3. Företagande och jobb

3. Företagande och jobb
 - En kommun med framgångsrikt företagande och fler jobb         

         

3.1 Företagande

Ystad ska ha ett bra företagsklimat, sysselsättningen ska öka och arbetslösheten minska.

Ystads kommun ligger i ett av Sveriges starkaste varumärken, nämligen Österlen. Hit kommer 100,000-tals människor varje år för att njuta av landskapet och ta del av vad besöksnäringen har att erbjuda. Mycket är fokuserat till sommardelen av året. För att vår kommun och region ska kunna få fler besökare året runt anser vi att det behövs satsas på Ystad som destination tillsammans med näringslivet, Region Skåne, våra grannkommuner och föreningslivet. I andra delar av Sverige där detta har genomförts har tillväxten och antalet arbetstillfällen ökat och besöksverksamhet året runt har etablerats. Nästgårds i Polen och Tyskland finns miljontals nya kunder som skulle kunna lockas hit.

Socialdemokraterna i Ystad är småföretagarvänliga med ambitionen att förbättra möjligheterna för företag att etablera sig i Ystad, men också att ge befintliga företag möjlighet att växa. För detta krävs en god samhällsservice som gör det enkelt att komma i kontakt med både kommunala tjänstemän och politiska företrädare. Vi ska ha lätt för att fånga upp de behov och problem som finns och vi ska kunna hjälpa till med att lösa dem. Det måste finnas en god kommunikation mellan politiken och näringslivet för att förbättra näringslivsklimatet och öka förståelsen för varandras roller. Det måste helt enkelt skapas fler plattformar för möten och kontakter mellan företagare och politik.

En viktig del av att skapa ett bättre företagsklimat är att ge näringslivsrådet ett bredare mandat. Vi har idag ett fungerande näringslivsråd, men vi tror att det är möjligt att ta ännu ett kliv framåt. Vi socialdemokrater tror det skulle vara möjligt för näringslivsrådet att ta ett utökat ansvar i näringslivsfrågorna. Det skulle skapa förutsättningar för en mer dynamisk näringslivsutveckling, samtidigt som vi skapar en mycket bättre och starkare dialog mellan parterna.

Genom en näringslivspolitik som inger förtroende och kontinuerliga samtal vill vi hitta vägar som leder till att vår kommun växer. Genom fler och växande företag kommer det att finnas fler arbetstillfällen. Företagen ska garanteras en 24-timmars garanti gällande förfrågningar.

Ystad har en tradition av handel och detta är en av stadens styrkor. Vi tror att Ystad kan utvecklas ytterligare genom samverkan mellan handel, evenemang, kultur och mässarrangemang till ett regionalt centrum för handel, kultur, turism och upplevelser.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att en satsning görs på destinationsutveckling inom turistnäringen
 • att näringslivsrådet ska få större ansvar och befogenheter
 • att ett gemensamt arbetsmarknadsråd med näringsliv, kommun och föreningsliv införs
 • att samarbetet över kommungränserna när de gäller näringslivsutveckling utvecklas
 • att möjligheter utreds om att skapa ett modernt företagshotell, en ”inkubator”, med gemensamma ytor och delade resurser
 • att en 24-timmarsgaranti gällande förfrågningar till kommunen från näringslivet införs
 • att en årlig innovationsmässa genomförs där näringsliv, föreningsliv, kommun och utbildning är representerade
 • att Ystads kommunpolitiker och tjänstemän ökar sina företagsbesök

3.2 Ökade internationella kontakter

Ystad har sedan medeltiden haft naturliga kontakter och samarbete via Östersjön med folk och företag i andra länder. På senare år har hamnverksamheten varit gynnsam för vår utveckling. Nu är vi i ett läge då det krävs stora beslut. Alternativ ställs delvis mot varandra om hamnens roll som transportled och hamnområdets möjligheter för andra verksamheter. Oavsett vilket vägvalet blir kommer internationell utveckling och kontakter med andra länder att vara avgörande för näringslivets och därmed kommunens utveckling.

EU har bedömt Skåneregionen vara en av de regioner i Europa som har behov av särskilda stödinsatser, framför allt på grund av låg tillväxt och hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar. Vår del av Skåne har hittills under EU-medlemskapet inte varit tillräckligt aktiva i att via EU-resurser utveckla näringsliv, utbildning eller forskningsmöjligheter. Nu måste kommunen, bl.a. via samarbetet i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) öka insatserna. Projekt måste startas inom de områden som redan prioriterats i SÖSK-samarbetet, det vill säga inom infrastruktur, näringsliv, kompetensutveckling och att motverka ungdomsarbetslöshet.

Många näringsidkare i vårt närområde har sedan länge etablerat handel eller annat utbyte med motsvarigheter i länder både i och utanför EU. Andra kan vara på väg att satsa på detta. Deras framgångar kan öka om de får stöd och service. Det kan gälla kontakter med myndigheter eller handelsorganisationer, marknadsföring eller att påtala problem som måste lösas.

En framtida utveckling av hamnområdet är lika viktig för framtiden som den varit historiskt. Därför bör en tidsplan tas fram för att möjliggöra en etappvis utbyggnad och utflyttning av hamnen till det yttre hamnområdet. Större färjor kräver satsningar på rationella nya lägen för både ankommande och avgående trafik.

Ökade samarbeten med länder runt Östersjön är också nödvändiga med hänsyn till de problem som visat sig i fråga om vattenkvalitet och föroreningar. Forsknings-, idé- och kunskapsutbyte behövs för att gemensamt lösa dessa frågor och skapa en hållbar utveckling.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att arbetet intensifieras med planering och övriga frågor kring hur hamnområdet kan utvecklas
 • att samarbetet inom SÖSK prioriteras så att projekt med EU som medfinansiär inom de redan beslutade områdena kommer igång under perioden 2014-2020                 
 • att en gymnasieutbildning tas fram med tydlig EU-inriktning
 • att kontakter och samarbete ökar mellan myndigheter och skolor i Ystad och motsvarigheter i andra länder
 • att ett forum skapas för att underlätta utländska kontakter för näringslivet och kommunen
 • att kontakterna ökar med kommuner på andra sidan Östersjön
 • att en större mässa i Ystad planeras och genomförs med internationella och sydostskånska företag och föreningar
 • att i samverkan med andra kommuner arrangera en eller flera konferenser kring Östersjöns problem och möjligheter då det gäller vattenkvalitet, erosion m.m.
 • att en plan för hela yttre hamnens användning och funktion tas fram

 

3.3 Arbete är källan till utveckling och välfärd

Människors vilja till arbete och att skapa nytt, är källan till all utveckling och välfärd. Det är när vi som människor inte får använda våra förmågor, skärpa tanken, använda våra händer, som vi tappar fästet och slutar tro på framtiden. Det är det största slöseri som finns att inte ta tillvara varje människas förmåga och kreativitet, när vi formar den framtid som vi alltid äger tillsammans. Ett samhälle som inte förmår att ta tillvara den kraften har misslyckats.

Massarbetslösheten har nu bitit sig fast. I Ystads kommun har runt 8 procent av den vuxna befolkningen varit arbetslös under senare år. Alltför många av dem är beroende av socialbidrag för att klara livets nödtorft. Det är i sig ett oerhört nederlag för ett modernt samhälle som vårt och en tragedi för den enskilde. Fler unga slutar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Vi vet att det bäddar för svårigheter att hitta sin plats på arbetsmarknaden.

Det behövs mer än jobbskatteavdrag för att öka tillväxten och skapa fler arbeten. Att försämra sjukförsäkring och A-kassa leder inte heller till en växande arbetsmarknad och fler jobb. Det enda som en sådan politik leder till är ökade klyftor i samhället och rädda, otrygga människor. Det finns en annan väg framåt.

En viktig roll för kommunen och samhället i stort är att se till att de basala strukturerna fungerar och kan utvecklas. Det handlar om välfungerande samhällen med bostäder, utbildning, kultur och föreningsliv. Det handlar om en attraktiv miljö och det handlar om en väl utbyggd infrastruktur. Med de här fundamenten på plats ska politiker och förvaltningar också samverka med alla aktörer som verkar i kommunen. Det ska finnas en nära dialog, som bygger på förtroende och tillit. Bara så kan vi gemensamt verka för att utveckla vår kommun. Vi har alla ett gemensamt intresse av att vi som lever och verkar här känner framtidstro. Unga ska gå vidare i vuxenlivet med känslan av att de behövs i arbetslivet och i samhällsbygget. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att få bukt med arbetslösheten bland unga.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att Ystad ska vara bland de kommuner som har Skånes lägsta arbetslöshet
 • att antalet invånare i Ystad som är i arbete ska öka
 • att insatser görs för unga utan sysselsättning så att de erbjuds meningsfull sysselsättning inom 90 dagar
 • att yrkesintroduktion och utbildning för arbetslösa utvecklas
 • att lärlingsprojekt uppmuntras och utvecklas
 • att kommunen ska erbjuda praktikplatser till unga
 • att människor med olika funktionsnedsättningar ska få hjälp till meningsfull och fungerande sysselsättning
 • att människor som valt att flytta eller fly till Sverige ska erhålla meningsfull sysselsättning och arbete i någon form omgående vid ankomsten för att bli delaktiga i samhället

3.4 Attraktiva arbetsplatser och god arbetsmiljö

Kommunen är en av de största arbetsgivarna i Ystad. Socialdemokraterna ser personalen som den största investeringen och resursen för utveckling av all kommunal verksamhet. Arbetstid och anställningsform är faktorer som påverkar varje anställd, på kort och lång sikt.

En fast anställning är en trygghet medan vikariat och korttidsanställningar har många nackdelar för ekonomi och arbetsmiljö. 

Vi vill införa heltid som en rättighet och generell norm för alla anställda. Heltid ger ökade möjligheter för människor att kunna leva på sin lön medan deltidsanställning skapar problem, inte bara i dag utan också i framtiden. Livsinkomsterna minskar och pensionen blir lägre. Lägre inkomst innebär lägre konsumtionsutrymme och knappa marginaler. En lön som bara räcker till det allra nödvändigaste eller knappt det skapar stress.

Personalen är den viktigaste resursen. Vi vill under nästa mandatperiod utveckla nya samarbetsmöjligheter och pröva olika modeller för att öka medarbetarnas inflytande på sin arbetsplats. En hälsosam arbetsmiljö som präglas av delaktighet ska göra det möjligt för den enskilde att påverka sin arbetsdag. Det leder i sin tur till ökad arbetsglädje och friskare personal vilket alla vinner på.

Kompetensutveckling för personalen har stor betydelse för att utveckla kvalitet och nå goda resultat.

Mätbara mål, som ger möjlighet till jämförelse med andra alternativ ska eftersträvas och alternativa driftsformer kan komma ifråga, t.ex. personal- eller föräldrakooperativ.

Kartläggningar av oskäliga löneskillnader bör fortgå inom alla verksamheter som kommunen har övergripande ansvar för. Skillnader mellan kvinnors och mäns inkomster ökar trots att kvinnor på många ”kvinnliga” yrkesområden har längre utbildning än män på andra områden. Många faktorer kan bidra till skillnaderna. Kartläggningar och uppföljningar av löneutvecklingen ger underlag för att åtgärda löneskillnaderna.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att servicetänkande genomsyrar det kommunala ledarskapet
 • att användningen av visstidsanställningar i kommunal verksamhet ska minimeras
 • att de kommunalt anställda ska ha rätt till heltid
 • att kommunen genom avtal ska garantera även de fackliga organisationerna möjligheten att kontrollera entreprenörer och deras underleverantörer så att dessa lever upp till villkoren om avtalsenliga löner och goda arbetsförhållanden. Detta skall även gälla vid upphandling.
 • att personalens inflytande över verksamheten och delaktighet i beslut ska stärkas
 • att insatser görs för att minska osakliga löneskillnader och löneskillnader mellan kvinno- respektive mansdominerade yrkesområden
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 12:36