6. Demokrati och delaktighet

6. Demokrati och delaktighet
- En kommun som inbjuder till delaktighet

 

6.1 Politiker och förtroendevalda som vill och vågar ta ansvar

Det är politiken och de folkvalda politikerna som skall ta ansvaret för en fungerande demokrati i vårt samhälle – en demokrati av och för alla samhällsmedborgare.

Vi socialdemokrater har samma mål lokalt som regionalt, nationellt och internationellt, d.v.s. att alla människor skall vara sedda och alla människor skall få kunna leva ut sin fulla potential oavsett vem du är och självklart oavsett kön, klass, sexualitet, ålder eller kulturell, etnisk eller religiös bakgrund. Samhället skall styras gemensamt, och inte bara för den nuvarande generationens bästa utan även för framtida generationers bästa. Därför är det vår övertygelse att samhället skall vara utformat efter en hållbarhetsprincip som både är politisk, social, ekologisk och ekonomisk i sitt tänkande och handlande, för alla nu levande och alla kommande människors bästa.

 

6.2 En levande och representativ demokrati

Demokratiarbetet behöver ständigt förnyas och förbättras. Byaprogrammen är ett gott exempel på förnyelsearbete, men vi måste öka takten. Idag finns inget liknande arbete i själva staden Ystad. Vi vill ta fram ett program för varje stadsdel. Det kan behandla olika politikområden och bör också innehålla något som lockar yngre människor att delta.

Dialogmöten bör också införas som tar upp olika frågor som är av vikt för medborgarna.

Kommunens hemsida behöver utvecklas vidare för att bli en självklar medborgarportal och den bör även tjäna som ett digitalt medborgarkontor.

När det gäller upphandlingar måste vi börja ställa sociala krav. Idag görs inte kommunens upphandlingar på ett strategiskt sätt. Det handlar om stora vinster, både miljömässigt och ekonomiskt.

Samspelet med icke vinstdrivande aktörer inom den sociala ekonomin som tillför samhällsnytta men som är fristående från den offentliga sektorn måste underlättas.

Det är viktigt att upphandlad verksamhet liksom övrig kommunal verksamhet styrs och följs upp så att kvaliteten säkras samtidigt som kostnadskontrollen fungerar väl.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att takten i byaprogrammen ökar – för byarna i kommunen ska det finnas ett klart och tydligt program
 • att stadsdelsprogram tas fram tillsammans med de som bor i området
 • att en dialog med medborgarna förs i större utsträckning
 • att kommunens hemsida utvecklas till en medborgarportal/digitalt medborgarkontor
 • att konsumentvägledning skall finnas i kommunen
 • att svenska kollektivavtal skall gälla, även vid upphandling
 • att krav på offentlighetsprincip och meddelarfrihet inom skattefinansierad privat regi skall gälla
 • att kvalitetskrav sätts i centrum vid all upphandling
 • att vid all offentlig upphandling ska även andra kriterier än lägsta anbud gälla, såsom kvalitetskrav, kollektivavtal och miljö- och hållbarhetsfaktorer

6.3 Integritet och IT för alla

Idag finns en ”digital klyfta” som innebär att inte alla har möjlighet och kunskap att vara delaktig i det digitala samhället. E-demokrati innebär att varje människa har kunskap och möjlighet att använda sig av den elektroniska informationsteknologin i samhället, d.v.s. internet och alla dess funktioner, för att kunna vara uppdaterad om samhällsutvecklingen och vara en del av den. Politikerna ska se till att alla medborgare får tillgång till denna kunskap och dess möjligheter.

Vi har som en ambition att medborgarna skall ha insyn i den kommunala verksamheten samt någon att vända sig till med frågor, förslag eller kritik kring den verksamhet som bedrivs inom och av kommunen.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att Ystad skall vara en regionalt ledande aktör inom IT och digitala medier
 • att det öppna stadsnätet fortsätter att byggas ut och fortsatt är kommunägt
 • att barn och ungdomar i kommunen ska nå ökad digital kompetens
 • att den digitala klyftan ska minska i kommunen
 • att kommunens boendeformer för de äldre IT anpassas och öka de äldres IT-kompetens
 • att möjligheten till att använda öppen källkod, till exempel open office, i kommunens verksamhet utreds
 • att möjligheten för anonyma handlingar vid jobbsökande till Ystad kommun ses över
 • att människors integritet ska värnas när de besöker kommunens olika verksamheter
 • att IT skall vara ett verktyg för att förbättra kommunens miljö
 • att kulturutbudet ska kunna upplevas via digitala medier

 

6.4 En demokrati för och med ungdomar

För att stärka ungdomsfullmäktiges roll i kommunen bör barnchecklistan implementeras snarast. Politikerna ska ansvara för att se över konsekvenserna för samtliga barn och ungdomar i kommunen inför varje enskilt beslut och bedöma konsekvenserna från barnens perspektiv. Detta tvingar politikerna att ta barn- och ungdomsperspektivet in i politiken. Beslutet har legat på Barn- och utbildningsnämndens bord i många år. Därför ska vi socialdemokrater sträva efter att beslutet förverkligas snarast under nästa mandatperiod.

Det behövs olika metoder för att utveckla ungdomsdemokratin. En sådan är demokratidag som har funnits tidigare. Det var en speciell dag då ungdomarna samlades och själva fick sätta dagordningen för vilka frågor och saker de ville prioritera. Ungdomarna organiserade sig och var sedan med i arbetet kring dessa frågor. Vi socialdemokrater anser att detta behöver föras in igen i en ny Ystadmodell. På det sättet stärks ungdomarnas möjligheter att vara med och påverka och ha inflytande över utvecklingen i kommunen.

Ystads kommun har tidigare legat i framkant när det handlar om ungdomsdemokratiarbetet. Vi vill att kommunen åter ska vara en av Sveriges ledande i detta och arbetet kommer att genomföras aktivt tillsammans med kommunens unga.

 

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att barn- och ungdomsperspektivet ska genomsyra de kommunala besluten
 • att initiativ skall tas till införandet av en årlig demokratidag/ungdomsdag
 • att Ystad skall ta initiativ till ett gemensamt ungdomsråd inom Ystad- och Österlenregionen
 • att ett elevfullmäktige införs på gymnasienivå
 • att barnchecklistan implementeras och används inom kommunala beslutsfattandet
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 12:36