Distriktsstadgar

Normalstadgar för distrikt

 

Antagna vid förbundskongress i Uppsala 2011, behöver antas vid distriktsårsmöte 2012.

 

§ 1 Ändamål

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Stockholm läns distrikt har till uppgift att med utgångspunkt i förbundets ändamål samordna och utveckla den verksamhet som bedrivs av förbundets grupper inom distriktet och verka för att nya grupper bildas.

 

Distriktet ska särskilt uppmärksamma önskemål om medlemmars skolning för det politiska engagemanget.

 

§ 2 Organisation

Distriktets område ska utgöras av samma område som ett eller flera partidistrikts område/n. Alla grupper inom distriktets geografiska område ska tillhöra distriktet.

 

Distriktet organiserar distriktsgrupp för medlemmar som inte är med i en lokal grupp.

 

Distriktsgrupp ansluts till en arbetarekommun i distriktets verksamhetsområde.

 

Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ.

 

Distriktet leds av den på distriktsårsmötet valda styrelsen.

 

Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och ytterligare minst två ledamöter. Antalet ledamöter i styrelsen ska vara ett ojämnt tal.

 

Distriktsstyrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

 

Distriktsårsmötet väljer två revisorer samt två revisorsersättare.

 

§ 3 Distriktsårsmöte

moment 1

Ordinarie distriktsårsmöte genomförs årligen före första maj. Kallelse till ordinarie distriktsårsmöte utgår senast fyra veckor före mötet.

 

Extra distriktsårsmöte sammankallas vid behov av distriktsstyrelsen eller när minst en tredjedel av distriktets grupper begär det. Kallelse till extra distriktsårsmöte utgår senast tre veckor före mötet.

 

moment 2

Grupp tilldelas minst ett ombud. Representationen i övrigt beslutas av föregående distriktsårsmöte. Ombuden ska därvid fördelas proportionellt mellan distriktets grupper i förhållande till medlemsantalet vid närmast kommande årsskifte.

 

Vid distriktsårsmötet har ombud rösträtt. Varje medlem i någon av distriktets grupper har yttrande- och förslagsrätt vid distriktsårsmötet.

 

Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande utom vid personval, då lottning ska genomföras.

 

moment 3

Tid för nomineringar för val av distriktsstyrelse och revisorer samt ombud till förbundsårsmötet ska beslutas av distriktsstyrelsen.

 

Valberedningen består av minst tre ledamöter och väljs av distriktsårsmötet.

 

moment 4

Distriktsårsmötet utser distriktets ombud till förbundsårsmötet. Distriktsårsmötet kan uppdra till distriktsstyrelsen att utse ombud.

 

moment 5

Motion till distriktsårsmöte kan väckas av enskild medlem eller grupp. Motion ska vara distriktet tillhanda senast en månad före mötets öppnande.

 

moment 6

Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till distriktsstyrelsen.

 

moment 7

Distriktsårsmötet fastställer inriktningen på distriktets verksamhet.

 

Distriktsstyrelsen avger verksamhetsberättelse till distriktsårsmötet. Revisorerna avger berättelse över sin granskning av distriktets räkenskaper, förvaltning och verksamhet från den 1 januari det år de valts på distriktsårsmötet.

 

Mötet tar efter förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

 

§ 4 Avgift

Distriktsårsmötet fastställer medlemsavgiften till distriktet för nästkommande kalenderår på ordinarie eller extra distriktsårsmöte senast den 15 november. Beslutad avgift för kommande verksamhetsår ska senast före november månads utgång anmälas till samtliga i distriktet ingående grupper. Distriktet ska senast den 15 februari redovisa förbundsavgiften för föregående kalenderår till förbundet.

 

§ 5 Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ då distriktsårsmötet ej är samlat.

 

Distriktsstyrelsen leder distriktets verksamhet i överensstämmelse med förbundsårsmötets och distriktsårsmötets beslut samt förbundets och distriktets stadgar.

 

§ 6 Övriga bestämmelser

Tillägg till dessa stadgar kan antas av distriktsårsmöte.

 

Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa normalstadgar.

 

Om distrikt ansöker om upplösning ska förbundsstyrelsen besluta om till vilka andra distrikt verksamhetsområdet ska föras. Tillgångar övergår till Socialdemokrater för Tro och Solidaritets förbund.

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-22 12:11