Motion om den kristna västern

Den kristna högern är ett välkänt begrepp med en tydlig definition, förvisso med olika inriktningar beroende på i vilken del av världen den finns. Medan den kristna högern blivit allt starkare och fränare i sin retorik har någon tydligt alternativ inte funnits. Sveriges Kristna socialdemokraters förbund, har ibland använt sig av begreppet kristen vänster, men oftast har den positionen skapats som ett alternativ till vad den kristna högern står för. Vi menar att den kristna vänstern måste definieras av egen kraft utifrån egna värderingar och ställningstaganden. Vi menar att Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, SKSF, har ett gyllene tillfälle att bli denna politiska kraft.

I definitionsprocessen menar vi att ett stort misstag vore att gå in och ifrågasätta enskilda människors trostolkning. Vi skulle då riskera att skapa en egen teologi och exkludera stora grupper kristna med andra trosföreställningar. En acceptans för den kristna pluralismen är vägen för vår rörelses tillväxt. Detta hänger tydligt ihop med den nuvarande sammansättningen av medlemmarna i vår rörelse. Här ska man, oavsett om man är katolik, ortodox, svenskkyrklig, missionsförbundare, pingstvän eller medlem i annat kristet samfund, känna sig hemma.

Det som i grunden samlar oss i kristna socialdemokrater är vår politiska övertygelse där det gemensamma bästa går före individens, alla ska med. Vi har valt socialdemokratin som vår arena, andra har valt Moderaterna, Kristdemokraterna och i vissa fall även Sverigedemokraterna. Att de sistnämnda valen är främmande för oss är för dem lika främmande som att vi väljer socialdemokraterna. Vår viktigaste roll i detta perspektiv är inte alltid konfrontation utan att visa att det finns ett alternativ. Den stora skillnaden mellan den kristna högern och den kristna vänstern är perspektiven och den politiska kampen. Medan frågor om kärnfamiljen, samlevnadsformer och abort kan sägas utgöras de viktigaste frågeställningarna för den kristna högern, utelämnas många kristna för vilka andra frågor är av stor vikt. Den sociala rättvisan, samhällets ansvar, det internationella engagemanget och kamp för en bättre miljö är för många långt viktigare än den kristna högerns paradfrågor och moraliserande.

I vår förståelse för den kristna pluralismen ligger också den religiösa pluralismen. Den religionsdialog som förbundet arbetat/arbetar med när det gäller judar och muslimer är och bör förbli en viktig arbetsuppgift. Dialog och inte isolation torde också vara en av den kristna vänsterns kännetecken. Medan vissa element inom politiken står på barrikaderna mot byggen av moskéer, tempel eller synagogor eller mot förskolor och skolor med religiös inriktning bör vi försvara dessa etableringar. Den rätten som vi kristna har måste vi i solidarisk mening och ur ett rättviseperspektiv också låta andra trosfolk få. Denna kamp menar vi kan föras utan att vi ger avkall på vår kristna identitet, det är snarare en naturlig hållning i vår förståelse av att vara kristen socialdemokrat.

Vi menar att det finns ett stort behov av ett alternativ till den “kristna högern” och det alternativet måste vara en KRISTEN vänster. Sveriges kristna socialdemokraters förbund, SKSF, bör bli tongivande inom den kristna vänstern.

Distriktsstyrelsens ledamöter 15 mars, 2007

Knut W Nygaard  Monika Ahlström  Andrzej Waligora  

Ann-Marie Öberg Adnan Can   Bo Pehrson   

Eva-Li Prades-Eriksson  Thorbjörn Svensson Henrik Persson

Distriktsstyrelsen förslår distriktsårsmötet för Stockholms läns SKSF-distrikt besluta

att  anta motionen som sin egen

att  motionen skickas till förbundskongressen

att  förbundsstyrelsen utarbetar ett kristet vänstermanifest

Antagen vid distriktsårsmötet för Stockholms läns kristna socialdemokrater 31/3-2007

 

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: