Missbruksvård

Till dagens möte var kommunalrådet Ann-Sofie Bornemar, ordförande i arbetsmarknads- och familjenämnden, inbjuden som talare och inledare. Ann-Sofie berättade att arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden slogs ihop för tre år sedan bl.a. för att missbruksvården inte fungerade. De aktiviteter som fanns på arbetsmarknadsområdet nådde inte fram till missbrukarna. Ann-Sofie berättade hur beroendevården idag är organiserad. Servicecenter i Värjan är det första steget där den hjälpsökande tas emot och en första bedömning görs. Därefter görs en utredning som dokumenteras i en handlingsplan. Först därefter sätts åtgärder och insatser in. En viss uppsökande verksamhet genomförs därutöver av Socialjouren.
Ann-Sofies inledning övergick successivt till ett samtal med mötesdeltagarna. En fråga som diskuterades var tvångsvård kontra integritet. Flera inläggs gjordes till stöd för ett livsnödvändigt omhändertagande för människor som inte i djupet av sitt missbruk kan bedöma sitt eget bästa. Samtidigt framhölls att tvång och inlåsning alltid är en kränkning av individens integritet.
I samtalet betonades upprepade gånger att insatser måste sättas in omedelbart när en missbrukare ber om hjälp. Väntan och långa utredningstider klarar få missbrukare av. Ska vi ställa krav på missbrukaren? I ett större perspektiv handlar detta om samhället ser på missbrukaren ur ett patientperspektiv eller ur ett delaktighetsperspektiv.
Kyrkans Härbärge för bostadslösa och missbrukare diskuterades också. Ann-Sofie Bornemar framhöll att ingen av dem som söker sig dit ska behöva göra det för att de saknar pengar. Alla utsatta har rätt till någon form av ekonomiskt stöd, men en del väljer bort allt annat för spriten. Vi fick också en berättelse från en frivilligarbetare i Härbärget.

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-06 11:31

Tro & Solidaritet

Missbruksvård
Missbruksvård

Tro & Solidaritet

Missbruksvård
Missbruksvård