Distriktsstadgar (gamla)

Stadgar för Stockholms läns Kristna Socialdemokrater
Reviderade 2007-03-31

§ 1 Distriktet
Distriktets namn är Stockholms läns kristna socialdemokrater  och kan förkortas till Stockholms läns SKSF-distrikt.

Distriktet tillhör Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund, SKSF.

§ 2 Grundsatser och målsättning
Distriktets ändamål är att i anslutning till SKSF och i överensstämmelse med grundsatser och målsättning i förbundets stadgar samordna och utveckla den verksamhet som bedrivs av kristna socialdemokratiska grupper inom distriktet och verka för att nya grupper bildas.

§ 3 Organisation
Moment 1.
Förbundsstyrelsen fastställer distriktets verksamhetsområde.

Moment 2.
Distriktet består av grupper. Distriktsstyrelsen fastställer grupps verksamhetsområde. Medlem bosatt i kommun utan grupp anslutes till i närheten liggande grupp, alternativt till distriktet. Sådan medlem skall vara ansluten till sin hemorts socialdemokratiska arbetarekommun.

Moment 3.
Distriktets ledning utövas av en av distriktsårsmötet vald distriktsstyrelse bestående av minst nio ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Distriktsstyrelsens ledamöter väljes för två år, men varje år avgår efter tur, som första gången bestämmes genom lottning, halva antalet ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljes särskilt, av distriktsårsmötet, för ett år i sänder.
Distriktsstyrelsen väljer inom sig kassör och andra funktioner som styrelsen anser vara erforderligt. Distriktsstyrelsen kan välja ett arbetsutskott bestående av ordföranden och de antal ledamöter som distriktsstyrelsen anser vara erforderligt.

Moment 4.
Distriktsårsmötet väljer två revisorer samt två suppleanter för dessa. Revisorerna avger berättelse över såväl räkenskaper som därmed förbunden verksamhet för det gångna kalenderåret.

Moment 5.
Distriktsårsmötet väljer en valberedning bestående av de antal ledamöter som distriktsårsmötet anser vara erforderligt. Valberedningen ska till nästkommande distriktsårsmöte lägga fram förslag till distriktsstyrelse, revisorer och fanbärare.

§ 4 Distriktsårsmöte
Moment 1.
Distriktsårsmötet hålles före mars månads utgång på tid som distriktsstyrelsen bestämmer.

Moment 2.
Kallelse till distriktsårsmöte tillställes samtliga grupper och enskilt anslutna medlemmar senast en månad före årsmötet. I kallelsen ska datum för motionsstopp anges.

Moment 3.
Varje i distriktsårsmötet deltagande medlem äger yttrande- och förslagsrätt. Vid distriktsårsmötet äger varje grupp låta sig representeras av ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar vid närmast föregående årsskifte. Vid distriktsårsmötet äger ombud samt ledamot av distriktsstyrelsen en röst. Vid beslut om ansvarsfrihet för distriktstyrelsen har dock distriktsstyrelsens ledamöter icke rösträtt. Val och omröstning sker med acklamation om inte sluten omröstning begärts. Vid lika röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande, utom vid personval då lottning ska ske.

Moment 4.
Nomineringar för val av distriktsstyrelse och utskott bör inges senast en månad före årsmötet till en av föregående distriktsårsmöte tillsatt valberedning.

Moment 5.
Motioner till distriktsårsmötet skall insändas inom den tid som distriktsstyrelsen fastställt. Motionen bör ha passerat grupp för yttrande. En vecka före distriktsårsmötets öppnande ska motioner och utlåtande vara tillgängliga för grupper och enskilt ansluta medlemmar.

Moment 6.
Vid distriktsårsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) Val av ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och två rösträknare för distriktsårsmötet
b) Behandling av års- och revisionsberättelser
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
d) Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande.
e) Val av distriktsstyrelse
f) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
g) Val av valberedning till nästa årsmöte
h) Beslut om distriktsavgift för gruppmedlemmar och distriktsanslutna medlemmar
i) Behandling av motioner

§ 5 Avgifter och rapporter
Moment 1.
Enskilda medlemmar erlägger årsavgift för grupp, distrikt och förbund. För distriktsanslutna medlemmar kan distriktstyrelsen besluta om en tilläggsavgift till distriktet.

Moment 2.
Distriktsstyrelsen skall årligen till förbundsstyrelsen insända verksamhetsberättelser över sin och gruppernas verksamhet under det gångna året samt meddela distriktsstyrelsens sammansättning

§ 6 Utskott
Det åligger styrelsen att följa och vägleda de särskilda utskott och funktionärer som tillsatts av årsmötet eller som distriktsstyrelsen kallat.

§ 7 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inges till distriktsstyrelsen senast två månader före distriktsårsmötet. Förslagen skall delges distriktets medlemmar tillsammans med distriktsstyrelsens yttrande senast en månad före distriktsårsmötet. Förslag till ändring av § 2 hänskjutes till förbundskongress för avgörande. Övriga ändringar i dessa stadgar sker genom distriktsårsmötesbeslut med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 8 Upplösning
Om distrikt ansöker om upplösning skall förbundsstyrelsen besluta om till vilka andra distrikt verksamhetsområdet skall föras. Tillgångar övergår till Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund.

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: