skulle vara otillräckligt som bevis på att det inte handlar om några ”socialistiska spekulationer” kan man göra ett nedslag i den borgerliga tidningen Dagens Nyheter. Den tar i ett antal artiklar upp problemen med Carema och de oskäliga vinster som plockas ut från skattefinansierade verksamheter, främst då inom äldrevården. 

En mycket intressant aspekt är frågan om varför riskkapital kan anses göra nytta inom äldrevården. Möjligen finns risker för dem som vårdas där, men ekonomiskt är det en riskfri sektor. Jag vill särskilt poängtera att för socialdemokraterna är inte äldrevården en marknad, vilket tycks vara den drivkraft som Petersson förespråkar i alla lägen.

Socialdemokraterna menar att man i mycket högre utsträckning, än som nu, måste ta större ansvar för kvaliteten. Den måste på ett helt annat sätt ses ur ett brukar- och medborgarperspektiv. Det måste vara den solidariska finansieringen och tillgängligheten som ska styra, inte vem som utför vården och inte av ideologiska skäl. Forskningen har också visat att för dem har hemtjänst är det viktigast att ha inflytande över hur tjänsterna utförs, inte av vem som utför dem.

Socialdemokraterna vill utveckla ett större självbestämmande över vilka resurser man vill ha, Man ska ha frihet att välja mellan insatser. Vill man inte ha städat en dag, vill man kanske hellre komma ut i parken. Detta tycker vi är valfrihet.

Petersson med sin mörkblå kostym, väljer att kalla oss som inte tror på vinstdriven vård för ”socialistiska lakejer”. Verkligheten, speglad i både press och TV, visar på att det handlar om något helt annat, nämligen att vinsterna hos riskkapitalbolagen går före omsorgen av de äldre. Detta måste snarast förändras. Annars blir det Caremas lakejer som bestämmer över dig.

 

Kent Mårtensson

Socialdemokrat  

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2011-11-11 09:43