1. Leva och Bo

1. LEVA OCH BO 
 - en kommun att vilja leva och bo i


1.1 En attraktiv kommun med bra boende för olika behov

Ystads kommun har en stor potential att öka sin befolkning. Det finns en lång kö av människor som önskar att bosätta sig här. En ökad befolkningsmängd ger ökade resurser till investeringar som ytterligare kan stärka attraktionskraften.

Ystad är ett regionalt centrum som lockar till sig besökare från andra kommuner. Därför måste det finnas möjligheter för handeln att utvecklas; dock bör externa köpcentra undvikas. Den gamla stadskärnan och kulturen med klostret, teatern, konstmuseet och de olika evenemangen är kända, positiva varumärken för Ystad. Med ett nytt badhus och nya sporthallar bör även fritidssektorn få ett lyft. Även detta bidrar till att göra Ystad kommun mer attraktiv.

Ystad har idag en alldeles för låg produktion av bostäder. Kraftig obalans råder mellan utbud och efterfrågan. Att få bukt med denna obalans är väsentligt både för kommunens ekonomi och det lokala näringslivet. Att få bättre fart på bostadsbyggandet är en stor utmaning. Framgång kräver ett effektivt samarbete med berörda intressenter. Ett bostadspolitiskt råd bör vara ett lämpligt forum för sådant samarbete. Ystadbostäder ska ha en viktig roll i arbetet med att nå byggmålet.

Förutom tätorten anser vi att det ska satsas på byarna. Här finns möjligheter till utbyggnad men också att förbättra servicen, exempelvis genom att se till så att belysning, trafiksäkerhet och tillgänglighet fungerar. Köpingebro är en av de byar vi vill satsa på, med tågstation, närbutik och samhällsservice såväl som möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter.

Vi socialdemokrater anser att det behövs en offensiv bostadspolitik och vill satsa på nybyggnation som särskilt är anpassat för ungdomar som vill skaffa ett eget boende. Idag tvingas ungdomar bo kvar hos sina föräldrar i allt större utsträckning. Detta hänger naturligtvis också samman med svårigheten att hitta ett arbete så att man kan försörja sig själv.

Blandad bebyggelse med villor, bostadsrätter och hyresrätter i områdena är viktig för att motverka segregation. Dock kan det i vissa livssituationer finnas behov av boende som mer riktar sig till särskilda grupper. Det kan vara ungdomar, äldre och ensamstående. 

Miljöaspekter måste i högre grad påverka bostadsområdenas planering för att minimera klimatpåverkan.

Socialdemokraterna vill satsa på en form av ungdomsboende med billigare och mindre lägenheter. Det behöver tas fram mer flexibla planlösningar, som kan passa människors olika behov.  Socialdemokraterna kommer att arbeta intensivt för att fler hyreslägenheter ska byggas i Ystad kommun. Det kan göra det möjligt för fler ungdomar att bo kvar i Ystad eller fler ungdomar att flytta till Ystad om de så önskar, till exempel vid studier i Malmö eller Lund. Andra möjligheter för att få fler lägenheter för unga kan vara vindslägenheter och kollektivboenden, både centralt i Ystad och i byarna. En fjärdedel av alla nyproducerade lägenheter ska vara förbehållna ungdomar.

Under mandatperioden vill socialdemokraterna se över vilka behov som finns rörande boende för äldre. Vi vill satsa på ett mer omfattande byggprogram där bland annat bostäder för ungdomar och äldre prioriteras. Det gäller att Ystad kommun som helhet kan erbjuda stor variation av boende som passar individens behov. Dessa ska finnas med i det övriga fastighetsbeståndet. Det är viktigt att det finns tillgång till billiga och bra bostäder även för de äldre.

Behovet av särskilda boendeformer för äldre och personer med fysiskt och/eller psykiskt funktionsnedsättning fortsätter att öka. Det måste finnas större framförhållning när det gäller den här formen av bostäder. De som är äldre och sjuka kan inte vänta i åratal på att ett boende ska bli ledigt. Det är därför av största vikt att följa upp hur behoven utvecklas och ha god framförhållning med marktillgång och planer.

