Motion om förbundets logga

Varje dag översköljs vi av ett aldrig sinande mediaflöde. Det är ständigt ljud och bilder som tävlar om vår uppmärksamhet. Den som vill nå fram och göra sig hörd behöver inte bara ha ett gångbart budskap utan även en symbol som fastnar, som är tydlig och välkänd. Korset är en välkänd symbol för kristen tro med sin 2000-åriga historia. Inte heller den röda rosen som socialdemokraternas partisymbol kan ha undgått många.

Den nuvarande broderskapssymbolen med sitt svängda b är visserligen stilren och diskret, men hur många utanför rörelsen vet vad den står för? Den engelska broderskapssymbolen med ett kors mer en röd ros har just den tydlighet som behövs för att nå igenom mediaflödet. Här kombineras korset för kristen tro med den socialdemokratiska röda rosen.

Jag yrkar

att  Sveriges kristna socialdemokrater, broderskapsrörelsen, byter ut den nuvarande
 symbolen, det svängda b:et, och istället använder den engelska
 broderskapssymbolen med korset och rosen som sin logga.

att  Stockholms läns kristna socialdemokraters årskonferens antar motionen som sin
 egen och sänder den vidare till förbundskongressen 2007

att  Stockholms läns kristna socialdemokraters årskonferens beslutar att symbolen
 omgående ska användas som distriktets logga.

Monika Ahlström
Distriktsansluten medlem i Stockholms
läns kristna socialdemokraters distrikt.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motionen
“Låt den engelska broderskapssymbolen bli symbolen även för den svenska Broderskapsrörelsen”

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att den engelska symbolen med korset och rosen på ett tydligt sätt visar vad vår rörelse står för. Vi anser att förbundet bör ha den engelska symbolen, men först måste frågan om copyright utredas. Frågan om symbol och grafisk profil är en kongressfråga och bör således avgöras vid kongressen 2007. Fram till kongressen fattat ett nytt beslut anser distriktsstyrelsen att kongressbesluten i Avesta och Skellefteå är vägledande. Vilket innebär att vi använder oss av partirosen och beteckningen kristna socialdemokrater.

Idag lever dock b:t och broderskapsbeteckningen kvar. Internt fungerar broderskap men när nu förbund, distrikt och grupper går in i valrörelsen är det till fördel om vi redan nu kan uppträda med gemensam profil och symbol.

Med hänvisning till ovanstående föreslår distriktstyrelsen distriktsårsmötet att besluta:

att  bifalla motionens första och andra attsattser

att  avslå motionens tredje attsatts

Motionen antagen vid distriktsårsmötesförhandlingarna för Stockholms läns kristna socialdemokraters distrikt.

 

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: