5. Trygghet och välfärd

5. Trygghet och välfärd
- En kommun som är stödjande och säkrar tryggheten

5.1 Social omsorg och förebyggande insatser

 

Kommunen har till uppgift att skapa ett samhälle som på bästa sätt ger människor möjlighet att leva ett tryggt liv. Vi accepterar inte att den sociala välfärden och tryggheten nedmonteras. Under den senaste mandatperioden har allt fler efterfrågat alla de tjänster som Social Omsorg har att erbjuda. Det är angeläget att dessa behov blir tillgodosedda med rätt insatser i ett långsiktigt tänkande.

Vi måste aktivt utvärdera verksamheterna och skapa möjligheter att utarbeta nya metoder och tillvägagångssätt. Det har visat sig att missbruket av Cannabis går långt ner i åldrarna och enligt den folkhälsoenkät som görs visar det sig att var femte elev i årskurs två på gymnasiet har provat narkotika. Det förebyggande arbetet kan ges möjligheter till utveckling och självklart måste Ystad vara en kommun som är föregångare på detta område.

Genom förebyggande individuell rådgivning samt behandlande insatser ska drogkonsumtionen och den enskildes missbruksproblem minska och upphöra. Rådgivningsbyrån och olika behandlingshem är viktiga delar av det trygghetsskydd som vi vill ska finnas för människor i vår kommun. Utåtriktad verksamhet från Rådgivningsbyråns sida är viktigt för att upptäcka, hjälpa och ge möjligheter till människor som har hamnat i missbruk. Denna behöver intensifieras.

Behovet av försörjningsstöd har ökat de senaste åren. Samarbetet mellan kommunen som arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, näringslivet och föreningslivet behöver utvecklas för att människor utan egen försörjning ska ges möjlighet till detta och därmed ett nytt nätverk på arbetsplatsen, en tillhörighet och nya möjligheter i livet.

Människor som har utsatts för någon form av våld i hemmet, eller riskerar att utsättas för detta, ska få stöd. En kvinnojour ska erbjudas i samverkan mellan kommunerna i Ystad - Österlenregionen. Detta är ett mycket angeläget utvecklingsarbete som kräver ett gemensamt arbete av alla.

Vi måste också ta nästa steg i arbetet med att skydda människor som utsätts för våld i hemmet eller på annat sätt behandlas illa. Ett arbete bör inledas under nästa mandatperiod där det skapas en naturlig samlingsplats för kvinnor och barn som far illa, något som också skulle kunna utvecklas till ett skyddat boende. Detta är något som saknas i Ystads kommun. Även män som utsätts för våld behöver uppmärksammas.

Ystad kommun har genomfört ett målmedvetet arbete med att verksamheter för barn och unga på ett tidigt stadium ska upptäcka och reagera på barn i familjeförhållande där behov av stöd och hjälp i föräldrarollen finns. Så långt det går är inriktningen att genomföra lösningar på hemmaplan. Det skapar trygghet för den unge att kunna få hjälp och nya livschanser. I centrum står öppenvårdsinsatser, tidiga insatser och föräldrautbildningar som erbjuds av personal med olika professionell kompetens som arbetar i team vid mindre enheter runt om i kommunen.

Uppsökande arbete behöver utvecklas för att fånga upp fler personer med psykiatrisk funktionsnedsättning. Boendestödjare som stöttar personer med psykiatrisk funktionsnedsättning ska tillhandahållas. En meningsfull sysselsättning måste finnas för denna grupp invånare. Den offentliga verksamheten, det privata näringslivet, föreningslivet och kyrkan behöver samarbeta för att skapa rätt förutsättningar för detta.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att nya modeller i det missbruksförebyggande arbetet införs
 • att särskilda resurser tillförs arbetet med personer med psykisk funktionsnedsättning och andra funktionsnedsättningar, t.ex. utveckling av boendestöd och personlig service
 • att det skapas möjligheter till skyddat boende för människor som utsätts för våld i hemmet i Ystads kommun
 • att individens behov ska styra över stödinsatserna och att individen ska vara delaktig i utformandet av dessa i den utsträckning det går
 • att team startas som arbetar tillsammans med människor/familjer som är i en situation i livet där det behövs stöd
 • att den redan etablerade stödjande verksamheten för familjer utvecklas
 • att fler socialsekreterare anställs
 • att kommunen ska ligga långt fram i planeringen av bostäder och gruppboenden till personer med funktionsnedsättningar tillhör FOS
 • att korttidsboende kvalitetssäkras
 • att bra boende för människor med olika funktionsnedsättningar säkras
 • att det satsas på utbyggd kompetensutveckling för personalen
 • att boende för att motverka hemlöshet utvecklas

 

5.2 Det moderna åldrandet

Den demografiska utvecklingen visar på att andelen äldre personer i kommunen kommer att öka från dagens 25 procent till 28 procent de närmsta åren. Kommunen måste kunna möta detta på rätt sätt, äldreomsorgens kvalitet måste förbättras och efterfrågan på tjänster kunna tillgodoses fullt ut. Förebyggande arbete tillsammans med tjänster som stärker den enskildes självständighet och frihet ska vara i centrum för en modern äldreomsorg.

Vid behandling av ärenden ska det finnas ett äldreperspektiv, likadant som att det idag ska finnas med ett ungdomsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv.

I Ystads kommun finns det en kvarboendeprincip. Den infördes som en möjlighet för de äldre som ville bo kvar hemma att så länge som möjligt kunna få göra det. Vi vill fortsätta med att ge det stöd som behövs för att kunna bo kvar i hemmet så länge som den äldre vill detta. Det ska bli lättare för äldre att välja om man vill bo kvar i sitt ordinära boende eller flytta till annan form av boende.

Vidare vill vi göra permanent och utöka verksamheten med ett speciellt hemtagningsteam. Det har till uppgift att hjälpa den som har varit på sjukhus att komma hem igen direkt eller via korttidsboendet, i sitt eget hem. Det är sjukgymnast, arbetsterapeut och hemtjänstpersonal som tillsammans med den enskilde går igenom hur denna på bästa sätt ska stärkas i sitt eget boende.

Vi vill bygga en ny form av boende som vi kallar serviceboende. Det är en boendeform mellan ett trygghetsboende, där du i det närmsta klarar dig själv och särskilt boende, som är sjukvårdsboende. Under mandatperioden vill vi att minst ett sådant byggs. Det kan vara i form av flerfamiljshus eller i radhus med egen liten trädgård och där det finns stöd i form av hemtjänstteam.

Vi vill vidare utveckla anhörigstödet. Det ger personer möjlighet att bo kvar i egen bostad tillsammans så länge man vill, kan och orkar. Anhörigstödet ger en välbehövlig avlastning för resten av familjen. Fler avlastningslägenheter kan vara en väg att gå; en annan att erbjuda tid till familjen att själv bestämma över tillsammans med hemtjänsten.

Korttidsvården fyller en viktig funktion för både äldre och anhöriga. Personalen gör en stor insats. Den ger den äldre möjlighet till att träna upp och/eller behålla sina funktioner. Vi socialdemokrater vill utreda hur korttidsvården ska utvecklas ytterligare till att bli en stimulerande miljö för rehabilitering, social samvaro samt kulturaktiviteter.

Många äldre ordineras mycket medicin. Nya mediciner kan lindra mycket men också ge kraftiga biverkningar och de kan få oönskade och till och med farliga effekter om de kombineras på fel sätt. Socialdemokraterna i Ystad vill se till att det görs regelbundna och obligatoriska läkemedelsgenomgångar, både för dem som har hemtjänst och de som bor på våra särskilda boenden.

Det finns en del äldre inom hemtjänsten som är socialt isolerade. De får sällan eller aldrig besök av vänner och släktingar. Det är angeläget att fler kan delta i de aktiviteter som erbjuds på bland annat våra äldreboenden. Kulturaktiviteter spelar här en viktig roll.

Den tekniska utvecklingen påverkar inte enbart den yngre generationen. Även för de äldre måste kunna följa med i förändringarna i sina dagliga liv. Vi socialdemokrater anser att teknikutvecklingen ska användas offensivt för att stärka människors delaktighet, självständighet och därmed frihet. Datorer kan bli en naturlig del av äldres vardag och bli ett aktivt medium med vars hjälp människor tar del av kultur, sport, fritidsaktiviteter och bygger nya sociala band med andra människor över hela världen men också med den egna familjen. Släktforskning, kontakter med släktingar och deltagande i sociala medier på olika sätt, exempelvis bloggande ger nya möjligheter. Tekniken kan också användas vid rehabilitering och daglig träning för våra äldre, oavsett i vilken boendeform de bor i, i form av dataspel med mera.

Motion är viktigt för vår hälsa oavsett ålder. Fysisk aktivitet skapar välbefinnande och får oss att må bra på alla plan. En viktig del i detta är att ge alla över 80 år tillgång till ett hälsosamtal per år, där frågor om motion, friskvård och kost diskuteras. Detta vill vi fortsätta med.

Förebyggande och rehabiliterande insatser är två grundstenar för att öka kvalitén för äldre så att vi kan leva ett rikt liv och klara oss själva så länge som möjligt. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans med undersköterskor jobbar med detta bland våra äldre i kommunen. Det erbjuds till äldre, både de som har och inte har hemtjänst. Äldre ska även ha tillgång till en person som kommer hem och fixar saker till dem för att förhindra fallolyckor och liknande, en "fixarharry". Vi vill sänka åldern för dem som har rätt att använda sig av fixaren till 75 år. Detta ska vara avgiftsfritt.

Att kunna ta sig till besöksmål är viktigt och busslinjer och transporter inom kommunen ska därför vara anpassade efter de behov som finns. Utveckling av kulturbusslinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning bör införas. Vi vill att kommunens sevärdheter ska kunna upplevas av alla.

Vi måste vara uppmärksamma på att äldre kan utsättas för hot och våld i sitt hem. Kommunen behöver arbeta fram rutiner för att sådant kan avslöjas och vad som ska göras för att det inte ska ske. Det gäller att äldre kan känna att hemmet är den trygghet som det ska vara.

Socialdemokraterna i Ystads kommun anser att samarbetet med olika pensionärsorganisationer så som SeniorKraft, pensionärsrådet och liknande organisationer behöver utvecklas mer. Det behövs mer av dialog för att tillsammans arbeta fram det som är bra för de äldre.

Äldreomsorgen är en kunskapsintensiv verksamhet. Nya tekniska hjälpmedel, nya mediciner, nya sätt att arbeta på med mera gör att det behövs en ständig kompetensutveckling. Vi socialdemokrater vill att personalen ska kunna kompetensutveckla samt utbilda sig till specialisttjänster. I grunden ska personalen ha en omsorgsutbildning. De som inte har det ska erbjudas att utbilda sig till undersköterskenivå. Vi vill tillsammans med personalen ha en dialog och ta fram ett program för hur frisknärvaron och arbetsmiljön ska förbättras. Det är viktigt att vi har en personal som upplever att de kan arbeta kvar till pensionen, får uppmärksamhet och uppskattning samt är med i medbestämmandeprocessen på nya sätt.

I det förebyggande arbetet är det viktigt att äldre får tillgång till larm och tekniska hjälpmedel gratis. I dag finns det avgifter för dessa saker. Det har införts avgift på tekniska hjälpmedel och höjts på larmen. Vi vill avskaffa dessa nya avgifter. I ett första steg tar vi bort avgifter för de tekniska hjälpmedlen samt återställer avgiften för larm. Under mandatperioden vill vi avskaffa avgiften på larmen i den utsträckningen som ekonomin klarar av det.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att tillgången på vård- och omsorgsboenden utreds för att möta behovet
 • att kostnaden för trygghetslarm sänks
 • att personer över 80 år erbjuds trygghetssamtal
 • att åldern för de som får använda sig av "fixaren" sänks till 75 år
 • att förutsättningar för skapandet av serviceboende utreds
 • att mer resurser satsas på förebyggande och rehabiliterande insatser
 • att anhörigstödet utvecklas
 • att samordningen sjukvård/hemsjukvård/hemtjänst intensifieras
 • att personer som har hemtjänst ska bestämma över innehållet i tjänsterna
 • att en busslinje planeras utifrån äldres behov, där dessa inte tillgodoses av övriga turer
 • att Göken som centrum för äldre i östra Ystad utvecklas
 • att rutiner följs och uppföljning sker för hur man hanterar situationer vid misstanke om att äldre utsätts för hot, våld och misskötsel

 

 

 

5.3 Ystad – en framtidskommun för unga

 

Många unga mellan 18-25 år ser inte sin framtid i kommunen och lämnar den för studier eller arbete. Ungdomsarbetslösheten är hög. Det är svårt att få bostad och därmed bygga sig en egen tillvaro. Kultur- och fritidsutbudet kunde vara bättre.

Socialdemokraterna vill att Ystad ska vara en kommun som erbjuder unga bättre förutsättningar för att leva, bo och skapa en framtid i. Det ska gå att uppfylla sina drömmar om det goda livet.

Socialdemokraterna ska under mandatperioden aktivt arbeta mot ungdomsarbetslösheten. En Ystadsmodell behöver utvecklas. Det ska finnas olika insatser som skapar förutsättningar för ett aktivt arbetsliv. Ystads kommun har ett stort ansvar att erbjuda ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenheter och nya vägar in i framtiden.

De unga som har en lite längre väg till en anställning behöver extra insatser och stöd. Tidigare har det funnits en ingång via verksamhet kallad Återbruket som avvecklats. En annan åtgärd som erbjuds är Polstjärnan, avsedd för dem som har kommit lite längre på sin resa till en anställning.

Vi socialdemokrater vill därför införa ”första steget in”. Det är en insats som erbjuds de ungdomar som behöver längre tid på sig för att komma in på arbetsmarknaden och är i behov av hjälp från olika instanser och myndigheter. Via denna ingång får de hjälp med att börja arbetsträna. Detta arbete görs också tillsammans med Arbetsförmedlingen. Vi också bygga ut och utveckla Polstjärnan, som är en stödverksamhet för ungdomar som är långt ifrån arbete.

En del ungdomar hoppar av gymnasiet. Nu vill vi socialdemokrater att gymnasiet ska bli obligatoriskt. Arbetslivet kräver allt mer att den som söker arbete har minst gymnasiebetyg med sig. Det är därmed viktigt att alla får en gymnasiekompetens. Tyvärr finns det ungdomar som lämnar skolan i förtid. För dem måste Ystads kommun ta ett utökat ansvar. Dessa ungdomar ska erbjudas en insats, som är en kombination av utbildning och praktik/arbete. Det sker antingen i kommunens egen regi eller tillsammans med näringslivet/föreningslivet. Utbildningen ska vara på gymnasienivå och därmed ge den unge nya förutsättningar för att kunna klara av gymnasiestudier. Studie- och yrkesvägledare och andra personer som behövs ska knytas till detta för att ge ungdomar så bra förutsättningar som möjligt.

En ny insats ska införas, ”yrkeskoll/yrkesprövning”, en möjlighet för ungdomar att under tre månader prova på olika branscher inom kommunen.

Ett viktigt steg under nästa mandatperiod blir att låta Ystads kommun tillsammans med näringslivet och föreningslivet bilda ett gemensamt råd med målet att skapa förutsättningar för att ungdomar ska kunna ha ett arbetsliv i Ystads kommun och att arbetsgivare får tillgång till den kompetens som behövs. De unga, som behöver läsa in en yrkesutbildning men behöver göra det utanför Ystads kommuns ansvarsområde ska få möjlighet att göra det i större utsträckning än i dag.

 

 

Ystads kommun behöver ett starkt näringsliv med olika former av företag inom olika branscher. Det skapar en stabilitet och möjlighet till tillväxt även i sämre tider och möjlighet för unga att satsa på sin framtid här. En del företagare börjar närmar sig pensionsåldern och skulle gärna vilja att någon yngre tog över företaget. Här skulle en småföretagarutbildning i kombination med lärlingsplats hos en äldre företagare kunna införas med sikte på att unga ska kunna ta över det företag man har lärlingsutbildningen på. Samtidigt är det viktigt att stödja andra ungdomar, som vill starta egna företag med utbildning, stöd och hjälp med myndigheter, regelverk och nya marknader.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden att

 

 • att ”första steget in” införs under perioden
 • att Polstjärnan och liknande verksamheter byggs ut och utvecklas
 • att Ystads kommun inför ungdomsanställningar
 • att Ystad kommun inför ungdomsanställningar och lönebidragsanställningar
 • att fler praktikplatser erbjuds inom de kommunala förvaltningarna
 • att traineeplatser skapas
 • att vuxna som behöver läsa in utbildning utanför Ystads kommun ska kunna göra det i större utsträckning än i dag
 • att en småföretagarutbildning i kombination med lärlingsutbildning införs
 • att ungdomar som vill starta egna företag får stöd i kontakten med myndigheter, regelverk och i att finna nya marknader
 • att alla unga mellan 16-19 år erbjuds fyra veckors kommunalt sommarjobb
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 12:36