Behovet av ett eget boende med högre trygghet efterfrågas av allt fler äldre. Känslan av att kunna få hjälp om det uppstår problem gör stor skillnad. Trygghetsboendena stärker också känslan av samhörighet och social gemenskap. Därför är tillgången till gemensamhetslokaler en viktig komponent för att ge möjlighet till aktiviteter, som stärker de äldres nätverk och ger rum för social gemenskap. Det bör finnas tillgång till trygghetsboenden både i staden och i de större byarna. Socialdemokraterna ser området kring Dammhejdan som en självklar plats för ett äldre- och trygghetsboende.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att befolkningen ska öka med minst 1 procent om året
 • att när nya detaljplaner utformas ska fyra faktorer vara vägledande: ekonomi, ekologi, närhet och kultur
 • att Ystadbostäder ökar sitt bestånd genom nybyggnation med minst 50 bostäder per år
 • att det totala bostadsbeståndet ökar med 150 bostäder per år
 • att när planering av nybyggnation i kommunen sker skall olika boende- och upplåtelseformer beaktas
 • att tilldelning av tomter ska villkoras med tydlig tidsbegränsning för verkställighet av byggandet
 • att det i detaljplaner för områden utanför tätorten ges möjlighet att bygga hyres- och bostadsrätter i småskaliga flerfamiljshus
 • att ett bostadspolitiskt råd inrättas för att driva upp takten i bostadsbyggandet
 • att Ystad utvecklar kvalitetsboende
 • att möjligheten till odlingslott utökas
 • att lokalt inflytande över den egna boendemiljön införs i de olika stadsdelarna
 • att satsning görs på en form av ungdomsboende med billigare och mindre lägenheter
 • att utredning görs av behovet rörande boende för äldre
 • att det sker dialog och planering mellan kommun och bostadsbolag avseende äldres boende, för att få ett tryggt boende
 • att äldre ska få utökade möjligheter till parboende
 • att äldreboendena ska vara aktiva nav i kommunen – inte isolerade öar
 • att ungdomslägenheter också skapas i de inre delarna av Ystad tätort
 • att kollektivboende för unga undersöks
 • att arbeta aktivt för att ungdomars möjlighet att komma in på bostadsmarknaden förenklas
 • att kommunen skapar möjlighet för ungdomar att bo kvar och att vilja flytta till Ystad under sin studietid

 

1.2 Trafik och kommunikation

Boende, goda kommunikationer och en bra livsmiljö hänger ihop. Vi ser det som samhällets ansvar att kommuninvånarna så långt det är möjligt kan nå arbetsplatser, serviceinrättningar, fritidsaktiviteter, inklusive Sandskogen och badstranden, med kollektivtrafik. Boende på landsbygden och pendlare måste ägnas särskild uppmärksamhet.

En väl utbyggd kollektivtrafik är även nödvändig för att minska energiförbrukningen, öka trafiksäkerheten och förbättra miljön. Stadsbussarna ska ha en linjesträckning som efterfrågas av flertalet.

Att fler tar cykeln är nyttigt för både miljön och hälsan. Detta bör stimuleras med fortsatt utbyggnad av cykellederna och bra underhåll av cykelbanor. Samordning bör ske med cykel- och turistleder inom Ystad– och Österlenregionen. En cykelplan bör tas fram för hela kommunen. Cykelparkeringen vid järnvägsstationen bör förbättras och utvecklas för att göra kollektivresandet mer attraktivt.

Bland dem som är starkt beroende av kollektivtrafik finns många äldre. Med hänsyn till detta och hur deras ekonomi utvecklats är det väl motiverat att införa kostnadsfri kollektivtrafik för dem som är 75 år eller äldre.

Satsningarna på infrastrukturen har stor betydelse för Ystads framtid. Särskilt viktigt är vad som händer med järnvägen, E65:an och hamnen. Även i fråga om den hårt belastade riksväg 13 behövs åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och öka transportmöjligheterna.

Den nationella transportplanen för 2014 – 2025 innehåller satsningar i form av fler mötesspår och andra transportfrämjande åtgärder på Ystad/Simrishamnsbanan samt förlängning av motorvägen på E65:an fram till Börringe.

Aviserade investeringar i infrastrukturen – om än otillräckliga – är mycket välkomna. De bör bl.a. öppna möjlighet till halvtimmestrafik på järnvägen ända fram till Simrishamn, vilket har stor betydelse för utvecklingen av Köpingebro. Vi vill att kommunen verkar snabbt och intensivt för att de aviserade infrastruktursatsningarna genomförs i planperiodens tidigare skede och att påtryckningar görs för ytterligare insatser. Viktigt blir också att slutföra planeringen av hamnområdet. När det är gjort kan intresset för Ystad väntas öka väsentligt med den positiva verkan det har på näringsliv och befolkningsutveckling.

Många oroas av trafiksituationen på Regementsgatan. Skyddet för gång- och cykeltrafikanter behöver förbättras. Detta kräver en ombyggnad av gatan. 

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att kollektivtrafiken ska fungera väl för alla invånare, oberoende av var man bor i kommunen, ålder och funktionsnedsättning
 • att särskild hänsyn tas till transportbehoven under turistsäsongen
 • att kollektivtrafiken utökas sommartid till kommunens turist- och kulturmål
 • att utbyggnad sker av gång- och cykelleder såväl inom tätort som landsbygd
 • att kostnadsfri kollektivtrafik inom stadsgränsen införs för personer över 75 år
 • att vägarna förbättras från Kabusa till Stora Herrestad, förbi Köpingebro, i syfte att avlasta Dragongatan/E65
 • att driva frågan om att E65 får motorvägsstandard på sträckan Ystad- Skurup
 • att kommunen verkar för att aviserade investeringar i väg och järnväg snarast genomförs
 • att god standard av gator och vägar iakttas inom kommunen
 • att Regementsgatan och Österportstorg byggs om för att öka trafiksäkerheten
 • att cykelparkeringen vid järnvägsstationen förbättras och utvecklas

1.3 En föredömlig turistkommun

Turismen liksom besöksnäringen är en viktig del av Ystads näringsliv och betyder alltmer för sysselsättningen. Ystad ska fortsatt utvecklas som turistkommun och en kommun med konferensmöjligheter av hög kvalitet. Ystad ska kunna erbjuda service av god kvalité, som svarar upp mot ökade krav från både inhemska och utländska turister och besökare. Den ökade efterfrågan på rekreation och upplevelser kräver att vi bygger ut och utvecklar sådana projekt som är av värde för turistnäringen.

Ekoturism liksom aktivt turistande ligger väl i tiden och inkluderar ekologiskt, ekonomiskt och hälsofrämjande perspektiv. Detta måste få tydligt genomslag i det fortsatta arbetet med att utveckla Ystad som turistkommun. Det aktiva turistandet kan handla om aktiviteter för träning, hälsa och sport.

En stugby och camping i östra kommundelen bör inrättas och husbilsparkeringar runt om tätorten etableras. De befintliga vandrarhemmen måste dessutom upprustas och moderniseras. Socialdemokraterna ser det som självklart att Ystad som turistkommun också ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Kusten har en stor dragningskraft, inte bara på sommaren med badliv, utan även för båtliv, fiske, drakflygning och surfing. Vi får heller inte glömma besöksnäringen med Kåseberga med Ales Stenar är den klart lysande stjärnan. Här är vi övertygade om att det finns en stor potential som inte är utnyttjad där vi kan skapa Natur & Kulturum. I detta forum samlas kultur, fisketradition, vandring, fågelskådning, lokala mattraditioner och handel. Detta gynnar även småföretagandet.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att ekoturismen utvecklas
 • att utvecklingen mot aktivt turistande fortsätter
 • att en ny stugby och camping byggs öster om Ystad
 • att Ystad ska vara föredömligt att turista i för personer med funktionsnedsättning
 • att kommun, näringsliv och besöksnäring liksom föreningar samarbetar för att ta fram nya aktiviteter som vänder sig till turister
 • att planering påbörjas av Natur & Kulturum samt att turistinformationen i Kåseberga utvecklas

1.4 Ett rikare liv i en kulturkommun

Ystad är en kulturkommun och kulturen är en del av Ystads varumärke. Kulturen är ett medel för marknadsföringen av kommunen för inflyttning, turism och näringslivsetablering och ger kommuninvånarna ett rikare liv.

Socialdemokraterna vill öka samarbetet med kommunens kulturella föreningar och andra aktörer, skapa en större flexibilitet vad gäller kulturbidragen samt bredda synen på kulturstöd så att fler kan få stöd till sin verksamhet. Synen på kulturen är att det ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället, som tillåts ligga i framkant med tidsandan.  Arbetet med kulturfrämjandet måste även inkludera landsbygden runt staden, som har en potential till ökad inflyttning.

Ystad har tillgång till många kulturmötesplatser med sin välbevarade stadskärna med kvarter, hus, kyrkor och ett stadsmuseum, vars klosterbyggnad är kärnan i museiverksamheten. Socialdemokraterna ser stora möjligheter med Klostret och vill utveckla det till ett kulturcentrum. Besöksantalet ökar och vi menar att en satsning på det unika Klostret skulle ge eko i hela kultur-Sverige. Klostret kan på så vis vara en av de viktiga institutioner, som bidrar till Ystads attraktionskraft som kulturstad.

Till detta har Ystad har en stadskärna med många kulturbyggnader värda att ta tillvara och vidareutveckla, inte minst med verksamhet. Innerstaden med dess fina gamla arkitektur ska vårdas, behållas och anpassas.

Vi vill öka resurserna till olika kulturaktiviteter främst under sommarhalvåret för att höja attraktiviteten för såväl Ystads invånare som för våra turister. Satsningar inom kulturområdet ska vara en viktig orsak till att regionens invånare tar sig från väster till öster. Socialdemokraterna vill att kommunen ska göra egna arrangemang som t.ex. en årlig kulturfest, en publik ceremoni vid utdelandet av Ystads kulturpris. Vi vill också se över vilka resurser som finns och utnyttja dem till att skapa olika arrangemang, gärna med olika samarbetspartners.

Så kallade kulturstråk har börjat utvecklas i några svenska kommuner. Det är ett promenadvänligt stråk, som knyter samman kulturellt intressanta platser, där det kan finnas intressanta byggnader, utställningar eller andra kulturinslag. Det kan vara en möjlig utveckling också för Ystads del.     

Biblioteken har en viktig uppgift både för skolan och för medborgarna. De ska vara självklara mötesplatser. Men bibliotekens verksamhet behöver förändras utvecklas i takt med att samhället och folks vanor förändras, inte minst vad gäller den digitala teknologin. Även biblioteksfilialerna behöver utvecklas för att göra byarna mer attraktiva som boplats för både redan boende och nyinflyttade. Tanken på ett nytt bibliotek i framtiden bör hållas levande, om det finns behov för ett sådant.

Ystad har genom satsningar på filmen blivit intressant för dem som studerar film och Ystad ska fortsätta utvecklas både i relation till de större högskolestäderna i regionen och vad gäller filmstudier. Här finns möjlighet att arrangera en filmfestival, där kommunen står som huvudarrangör.

Kreativa personer med idéer till verksamhet eller produktion med anknytning till kulturområdet kan få en bättre start genom att finnas i en ”kulturinkubator” liknande dem som finns för andra typer av spirande företag, där det finns vissa gemensamma resurser och möjligheter till kontakter, råd och stöd.

 

Sommaren är en tid då många ungdomar feriearbetar. Inom kultursektorn vill vi pröva ”sommarkulturanställningar”. De ska först och främst riktas till de ungdomar som håller på att utbilda sig inom de estetiska ämnena på gymnasiet, folkhögskolor eller högskola/universitet. Under sommaren deltar de i och arrangerar olika uppsättningar. På det sättet förstärks Ystads kommun som en levande kulturkommun samtidigt som unga får en möjlighet till arbetslivserfarenheter och karriärmöjligheter inom kulturbranschen.

 

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 

 • att Film i Ystad fortsatt ska vara ett starkt varumärke för Ystad kommun
 • att kommunen satsar på att göra egna kulturarrangemang, både årligt återkommande och tillfälliga
 • att möjligheterna till kulturstöd breddas så att privatpersoner och nystartade företag kan innefattas
 • att kulturstråk och kulturplatser skapas i stadsdelar och nya områden
 • att en form av ”kulturinkubator” utreds och prövas
 • att ett utvecklingsarbete startar kring biblioteksverksamheten för att biblioteken ska bli levande och ledande centra för olika kulturaktiviteter och lärande
 • att kulturen ska vara med från början vid planering av nya bostadsområden och boenden
 • att sommarkulturanställningar prövas

 

1.5 En aktiv och hälsofrämjande fritid

Ystad har ett rikt och varierat föreningsliv, vilket är ett tecken på att kommuninvånarna har ett aktivt liv även utanför arbetet och gärna ägnar tid åt specialintressen. Här finns också av tradition ett stort engagemang i idrottsaktiviteter, idrottsföreningar och tävlingsidrott.

Idrott har också en folkhälsoaspekt. Allt fler ägnar sig åt motion och fysisk aktivitet för att må bra. Det främjar både det fysiska och psykiska välbefinnandet. Mycket forskning och erfarenhet visar att motion och rörelse efter vars och ens förmåga motverkar eller lindrar sjukdom eller ohälsa. Genom att barn- och ungdomar tidigt i livet blir fysiskt aktiva så ökar chanserna att de är fysiskt aktiva även som vuxna; således stärks den livslånga rörelseglädjen.

Samhällsförändringar gör dock att engagemanget verkar minska. Föreningar börjar få färre medlemmar. Det kan bero på att det finns ett stort, ökat utbud av aktiviteter, som lockar eller på att vi är mer rörliga och har mer varierande intressen över tid. Det kan också ha ekonomiska orsaker. En del sporter är relativt kostsamma och det kan vara svårt för t.ex. barnfamiljer att bekosta utrustning, resor och avgifter. Ideella idrottsföreningars förutsättningar att bedriva verksamhet har försvårats av att föreningsstödets omfattning inte har följt med samhällets övriga kostnadsutveckling. Därför är det viktigt att en översyn av stödet till föreningar görs för att kunna stimulera föreningsutvecklingen i kommunen.

Det finns många gröna områden, som skulle kunna rustas och bli mer inbjudande till rörelseaktiviteter nära bostadsområden. Spontanidrott kan handla om lekplatser eller basketplan, skateboard, qigong eller boule. Genom att utveckla kommuninvånarnas närmiljö förstärks möjligheterna att kontinuerligt vara fysiskt aktiv, något som även kallas närhetsprincipen vid planeringen.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att vid planering av bostadsområden och skolor ska en närhetsprincip gälla för att skapa möjligheter till fysisk aktivitet
 • att kommunen kartlägger nuvarande möjligheter till spontanidrott i hela kommunen och analyserar behov av ytor för sådana aktiviteter
 • att kommunen utreder vilket stöd som behövs för att motverka minskningen i föreningsverksamheten, särskilt idrottsföreningarnas
 • att utifrån detta, ett långsiktigt program tas fram som talar om hur hälso- och idrottsaktiviteter ska nå alla kommuninvånare
 • att göra en generell översyn av kommunens gemensamma anläggningar avsedda för fysisk aktivitet
 • att resultatet av översynen ska användas för ta fram ett långsiktigt program gällande underhåll och nybyggnation av den gemensamma infrastrukturen för idrott.
 • att Ystad kommuns idrottsföreningar skall ses som idrottsföreningar och inte som företag
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-16 03:38