4. Utbildning

4. Utbildning
- En kommun med bättre utbildning och skolresultat

 

Ystads förskolor, fritidshem och skolor får i stort sett goda omdömen i Skolinspektionens tillsyn och rankas högt även i andra utvärderingar. Resultaten är ungefär på samma nivå som i jämförbara kommuner i landet. Det råder studiero och trygghet i de flesta skolor och det pågår många utvecklingsprojekt. Datorer till alla elever och metoder för att utnyttja de förutsättningar som internet ger förändrar också skolarbetet. Det ställer stora krav på lärarna att utveckla arbetssätt och innehåll.

Det finns stora behov av nya satsningar. Internationella studier visar att Sverige är inne på fel väg. Grundskoleelevernas kunskaper är under medelresultaten i jämförbara länder. Satsningar behövs i alla skolformer men särskilt i grundskolans tidiga år för att förbättra läs- och skrivfärdigheterna samt matematik- och naturkunskaperna.

Alltför många har i dag inte en gymnasieutbildning och de har därför extra svårt att få jobb. Unga som av olika orsaker inte klarar studierna i grund- eller gymnasieskolan lämnas utan aktiva insatser som skulle kunna motivera dem, t.ex. via folkbildningens särskilda metodik eller genom att kombinera praktik på arbetsplatser med anpassad undervisning i t.ex. läsning eller räkning. Därför krävs att vårt skolsystem har resurser att följa upp och motivera dessa ungdomar.

Unga arbetslösa ska garanteras insatser som leder till en gymnasieexamen. Ekonomiskt stöd under tiden kräver att man följer sin utbildningsplan.

Komvuxutbildningen har minskat de senaste åren och vi har förhållandevis få vuxna i studier. Ystadbor som i sitt jobb eller företag vill skaffa sig nya, högre eller specialiserade kunskaper beger sig till andra orter för att studera. Socialdemokraterna i Ystad vill att Ystads utbildningssystem, oavsett vilken nivå det rör sig om, ska vara attraktivt och till största delen tillgodose behoven bland både dem som är bosatta i närområdet och dem som vill söka sig eller flytta hit.

Näringslivsanknytning och samarbete med företag behöver öka i all utbildning för att få igång de förändringar som vi står inför till exempel på grund av klimatförändringar och internationell påverkan. Samverkan kan gälla planering av utbildning så att företagen kan anställa personer med lämplig kompetens. Företag, kommunens verksamheter och kultursektorn bör också mer än i dag medverka i våra utbildningar och ge möjlighet till sommarjobb, praktik etc.

Det hållbara perspektivet ska gälla i all verksamhet, även den pedagogiska. Hälften av livsmedlen till skolmaten ska vara närproducerade och/eller ekologiska. Ett utvecklingsarbete kring hållbar matlagning bör inledas med medverkan av professionella kockar.

Systematiskt och målmedvetet arbete ska genomföras i alla skolformer och fritidsverksamheter för att motverka mobbning, kränkningar och trakasserier, inte minst via internet.

Läraruppgifterna ska i ökad utsträckning vara att undervisa och utveckla kvaliteten i undervisningen. Olika insatser måste prövas för att avlasta lärarna bl.a. så kallade administrativa uppgifter. På så sätt kan de ägna sig åt huvuduppgiften – undervisningen.

Skolan ska självklart ha tillräckligt med resurser för att undervisningen ska vara avgiftsfri och läromedel och annan materiel ska inte behöva stöd av privat sponsring för att hålla en god kvalitet.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

4.1 Kulturskolan

 • att kulturskolan, efter hand som det finns ekonomiska förutsättningar, ska vara avgiftsfri och kunna ta emot alla som väljer sådan aktivitet
 • att det införs ett maxtak på 15 barn i en grupp
 • att fler vuxna ska arbeta i förskolor och fritidshem
 • att behov av barnomsorg kvällar, nätter och helger ska fortsatt tillgodoses
 • att resurser fördelas efter barnens behov och att extra stödinsatser sätts in vid behov
 • att alla barn, efter sina individuella förutsättningar, ges möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter, i tal, i symboler och i estetiska former
 • att alla barn garanteras upplevelser och lärande i naturen
 • att alla barn ska delta i och uppleva kulturaktiviteter
 • att yrkeskategorin barnskötare ska finnas inom barnomsorgen
 • att all personal ska delta i kompetensutveckling för att säkra och höja kvaliteten och bidra till pedagogisk utveckling i verksamheterna
 • att särskild tid ska avsättas för pedagogernas planering
 • att alla elever som lämnar årskurs nio ska ha uppnått minst godkänt i alla ämnen
 • att alla elever erbjuds läxhjälp i skolan, på fritids eller i samarbete med ideella föreningar 
 • att alla elever som behöver längre tid för att nå målen och få godkända betyg ska delta i sommarskola
 • att principerna för resursfördelning ska förbättras
 • att resurserna till och inom skolorna fördelas efter de förutsättningar och behov som finns i elevgrupperna.
 • att klasstorleken i de lägre årskurserna minskas
 • att elever som går ut årskurs nio ska kunna använda sig av ett estetiskt språk
 • att specialpedagogisk kompetens ska utvecklas i relation till elevernas olika behov
 • att lärarnas professionella utveckling ska förbättras genom fortbildning, karriärmöjligheter och bättre lönevillkor
 • att skolan investerar i IT-baserad utrustning och läromedel
 • att lärare samt elever blir aktiva brukare av IT och e-demokrati
 • att eleverna på alla gymnasieprogram som erbjuds i kommunens skolor ska nå gymnasieexamen eller yrkesexamen med goda resultat
 • att elever på yrkesprogram ska, om de väljer det, ges möjlighet att komplettera med kurser så att de når högskolebehörighet
 • att alla gymnasieutbildningar ska ha ökat fokus på internationella och EU-relaterade kunskaper, anpassade efter programmens olika karaktär
 • att sommarjobbsgaranti ska gälla för alla gymnasieungdomar, en aktivitet som ska planeras tillsammans med studievägledare
 • att gymnasielärarna ska ha god kompetens inom respektive programs karaktärsämnen respektive i akademiska/allmänna ämnen.
 • att det systematiska kvalitetsarbetet ska vidareutvecklas
 • att en utredning genomförs för att se till så att gymnasieutbildningen efter hand svarar allt bättre mot de kompetensbehov som finns i näringslivet och offentliga förvaltningar i närområdet  
 • att ett utbildningskontrakt ska införas med unga arbetslösa som inte fullgjort gymnasiet.
 • att en utbildningsmässa arrangeras i Ystad 2016, där utbildning på alla nivåer finns representerade   
 • att antalet platser och kursutbudet inom komvux och yrkesvux ska öka för att täcka behovet
 • att ett mer varierat och flexibelt utbud av kurser ska utvecklas så att fler unga och äldre vuxna kan komplettera tidigare utbildning eller skaffa sig nya uppdaterade kunskaper
 • att ett utvecklingsarbete ska starta för att utveckla kvaliteten i vuxenpedagogiken, även för att stötta studerande med särskilda behov
 • att vuxenutbildningen ska utveckla samarbetet med kommun och Arbetsförmedling bl.a. genom upphandling av kurser
 • att vuxenutbildningen utvecklar kurser för personer med utbildning från andra länder för att underlätta integration i samhället och arbetslivet
 • att vuxenutbildningen ska öka insatserna för att validera utbildning från andra länder och planera för kompletteringar som behövs för jobb i vårt land
 • att folkbildningen fortsatt bidrar till att medborgarna får möjlighet till stimulans och aktivt lärande även utanför den formella utbildningen   
 • att information till företag och studerande om yrkeshögskolans möjligheter ökar
 • att på sikt, gymnasieskolans yrkesprogram utvecklas till yrkescollege för att höja yrkesutbildningens status och kvalitet.
 • att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inleda arbete för att Ystad blir en ort med högskoleutbildningar, i samverkan med högskolorna i Malmö och Kristianstad samt med Lunds universitet.
 • att ett utvecklingsarbete inleds för att ta fram en modell för distansstudier i Ystad där studerande kan få visst stöd av generellt kunniga studiehandledare, men i övrigt nå undervisning, grupparbeten och handledare via internet.
 • att stadsbiblioteket utvecklas till att skapa förutsättningar att stödja studenter vid distansstudier.

4.2 Förskolan

 • att det införs ett maxtak på 15 barn i en grupp
 • att fler vuxna ska arbeta i förskolor och fritidshem
 • att behov av barnomsorg kvällar, nätter och helger ska fortsatt tillgodoses
 • att resurser fördelas efter barnens behov och att extra stödinsatser sätts in vid behov
 • att alla barn, efter sina individuella förutsättningar, ges möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter, i tal, i symboler och i estetiska former
 • att alla barn garanteras upplevelser och lärande i naturen
 • att alla barn ska delta i och uppleva kulturaktiviteter
 • att yrkeskategorin barnskötare ska finnas inom barnomsorgen
 • att all personal ska delta i kompetensutveckling för att säkra och höja kvaliteten och bidra till pedagogisk utveckling i verksamheterna
 • att särskild tid ska avsättas för pedagogernas planering
 • att alla elever som lämnar årskurs nio ska ha uppnått minst godkänt i alla ämnen
 • att alla elever erbjuds läxhjälp i skolan, på fritids eller i samarbete med ideella föreningar 
 • att alla elever som behöver längre tid för att nå målen och få godkända betyg ska delta i sommarskola
 • att principerna för resursfördelning ska förbättras
 • att resurserna till och inom skolorna fördelas efter de förutsättningar och behov som finns i elevgrupperna.
 • att klasstorleken i de lägre årskurserna minskas
 • att elever som går ut årskurs nio ska kunna använda sig av ett estetiskt språk
 • att specialpedagogisk kompetens ska utvecklas i relation till elevernas olika behov
 • att lärarnas professionella utveckling ska förbättras genom fortbildning, karriärmöjligheter och bättre lönevillkor
 • att skolan investerar i IT-baserad utrustning och läromedel
 • att lärare samt elever blir aktiva brukare av IT och e-demokrati
 • att eleverna på alla gymnasieprogram som erbjuds i kommunens skolor ska nå gymnasieexamen eller yrkesexamen med goda resultat
 • att elever på yrkesprogram ska, om de väljer det, ges möjlighet att komplettera med kurser så att de når högskolebehörighet
 • att alla gymnasieutbildningar ska ha ökat fokus på internationella och EU-relaterade kunskaper, anpassade efter programmens olika karaktär
 • att sommarjobbsgaranti ska gälla för alla gymnasieungdomar, en aktivitet som ska planeras tillsammans med studievägledare
 • att gymnasielärarna ska ha god kompetens inom respektive programs karaktärsämnen respektive i akademiska/allmänna ämnen.
 • att det systematiska kvalitetsarbetet ska vidareutvecklas
 • att en utredning genomförs för att se till så att gymnasieutbildningen efter hand svarar allt bättre mot de kompetensbehov som finns i näringslivet och offentliga förvaltningar i närområdet  
 • att ett utbildningskontrakt ska införas med unga arbetslösa som inte fullgjort gymnasiet.
 • att en utbildningsmässa arrangeras i Ystad 2016, där utbildning på alla nivåer finns representerade   
 • att antalet platser och kursutbudet inom komvux och yrkesvux ska öka för att täcka behovet
 • att ett mer varierat och flexibelt utbud av kurser ska utvecklas så att fler unga och äldre vuxna kan komplettera tidigare utbildning eller skaffa sig nya uppdaterade kunskaper
 • att ett utvecklingsarbete ska starta för att utveckla kvaliteten i vuxenpedagogiken, även för att stötta studerande med särskilda behov
 • att vuxenutbildningen ska utveckla samarbetet med kommun och Arbetsförmedling bl.a. genom upphandling av kurser
 • att vuxenutbildningen utvecklar kurser för personer med utbildning från andra länder för att underlätta integration i samhället och arbetslivet
 • att vuxenutbildningen ska öka insatserna för att validera utbildning från andra länder och planera för kompletteringar som behövs för jobb i vårt land
 • att folkbildningen fortsatt bidrar till att medborgarna får möjlighet till stimulans och aktivt lärande även utanför den formella utbildningen   
 • att information till företag och studerande om yrkeshögskolans möjligheter ökar
 • att på sikt, gymnasieskolans yrkesprogram utvecklas till yrkescollege för att höja yrkesutbildningens status och kvalitet.
 • att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inleda arbete för att Ystad blir en ort med högskoleutbildningar, i samverkan med högskolorna i Malmö och Kristianstad samt med Lunds universitet.
 • att ett utvecklingsarbete inleds för att ta fram en modell för distansstudier i Ystad där studerande kan få visst stöd av generellt kunniga studiehandledare, men i övrigt nå undervisning, grupparbeten och handledare via internet.
 • att stadsbiblioteket utvecklas till att skapa förutsättningar att stödja studenter vid distansstudier.

4.3 Grundskolan

 • att alla elever som lämnar årskurs nio ska ha uppnått minst godkänt i alla ämnen
 • att alla elever erbjuds läxhjälp i skolan, på fritids eller i samarbete med ideella föreningar 
 • att alla elever som behöver längre tid för att nå målen och få godkända betyg ska delta i sommarskola
 • att principerna för resursfördelning ska förbättras
 • att resurserna till och inom skolorna fördelas efter de förutsättningar och behov som finns i elevgrupperna.
 • att klasstorleken i de lägre årskurserna minskas
 • att elever som går ut årskurs nio ska kunna använda sig av ett estetiskt språk
 • att specialpedagogisk kompetens ska utvecklas i relation till elevernas olika behov
 • att lärarnas professionella utveckling ska förbättras genom fortbildning, karriärmöjligheter och bättre lönevillkor
 • att skolan investerar i IT-baserad utrustning och läromedel
 • att lärare samt elever blir aktiva brukare av IT och e-demokrati

4.4 Gymnasiet

 • att eleverna på alla gymnasieprogram som erbjuds i kommunens skolor ska nå gymnasieexamen eller yrkesexamen med goda resultat
 • att elever på yrkesprogram ska, om de väljer det, ges möjlighet att komplettera med kurser så att de når högskolebehörighet
 • att alla gymnasieutbildningar ska ha ökat fokus på internationella och EU-relaterade kunskaper, anpassade efter programmens olika karaktär
 • att sommarjobbsgaranti ska gälla för alla gymnasieungdomar, en aktivitet som ska planeras tillsammans med studievägledare
 • att gymnasielärarna ska ha god kompetens inom respektive programs karaktärsämnen respektive i akademiska/allmänna ämnen.
 • att det systematiska kvalitetsarbetet ska vidareutvecklas
 • att en utredning genomförs för att se till så att gymnasieutbildningen efter hand svarar allt bättre mot de kompetensbehov som finns i näringslivet och offentliga förvaltningar i närområdet  
 • att ett utbildningskontrakt ska införas med unga arbetslösa som inte fullgjort gymnasiet.
 • att en utbildningsmässa arrangeras i Ystad 2016, där utbildning på alla nivåer finns representerade

4.5 Komvux, yrkesvux och folkbildning

 • att antalet platser och kursutbudet inom komvux och yrkesvux ska öka för att täcka behovet
 • att ett mer varierat och flexibelt utbud av kurser ska utvecklas så att fler unga och äldre vuxna kan komplettera tidigare utbildning eller skaffa sig nya uppdaterade kunskaper
 • att ett utvecklingsarbete ska starta för att utveckla kvaliteten i vuxenpedagogiken, även för att stötta studerande med särskilda behov
 • att vuxenutbildningen ska utveckla samarbetet med kommun och Arbetsförmedling bl.a. genom upphandling av kurser
 • att vuxenutbildningen utvecklar kurser för personer med utbildning från andra länder för att underlätta integration i samhället och arbetslivet
 • att vuxenutbildningen ska öka insatserna för att validera utbildning från andra länder och planera för kompletteringar som behövs för jobb i vårt land
 • att folkbildningen fortsatt bidrar till att medborgarna får möjlighet till stimulans och aktivt lärande även utanför den formella utbildningen

4.6 Eftergymnasial utbildning

 • att information till företag och studerande om yrkeshögskolans möjligheter ökar
 • att på sikt, gymnasieskolans yrkesprogram utvecklas till yrkescollege för att höja yrkesutbildningens status och kvalitet.
 • att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inleda arbete för att Ystad blir en ort med högskoleutbildningar, i samverkan med högskolorna i Malmö och Kristianstad samt med Lunds universitet.
 • att ett utvecklingsarbete inleds för att ta fram en modell för distansstudier i Ystad där studerande kan få visst stöd av generellt kunniga studiehandledare, men i övrigt nå undervisning, grupparbeten och handledare via internet.
 • att stadsbiblioteket utvecklas till att skapa förutsättningar att stödja studenter vid distansstudier.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 12:36