Motion om att återställa a-kassan

A-kassan har ändrats på flera punkter till det sämre efter valet av den borgerliga regeringen. Bland annat har nivåerna sänkts betydligt och reglerna för hur många ersättningsdagar man kan få drastiskt minskat. Detta slår givetvis hårdast mot dem som idag har svårt att få ett arbete. Dessa grupper har oftast redan andra problem att få vardagen att gå ihop.

Jag yrkar därför

att  Broderskapsrörelsen verkar för att a-kassan ändras tillbaka så att ersättningsnivåer
 och övriga regelverk blir minst lika bra som dessa var före valet 2006,

att  Stockholms läns broderskapsdistrikt bifaller denna motion,

att  Stockholms läns broderskapsdistrikt antar motionen som sin egen, samt

att  motionen skickas vidare till alla lämpliga högre instanser inom Broderskap och
 Socialdemokratiska Arbetarepartiet

Nacka i februari 2007

Monica Andersson
Nacka broderskapsgrupp

Nacka Broderskapsgrupp ställer sig bakom motionen

För Nacka Broderskapsgrupp

Anders Nordmark, ordförande

Utlåtande över motionen “Återställ a-kassan”
Den moderatstyrda regeringens attack på A-kassan har kommit att innebära stora försämringar för alla som är anslutna till a-kassan. De mest utsatta i de nya regelverken för a-kassan har kommit att bli deltidsarbetare, sjukskrivna och studenter. Vi anser att det för dessa grupper behövs återställning till tidigare regelverk. När det gäller en total återställning av A-kassan så vet vi inte i dag hur kostsam det kan komma att bli. Den moderatstyrda regeringen har ju bara börjat sitt politiska maktskifte. Detta är också det besked som vår nyvalda partiordförande gett. Vi menar dock, för allas trygghet, att vi ska ha en stark och bra arbetslöshetsförsäkring. Formerna och regelverken kan dock se annorlunda ut. Vill vi därför inte binda upp oss till tidigare regelverk.

Då den för sidoorganisationernas föreslagna motionsrätten till partidistriktet inte verkar bli verklighet kan motionens fjärde inte bifallas.

Distriktsstyrelsen förslår distriktsårsmötet för Stockholms läns SKSF-distrikt besluta

att  anse motionen besvarad

att  motionen jämte utlåtandet skickas till förbundskongressen

Antagen vid distriktsårsmötet för Stockholms läns kristna socialdemokrater 31/3-2007

 

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: