Motion om hyresgästinflytande

Det har visat sig att den lagstiftning som gäller idag inte ger hyresgästerna tillräckligt inflytande över sitt boende. Detta leder bland annat till att vid stambyten kan hyresvärden passa på att kasta ut väl fungerande köksutrustning och istället sätta in nya köksskåp och vitvaror. Detsamma görs även i badrummen. Åberopande detta kan sedan hyresvärden drastiskt höja hyran så att många gånger hyresgästen inte längre har råd att bo kvar.

Jag yrkar därför

att  Broderskapsrörelsen verkar för att hyreslagen ändras så att hyresgästerna får ett
 reellt inflytande och kan stoppa dessa typer av lyxsaneringar,

att  Stockholms läns broderskapsdistrikt bifaller denna motion,

att  Stockholms läns broderskapsdistrikt antar motionen som sin egen, samt

att  motionen skickas vidare till alla lämpliga högre instanser inom Broderskap och
 Socialdemokratiska Arbetarepartiet

Nacka i februari 2007

Monica Andersson
Nacka broderskapsgrupp

Nacka Broderskapsgrupp ställer sig bakom motionen

För Nacka Broderskapsgrupp

Anders Nordmark
ordförande

Utlåtande över motionen “Öka hyresgästinflytandet”
Vi håller med motionären om att hyresvärdar, så väl kommunala som privata, inte ska kunna göra “lyxrenoveringar” utan hyresgästernas medgivande. I formell mening har i dag hyresgästerna boendeinflyttande när det renoveringar. Vid tvister om det är en nödvändig renovering eller så kallad “lyxrenovering” dömer dock alltid hyresnämnderna till hyresvärdarnas fördel. En förklaring till detta är att hyresgästerna inte har rätt att lägga ett alternativt förslag när det gäller renoveringens art. Vi menar att detta är en djup orättvisa. För att öka hyresgästernas reella makt över sitt boende måste hyresnämnderna vara skyldiga att, i de fall det föreligger kritik mot renoveringar, ställa eventuellt motförslag inför nämndens avgörande.

Då den för sidoorganisationernas föreslagna motionsrätten till partidistriktet inte verkar bli verklighet kan motionens fjärde attsats inte bifallas.

Distriktsstyrelsen förslår distriktsårsmötet för Stockholms läns SKSF-distrikt besluta

att  bifalla motionens första, andra och tredje att-satser

att  besvara motionens fjärde att-sats

att  hyresgästerna medges rätt att lägga ett kontraförslag i hyresnämnderna

att  motionen jämte utlåtandet skickas till förbundskongressen

Antagen vid distriktsårsmötet för Stockholms läns kristna socialdemokrater 31/3-2007

 

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: