Idrottspolitiskt handlingsprogram


1.5 En aktiv och hälsofrämjande fritid

Ystad har ett rikt och varierat föreningsliv, vilket är ett tecken på att kommuninvånarna har ett aktivt liv även utanför arbetet och gärna ägnar tid åt specialintressen. Här finns också av tradition ett stort engagemang i idrottsaktiviteter, idrottsföreningar och tävlingsidrott.

Idrott har också en folkhälsoaspekt. Allt fler ägnar sig åt motion och fysisk aktivitet för att må bra. Det främjar både det fysiska och psykiska välbefinnandet. Mycket forskning och erfarenhet visar att motion och rörelse efter vars och ens förmåga motverkar eller lindrar sjukdom eller ohälsa. Genom att barn- och ungdomar tidigt i livet blir fysiskt aktiva så ökar chanserna att de är fysiskt aktiva även som vuxna; således stärks den livslånga rörelseglädjen.

Samhällsförändringar gör dock att engagemanget verkar minska. Föreningar börjar få färre medlemmar. Det kan bero på att det finns ett stort, ökat utbud av aktiviteter, som lockar eller på att vi är mer rörliga och har mer varierande intressen över tid. Det kan också ha ekonomiska orsaker. En del sporter är relativt kostsamma och det kan vara svårt för t.ex. barnfamiljer att bekosta utrustning, resor och avgifter. Ideella idrottsföreningars förutsättningar att bedriva verksamhet har försvårats av att föreningsstödets omfattning inte har följt med samhällets övriga kostnadsutveckling. Därför är det viktigt att en översyn av stödet till föreningar görs för att kunna stimulera föreningsutvecklingen i kommunen.

Det finns många gröna områden, som skulle kunna rustas och bli mer inbjudande till rörelseaktiviteter nära bostadsområden. Spontanidrott kan handla om lekplatser eller basketplan, skateboard, qigong eller boule. Genom att utveckla kommuninvånarnas närmiljö förstärks möjligheterna att kontinuerligt vara fysiskt aktiv, något som även kallas närhetsprincipen vid planeringen.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

  • att vid planering av bostadsområden och skolor ska en närhetsprincip gälla för att skapa möjligheter till fysisk aktivitet
  • att kommunen kartlägger nuvarande möjligheter till spontanidrott i hela kommunen och analyserar behov av ytor för sådana aktiviteter
  • att kommunen utreder vilket stöd som behövs för att motverka minskningen i föreningsverksamheten, särskilt idrottsföreningarnas
  • att utifrån detta, ett långsiktigt program tas fram som talar om hur hälso- och idrottsaktiviteter ska nå alla kommuninvånare
  • att göra en generell översyn av kommunens gemensamma anläggningar avsedda för fysisk aktivitet
  • att resultatet av översynen ska användas för ta fram ett långsiktigt program gällande underhåll och nybyggnation av den gemensamma infrastrukturen för idrott.
  • att Ystad kommuns idrottsföreningar skall ses som idrottsföreningar och inte som företag
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-16 16:35