Våra ändamål, uppdrag och målgrupper

Ur förbundets stadgar

Distriktets ändamål är att i anslutning till Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, SKSF, och i överensstämmelse med grundsatser och målsättning, vilket formuleras som följer:

 * att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas genom att Guds kärlek blir en levande kraft bland människor.  

* att Gud är vår skapare, befriare och livgivare och att samhället måste vila på varje människas lika rätt och ansvar.  

* att alla människor har samma politiska, sociala, religiösa, kulturella och ekonomiska rättigheter.

* att vi som Guds medarbetare bör verka för ett demokratiskt samhälle med social rättvisa, ekonomisk utjämning, kulturell mångfald, religionsfrihet, jämställdhet mellan könen och ett levande miljöansvar.

Distrikten ska vidare samordna och utveckla den verksamhet som bedrivs av kristna socialdemokratiska grupper, vars syftesmål är:

* att samla inom gruppens verksamhetsområde boende socialdemokrater som grundar sin samhällssyn på kristen livsåskådning för att aktivt medverka i samhällsutvecklingen.  

Målgrupper för Stockholms läns SKSF-distrikt, beslutat av distriktårsmötet 2006, är protestanter inom såväl Svenska Kyrkan som de traditionella frikyrkorna och tillhöriga av den Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna.

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: