2. Miljö

2. MILJÖ - Miljöfrågan genomsyrar verksamheten

 

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om jordens medeltemperatur fortsätter att stiga i nuvarande takt leder det till mycket allvarliga konsekvenser för den mångfald av arter som utgör vårt ekosystem producerar det syre vi andas och den mat vi äter. Vårt nuvarande sätt att i en accelererande takt förbruka ändliga resurser är ohållbart och är ett allvarligt hot mot vårt ekosystem. Det krävs kloka beslut och målmedvetet agerande såväl lokalt, regionalt, nationellt som globalt för att stoppa ökningen av växthusgasutsläpp.

Vi vill att Ystad kommun ska vara ett föredöme i arbetet för långsiktig hållbar utveckling. Vi ska minska utsläppen av växthusgaser genom investeringar i effektiv klimat- och miljövänlig teknik i våra egna verksamheter och ställa motsvarande krav på de varor och tjänster vi upphandlar på marknaden. Då stimulerar vi framväxten av nya gröna jobb och bidrar till att företagen vi gör affärer med blir bättre på att utveckla teknik med den miljöprofil alltfler efterfrågar. Vi ska också med vår verksamhet underlätta för såväl personal som medborgare att göra klimat- och miljösmarta val i vardagen.

Där man bor och verkar vill man också att det ska finnas ren luft, rent vatten och en attraktiv omgivning. Den socialdemokratiska miljöpolitiken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöfrågorna ska genomsyra alla delar av kommunens verksamheter i enlighet med kommunens miljöhandlingsprogram. Alla ska känna sig delaktiga i miljöarbetet och hjälpa till med att nå kommunens miljömål. Målsättningen är att främja en god hälsa och boendemiljö, värna den biologiska mångfalden, ta till vara de stora kulturmiljövärdena, bevara vattnets långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning av naturresurserna. 

Kustområdets naturskönhet, naturvärden, biologiska mångfald och variation bibehålls genom ett fortsatt varsamt brukande. Stor hänsyn ska tas till detta vid bedömningen av ny bebyggelse och andra ingrepp. Det kustnära området måste skyddas från bebyggelse, inte minst av rekreationsskäl. Planeringen inom kustområdet ska ta hänsyn till erosionsproblematiken och prognostiserade klimatförändringar.

För socialdemokraterna är det en självklarhet att Ystad ska eftersträva användandet av miljöenliga och förnyelsebara energislag.  Vid framtida byggande är det viktigt att beakta ekologiska aspekter i den dagliga driften av lägenhetsbeståndet. Satsningar ska ske på ekologiskt byggande, d v s använda sunda byggmaterial och byggmetoder. Bevarandeplanen ska utökas till att omfatta hela Ystads kommun för att tillvarata de stora kulturmiljövärdena.

Ystad Energi AB ska äga och underhålla infrastruktur för energi, IT-kommunikation, belysning samt tillhandahålla elnättjänster och fjärrvärme på ett miljövänligt sätt. Bolaget ska tillhandahålla fjärrvärme i hela centralorten till ett pris som är konkurrensmässigt i förhållande till andra alternativ.

Socialdemokraterna tror att biogasen har en stor potential för framtiden. Teknikens utveckling kan göra det möjligt att gå över till denna mer miljövänliga energikälla. Socialdemokraterna menar att det i sydöstra Skåne borde kunna etableras en anläggning för framställning av biogas, eftersom förutsättningarna är mycket goda, då råvaran finns runt om i vår kommun.

Under mandatperioden vill socialdemokraterna ta fram ett särskilt klimathandlingsprogram. Genom arbete med att minska energianvändning och minska användning av fossila bränslen ska miljön och klimatet förbättras. Målet ska vara att Ystad kommun 2020 är en klimatneutral kommun, som inte bidrar till försämrad global miljö. Detta kräver bland annat att användningen av fossilt bränsle för uppvärmning och transporter minskar med hälften jämfört med 1990. All verksamhet ska drivas med hög kvalitet och med miljömässig hänsyn i linje med Ystads miljöhandlingsprogram. Intentionerna i kommunens miljöhandlingsprogram ska dessutom förverkligas.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att Ystad ska vara en klimatneutral kommun
 • att ett samlat och samordnat klimathandlingsprogram tas fram
 • att utveckla kommunens informerande och medvetandeskapande roll i miljöarbete
 • att den fysiska planeringen i Ystad ska vara klimatsmart
 • att samtliga kommunägda fordon drivs med miljövänliga drivmedel
 • att vatten- och avloppsnätet byggs ut och förbättras i enlighet med vattenplanens intentioner
 • att åtgärdsprogram tas fram för att förbättra vattendragens vattenkvalitet
 • att avloppsreningsverket ska vara ombyggt
 • att behålla avfallshanteringen i kommunal regi
 • att samtliga vattentäkter ska ha nya skyddszoner med moderna föreskrifter, bl.a. förbud mot giftspridning
 • att arbetet med avfallshanteringen i hushåll och kommunen ska utvecklas med större andel återvinning
 • att ett särskilt projekt,”Skitlite 2020”, påbörjas där målsättningen är att minska avfallet till 320 kilo per person och år och att halvera både mängden felsorterat avfall samt felsorterat farligt avfall fram till 2020
 • att Ystad ska vara en till 100 procent fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2020
 • att en kontinuerlig energieffektivisering av kommunens och de kommunala bolagens fastigheter görs
 • att solceller ska byggas på lämpliga kommunägda byggnader, inklusive Ystadsbostäder
 • att hamnen byggs ut på miljöns och människors villkor. Miljöstörningarna ska minimeras
 • att inköpen av mat ska vara klimatsmart och minst 25 procent ekologisk att utveckla den ”Samordnade varudistributionen”
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 12:36