Motion om förbundets namn

KRISTNA SOCIALDEMOKRATER, BRODERSKAP, BRODERSKAPSRÖRELSEN, SKSF, KSG-GRUPPER, BRODERSKAPSGRUPPER - EN SALIG RÖRA.

Kärt barn har många namn brukar det som känt heta. Utifrån mängden av betecknar på vårt förbund, torde vi vara det käraste av alla partiets sidoorganisationer. I vår samtid där mediaflödet är stort är namnbruket av största vikt. Tillsammans med tusentals företag, politiska organisationer och andra rörelser blir det lätt förvirrat med fler än en beteckning för en och samma rörelse. Situation för vårt eget förbund kan knappast sägas vara reda och ordning gällande namnanvändningen. Snarare är det en salig röra. Tidningen som vårt förbund äger heter Broderskap. Men denna beteckning används också för våra grupper, distrikt och förbund. Som om detta inte vore förvirrande nog, vi heter dessutom Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund som förkortas till SKSF.
För den “invigde” går det kanske att hantera men för alla de som vi försöker nå torde det inte vara alldeles för enkelt i detta “hav” av beteckningar.

Broderskapsrörelsen och Kristna Socialdemokrater och väl trots allt de beteckningar som används mest. Trots att det senare är vårat stadgeenliga namn använder sig både förbundsledningen och förbundsexpeditionen av beteckningen Broderskapsrörelsen. Bortsett i från att man kan förvänta sig att våra centrala organ och funktioner borde använda sig av den stadgeenliga beteckningen är den inte helt okomplicerad. Broderskap relateras alldeles för ofta till kön. Inte helt ovanligt kallas vi för “bröder” av icke “invigda” personer. I detta sammanhang finns det också en risk att presumtiva medlemmar av det kvinnliga könet förhindrats att ta steget fullt ut.

Begreppet Kristna är något som vi istället bör, och enligt stadgarna ska, använda. Och vi menar att det finns ett stort behov av det nu när begreppet kristna har politiserats, bland annat genom den kristna högern. I Norge har vår systerorganisation under senaste åren bytt namn från “Brorskap” till “Kristne arbeidere”. Därigenom har de lyckats att ta begreppet Kristna i anspråk och med en koppling till det Norska Arbeiderpartiet. Vi menar att väldigt mycket talar för att vi ska använda oss av det stadgenliga namnet. Det gäller i ansökningar, adress, hemsidor, uttalande, pressmeddelande, kallelser, medlemsaviseringar, politiska utspel etc.

Då namnet Sveriges kristna socialdemokraters förbund, är ett långt namn, är användningen av förkortningarna Kristna Socialdemokrater och SKSF långt mer logiskt än broderskaprörelsen eller tidningens namn, Broderskap.

Kristna socialdemokrater, det räcker!

Distriktsstyrelsens ledamöter 15 mars, 2007


Knut W Nygaard               Monika Ahlström       Andrzej Waligora  


Ann-Marie Öberg              Adnan Can                Bo Pehrson   


Eva-Li Prades-Eriksson     Thorbjörn Svensson  Henrik Persson

Distriktsstyrelsen förslår distriktsårsmötet för Stockholms läns SKSF-distrikt besluta

att  anta motionen som sin egen

att  motionen skickas till förbundskongressen

att  grupper, distrikt, förbund och förbundsexpeditionen använder sig av det stadgeenliga namnet Sveriges kristna socialdemokraters förbund

att  det stadgeenliga namnet kan förkortas till, och användas med, Kristna socialdemokrater och SKSF

Antagen vid distriktsårsmötet för Stockholms läns kristna socialdemokrater 31/3-2007

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: