Motion om att ge kyrkorna ökade resurser

Kyrkorna i Sverige har unika möjligheter att aktivt delta i integrationsprocessen. En stor majoritet av invandrarna har religionsanknytning från de länder de senast bodde i. Kyrkan i Sverige är i många fall den gemensamma nämnaren och en fast punkt i tillvaron i Sverige den första tiden här. Denna anknytning och naturliga gemenskap skulle med ökade resurser även kunna ge möjligheter att på ett naturligt sätt får undervisning om det svenska samhället, en inledande språkutbildning och en inledande introduktion i processen att skaffa ett arbete.  Detta måste självfallet ske i samarbete med de institutioner som AMS, skolväsendet, etc. Det görs säkert mycket i den riktning vi beskriver redan idag. Vi tror dock att mycket mer skulle kunna göras om kyrkorna fick anslag från samhället för att kunna utöka denna verksamhet. Vi tror dessutom att det skulle vara ytterst väl använda resurser.

(En nästintill identisk motion, framtagen tillsammans med Anders Nordmark och antagen av Nacka kristna socialdemokraters grupp 2006, skickades till förra årets distriktsårsmöte. Skickar om den med andra att-sattser för möjlig behandling på förbundskongressen)

Jag föreslår därför

att  SKSF-distriktet verkar för att kyrkorna ges resurser att ännu mer aktivt delta i
 integrationsprocessen

att  SKSF-distriktet antar motionen som sin egen

att  SKSF-distriktet sänder motionen till förbundskongressen

Andrzej Waligora

Utlåtande över motionen
“Ge kyrkorna utökade resurser att delta i integrationsprocessen”

I motionen lyfts en angelägen fråga fram. Kyrkan har en viktig roll i i mötet med och mellan människor. Inte minst i en tid av främlingskap mellan både grupper och enskilda människor är det viktigt att skapa platser och förutsättningar för interpersonella möten. Religionen har ofta en stark och framträdande roll i många invandrares liv och många söker sig därför till kyrkan. Många förorter är belägna i de mest religiösa distrikten och verksamheten omfattar stora grupper. Redan nu finns ett nätverk för samarbete mellan dessa storstadsförsamlingar, ett nätverk där verksamheten präglas av ekumenik och interreligiöst utbyte både mellan olika kristna församlingar och med andra religioner.

Kyrkan är, och bör fortsätta vara, samlingspunkten mitt i byn. Vi ser det därför som angeläget att det arbetet får stöd, inte minst ekonomiskt, samt möjlighet att utökas både i storstadsregionerna och i övriga landet. Stödet bör fördelas på ett sådant sätt att det kommer alla samfund och kyrkor till del.

Distriktsstyrelsen förslår distriktsårsmötet för Stockholms läns SKSF-distrikt besluta

att  bifalla motionen i sin helhet
att  anta motionen sin egen
att  motionen jämte utlåtandet skickas till förbundskongressen

Antagen vid distriktsårsmötet för Stockholms läns kristna socialdemokrater 31/3-2007

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: