Europaprogram

EU:s främsta syfte är att bidra till fred. Den gör det genom att binda Europas länder samman i en anda av solidaritet och gemensamt ansvarstagande. EU bör som organisation främst agera för att skapa arbete och för att bevara miljön. Då EU bygger på principen om fritt varuutbyte är det på miljöområdet oerhört viktigt att agera i konsumentskyddsfrågor.

 

Vi ser Europa som en fråga om identitet, snarare än en fråga om konstruerade geografiska gränser. Alla länder som kan sägas vara bärare av en europeisk kulturell identitet och som uppfyller gällande krav på demokrati och rättsstat ska också kunna bli medlemmar. Den europeiska kulturen har sina rötter i det antika romerska riket och har vidareutvecklats under starkt kristet inflytande, men även starkt influerats av islam och judendom. Vi menar därför att länder som Turkiet, Ryssland och Ukraina är europeiska. Även länderna på den östra Medelhavskusten, främst Israel och Libanon, är till stora delar byggda på europeiska värderingar och vi ser därför det som en spännande vision om dessa och ett framtida självständigt Palestina skulle kunna och vilja bli medlemmar.

 

Människor känner tyvärr ett främlingskap gentemot EU och avstår i många fall från att rösta i Europaparlamentsvalen. Delvis beror det på att det inte finns ett tydligt system för ansvarsutkrävande av ansvariga och ”feedback” till väljarna. Europaparlamentsvalrörelsen borde vara den möjligheten, men har inte blivit det.

 

Det är därför av yttersta vikt att vi Kristna Socialdemokrater i Stockholms län har ett Europaprogram som blickar framåt och präglas av våra värderingar.

 

Alkoholpolitik

Missbruket av alkohol skördar stora offer i Sverige och i övriga EU. Det traditionella svaret har varit att upprätthålla införselkvoterna. Det tror vi är viktigt att hålla fast vid, men vi inser också att det strider mot EU:s grundläggande tanke om fri rörlighet. Vi tror att man skulle kunna arbeta för en gemensam skattesats för rusdrycker i EU. Även om en sådan sannolikt skulle bli lägre än den svenska så kommer den att ligga högre än på många andra håll i Europa.

 

Arbetsmarknadspolitik med utbildning och forskning

EU har traditionellt haft olika typer av arbetsmarknadspolitiska system, ett skandinaviskt, ett kontinentaleuropeiskt och ett anglosaxiskt och nu även ett östeuropeiskt system. Det ger olika typer av skydd för invånarna och det finns exempel på situationer där systemen kolliderar och arbetsgivare kan utnyttja arbetstagare från andra länder. Vi tror att en harmonisering av regler är nödvändig för att arbetstagare inte ska utnyttjas.

 

Utvecklingspolitik med handels- och jordbrukspolitik

Förutom att uppfylla biståndsmålen så måste EU minska handelshindren mot Tredje Världen och skapa regler som förhindrar europeisk rovdrift på t.ex. afrikanska fiskevatten. FN:s millenniemål att utrota hungern och halvera fattigdomen bör vara vägledande för EU:s bistånds- och utvecklingspolitik.

Flyktingpolitik

EU bör avskaffa systemet med transportörsansvar som tvingar privata flyg- och färjelinjer att registrera och bevaka människor på ett sätt som borde vara förbehållet myndigheter.

 

  Myndighetsansvar ska inte på det sättet överlåtas till privata företag. Mottagandet av flyktingar bör vara gemensamt och följa gemensamt uppsatta regler. Regeln om ankomstland innebär att personers asylansökan ska prövas i det land dit de först anlände. Det är därför nödvändigt att en rimlig standard upprätthålls i alla länder. Det är fruktansvärt att få rapporter om tortyr av asylsökande.

 

Medborgarskap och sociala rättigheter

EU ska ställa krav på medlemsländerna att respektera alla. Det innebär bland annat rätten till sin religion, kultur, sitt språk och sin sexualitet. Det finns idag flera grupper som saknar detta. Exempelvis gäller detta romer och samer samt även folk av annan tro än det geografiskt rådande.

 

Konsumentpolitik

Konsumentpolitiken är ett område som vi ser som ett kärnområde för EU. Det måste finnas regler både för vilka tillsatser som ska vara tillåtna (och där finns en hel del som inte skulle vara det, men som marknadsförs i dag) och för hur dessa ska deklareras. Vi tror att det behövs en gemensam standard, liknande vår svenska S-märkning.

 

Miljöpolitik

Den viktigaste miljöfrågan i dag är att förhindra utsläppen av klimatpåverkande gaser. Det bör ges prioritet. Kemikalieanvändning och spridning av tungmetaller är också viktiga frågor. Det är även frågan om fiske, där vi ser det som ett ansvar att sätta kvoter som inte leder till överfiske, varken på vatten inom unionen eller internationellt.  Övergödning och sophantering ser vi som mer lokala problem som inte löses bäst på EU-nivå. Vi ser det dock som viktigt att inte miljöfarliga sopor och avfall exporteras till länder utanför EU.

 

Social- och familjepolitik

EU bör ställa krav på medlemsländerna när det gäller att bekämpa fattigdomen. Vi ser en fara i ett alltför långtgående ingripande från unionens sida i familjepolitiken, inte minst vad gäller familjeplaneringen, eftersom synen på dessa frågor är så varierande mellan medlemsstaterna. Det är dock oerhört viktigt att det finns gemensamma regler för barn där föräldrarna har olika medborgarskap, vid till exempel vårdnadstvister och underhåll.

 

Utrikes- och säkerhetspolitik

Vi inser att de länder som i dag har kärnvapen knappast kommer att acceptera att avstå från dem, men vill ändå se visionen om ett kärnvapenfritt Europa som ett långsiktigt mål. Det finns situationer som kräver en militär närvaro, som när folkmord utförs, och FN är ofta förlamat av vetorätten. Vi ser helst att detta löses genom en reform av världsorganisationen. En tanke (om än sannolikt orealistisk) skulle vara att EU ersätter de två europeiska platserna för Frankrike och Storbritannien i FN och att plats lämnas för att göra länder som Indien och Brasilien till permanenta medlemmar.